Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 1 augusti 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 1 augusti 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den
1 Augusti 1872.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag
af Herrar A. F. Dahlström, Granberg, F. A. Stenman,
Hessle och Wahlström med godkända förfall. -

{§.1.}
Efter föredragning af Drätselkammarens afgifna
utlåtande, bifölls Stadsvaktmästaren P. E. V. Lundquists
ansökning om erhållande af tillfälligt lönetillskott
å 40 rd rmt [riksdaler riksmynt]. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]

[MARG: 288.]

{§.2.}
Som både Ordföranden och förr valde vice Ordföranden
hos Stadsfullmäktige anmältes komma att vara
på resor frånvarande under återstående delen af
innevarande Augusti månad, hvarunder samman-
träde med Stadsfullmäktige troddes blifva er-
forderligt; så utsågo nu Stadsfullmäktige
Herr J. Wedberg att vara tillfällig vice Ordförande
under den tid sådant blefve erforderligt. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.3.}
I enlighet med Drätselkammarens utlåtande beviljades
Arrendatorn af Stadens Liehammare C. G Schinkler
rättighet att i nuvarande bristfälliga Liehammare
byggnads ställe uppföra ett så beskaffadt hus, som
aflemnad ritning angifver på följande vilkor:

1:o Byggnaden får ej förnärma grannes rätt i fråga
om tomtutrymme.

2:o Byggnadens uppförande skall ske under kontroll
af Drätselkammaren.

3:o Den nya byggnaden blifver Stadens tillhörighet
genast från uppförandet och ersättes sålunda, att
sedan synekompromiss före nedrifvandet värderat
den gamla byggnaden och vid arrendetidens
slut värderat det nya huset i dess då befintliga
skick, skall Staden då till Arrendatorn utgifva
hälften af hvad det nya huset i värde uppskattats
högre än det gamla, samt andra hälften afquit-
tas och anses såsom Arrendatorns godtgörelse
till Staden för det han af vattenkraften vunnit
en vidsträcktare tillämpning, än som i det gamla
huset kunnat ske.

4:o I följd af det föregående upphör all till-
lämpning af så beskaffade syneförrättningar
{å sjelfva huset}, som arrendekontraktet innehåller.

5:o För det nya husets bestånd i alla afseenden
ansvarar Arrendatorn under arrendetiden och
tills dess den i 3:dje punkten nämnda värdering
försiggått.

hvarjemte nu på särskildt yrkande tillades
ett nytt moment, så lydande:

6:o Arrendatorn ansvarar för den högre brand-
stodspremie, som i följd af husets ombyggnad
kan under arrendetiden blifva debiterad.

Skulle Arrendatorn ej vilja ingå på
dessa vilkor, förfaller all fråga om särskild öfverens-
kommelse, med hänvisning till bestäm-
melserne i Arrendekontraktet. -

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: 286.]

{§.4.}
I följd af föreskrifterne uti Ordnings Stadgan
för Rikets Städer förklarade Stadsfullmäktige
sig vilja upplåta följande platser åt Stadens
innevånare för tillfälliga upplag af byggnads-
materialier med mera, neml. Oxbacken, plat-
sen vid Nybron och Ruddamsgatan invid
Schotteska trädgården, dock med förbehåll att hvarje
gång förut göres anmälan till Drätselkammaren
för erhållande af närmare anvisningar. -

Detta beslut skulle anmälas för Magistraten
med anhållan om behörigt kungörande. -

[ÄRENDEORD: Kategori 15, ärendeord saknas]

[MARG: 289.]

{§.5.}
Herr C. O. Öberg inlemnade en motion åsyftande
att Stadens polis borde hos Fattigvårds Styrelsen
lemna rapporter på de arbetare, hvilka
drifva sysslolösa omkring, på det Styrelsen måtte
på dem kunna tillämpa Fattigvårdsförordningens
föreskrifter, i händelse någon af dem komme
att anmäla sig för erhållande af husrum för
sig eller familj å Stadens Fattigvård.

Denna motion remitterades till Utskottet,
som afträdde för frågans beredning och vid
dess återföreträdande tillstyrkte bifall till
motionen, och begäran hos Poliskammaren att dagdrifveriet måtte
stäfjas.

Med godkännande häraf beslöts att hos Polis-
kammaren skulle begäras att {de} måtte antecknas,
som beträdas med dagdrifveri, samt dessa rapporteras en gång i
veckan
till Fattigvårds Styrelsen; hvaremot annan åtgärd af
Poliskammaren ej skulle ifrågasättas. -

[ÄRENDEORD: Kategori 10, ärendeord saknas]
[MARG: 290.]

Samma dag uppläst och justeradt:

/Joh. Walén./
/E, A, Lundblad./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 1 augusti 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106938.

Personrelationer