Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 1 november 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 1 november 1866

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den 1.
November 1866.

Närvarande: samtelige ledamöter, med undantag af
Herr C.F. Spangenberg med godkändt förfall.
Herr W. Zetherström med godkändt förfall.
Herr L.F. Österwall, likaledes med godkändt förfall.

{§.1.}
Bifölls Herr C.G. Granbergs anhållan om
permission från dagens sammanträde.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.2.}
Herrar C.G. Granberg och A.F. Dahlström
hvilka nu ej kunde uppgifva godkändt förhinder
för deras uteblifvande från Stadsfullmäktiges
sammanträde den 11 sistlidne October, fälldes
att böta till Kommunens kassa 4 Rd [riksdaler] hvardera,
enär samma sammanträde i anseende till de
närvarandes fåtalighet måst inställas.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.3.}
Föredrogs Herr S. Palmgrens motion om
iståndsättande och underhållet af den öfver Wester-
marken upptagna vägen, jemte Drätselkam-
marens deröfver afgifna utlåtande, hvari
tillstyrkes att Staden måtte för en gång istånd-
sätta den del af vägen, som är anlaggd å Dra-
kensköldska åkern, med afseende derpå att
fyllnadsämnen der framskaffas för Stadens
behof; -Hvarefter beslöts att, i enlighet med
Drätselkammarens förslag, vägen öfver Draken-
sköldska åkern skulle för en gång på Stads-
kassans bekostnad iståndsättas, och egde Drät-
selkammaren att verkställa detta med sådant
grus, som finns i den närbelägna grusbacken.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]
[MARG N:o 298]

{§.4.}
Biföllls Drätselkammarens framställning om
anbringandet af en gaslykta på Stora
bron; dock skulle till densamma användas
stolpe af jern.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]
[MARG N:o 299]

{§.5.}
Föredrogs en framställning af Gymnastik-
läraren Ottomar Brander om tillökning i
Gymnastikappareljen, uppvärmning och upplysning
i Gymnastikhuset; hvarefter Herr v. Rector
L. Bergström hemställde att ehuru Gymna-
stikhuset begagnas både af Folkskolan
och Elementar-läroverket samt Skarpskytte-
föreningen, kostnaden för värme och lysning
i huset må bekostas af Staden.

Remitterades, för beredning, till Utskottet.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning Värmeanläggning]
[MARG N:o {300}]

{§.6.}
Föredrogs ånyo Herr C.L. Björks motion om
underhandling med Magistraten rörande den Auk-
tionsprocent som kunde högst blifva bestämd, eller
om Magistraten ville låta Auktionsverket gå
för Stadens räkning och risk, jemte Berednings Ut-
skottets deröfver afgifna utlåtande, hvari Utskottet
hufvudsakligen uttalar den tanken att auktions
procenten kunde åter nedsättas från 8 till
6 procent, om Auktionsförrättaren ensam finge
uppbära denna procent, utan att dela med
sig deraf till Magistraten, hvilken med auk-
tionerne icke hade något bestyr och icke någon
risk, då Auktionsförättaren är vederhäftig
och dessutom ställd borgen.

Stadsfullmäktige beslutade ingå till
Magistraten med framställning, att som det väckt
allmän ovilja att Magistraten förhöjt auktions-
procenten från 6 till 8, anhålla Stadsfullmäk
tige att Magistraten ville till Stadsfullmäktige
inkomma med de handlingar, hvarpå auktions-
verket här i Staden sig grundar, så att Stads-
fullmäktige kunna bedömma huruvida
Magistraten till denna förhöjning egt rättighet.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]
[MARG N:o {284}]

{§.7.}
Sedan Stadsfullmäktige, enligt beslut den 3
Augusti 1865, hos Poliskammaren anhållit att
den måtte upprätta ett förslag till ordnandet
af den nattliga polisen här i Staden, samt Stads-
fullmäktige ytterligare den 28 December samma
år derom påminnt, men Poliskammaren allt
hitintills uraktlåtit att detta förslag uppgöra,
så att denna angelägna sak icke kunnat hos
Stadsfullmäktige till behandling företagas; så
beslöts nu att påminnelse ännu en gång skulle
der om ingå till Poliskammaren, och dervid
anhållan göras att få diariibevis öfver ingifvan-
det af Stadsfullmäktiges ifrågavarande fram-
ställning, emedan Stadsfullmäktige ämnade anföra
klagomål öfver Poliskammarens dröjsmål, i hän-
delse utlåtande icke blefve afgifvet till Stads-
fullmäktiges sammanträde i December månad.

[ÄRENDEORD: Rättsväsendepersonal]
[MARG N:o {184}]

{§.8.}
Attesterades till betalning från Stadskassan
44 Rd [Riksdaler] 95 öre Rmt[Riksmynt] för middag och sexa åt besigt-
ningsmännen vid afsyningen af den sednast byggda
bron här i Staden.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

{§.9.}
Herr Fabrikören Carl Oskar Öberg utsågs att vara
Ombud för Staden vid instundande Mantalsskrifning
och Herr Rådmannen Carl Gustaf Söderholm
valdes att å KommunalStyrelsens vägnar lemna
intyg angående sådana personer, som för fattigdom
eller sjuklighet böra från utskylder befrias.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.10.}
Stadsfullmäktige delgåfvos en handling, hvari-
genom Direktionen i Mälare Provinsernas En-
skilda Bank uppsade till inbetalning sednast den
31. December detta år Stadens revers af den
16 Augusti 1861. å 8000 Rd Rmt; och skulle
Ordföranden lemna uppsägnings bevis å Stads-
fullmäktiges vägnar.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

{§.11.}
Tillkännagafs att ett annat Stadens lån å 900 Rd
äfven blifvit till betalning uppsagdt, äfvensom att
för de löpande utgifterna för Stadens räkning kom-
me att uti nästa December månad erfordras ett
lån på 2000 Rd, hvilket sednare lån dock kunde
i vår återbetalas.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

{§.12.}
Genom votering med 17 ja mot 8 nej, beslöts
att hos Utskänknings Bolaget skulle göras framställ-
ning om ett låns bekommande å 11000 Rd till
de i §. §. 10 och 11. omförmälda behof.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

{§.13.}
Hos Magistraten skulle begäras allmän rådstuga
i nästinstundande December för val af Stads-
fullmäktige efter följande, hvilka äro berätti-
gade att med detta års slut från nämnde befatt-
ning afgå, nemligen:

Handlanden Johan Svengren,
Fabriksidkaren E.A. Naesman,
Handlanden A. Billjer,
Manufacturisten Emanuel Svalling,
Manufacturisten Levin Hedlund,
Handlanden L.F. Österwall,
Målaren W.A. Öhman,
Handlanden P. Wahlström,
Fabriksidkaren Johan Walén,
Boktryckaren K.J. Tersmeden
Tobaksfabrikören W. Zetherström
Handlanden C.L. Björk och
Fabriksidkaren C.G. Granberg;

hvarjemte, för den händelse att Magistraten funne
utlottning nu böra ega rum af tvenne bland
de den 22 Juni 1865 invalde fem Stadsfull-
mäktige, nemligen Herr Doctor P.C. Malm, Garf-
varne Anders Lindblad och Carl Fredrik Sjöberg,
Kommissions Landtmätaren Carl Fredrik Spangenberg
och Handlanden Carl Adolf Ström, Magistraten
anmodades derom gå i författning, likasom att
val komme att ega rum i de utlottades ställe.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.14.}
Efter föredragning af Berednings Utskottets ut-
låtande, i anledning af Drätselkammarens framställning
om antagande af benämningar å nya Stadsdelen
den nybyggda bron m.m., beslöts ärendets bord-
läggning till första sammanträdet i Februari
månad.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]
[MARG N:o {296}]

{§.15.}
Inlemnade Herr Doctor P.C. Malm en motion
om understöd åt Barnmorskan Sofia Åkerstedt,
i anseende till ömmande omständigheter dels
till följe af ålder och sjuklighet, dels till följe
af lidna förluster.

Remitterades, för beredning, till Utskottet.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdspersonal]
[MARG N:o {301}]

{§.16.}
Inlemnade herr C.J. Westerberg en motion om
förändring i förslaget till det nya Wattenverket
samt att Staden må tillvinna sig erforderlig
del af mark på Faktoriets område för detta
hus, i händelse huset skulle byggas såsom före-
slaget blifvit.

Herr Westerberg erhöll uppdrag att
anskaffa en Landtmätare upprättad karta
å platsen för det nya Vattenverket, visande det
område, som behöfdes från faktoriets mark
och ville Stadsfullmäktige derefter vidtala
Riksdagsmannen att å blifvande Riksdag
väcka motion om upplåtelse till Staden af
nämnde område.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]
[MARG N:o {302}]

Justeradt:

/Knut, Tersmeden/
/E.A Naesman/

Föregående Protocoller för den 6 och 13 September
samt denne dag äro offentligen upplästa; betyga

[MARG N:o {30[oläsligt]}]

Eskilstuna den 1 November 1866.

/C Jernbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 1 november 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106939.

Personrelationer