Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 1 augusti 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 1 augusti 1870

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfullmäktige
i Eskilstuna den 1 Augusti 1870.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag
af Herrar Wedberg, Heljestrand, Boberg, Walén,
L. Hedlund, Axel Karlsson, hvilka voro frånvarande
med godkända förfall.

{§.1.}
Med öfverlemnande af en utaf Ingeniören Kempff
upprättad p.m. öfver kostnaden för grunddikning
i Westra stadsdelen, hvaraf framgick att detta
arbete skulle kunna utföras för det anslag
af 5000 rd [riksdaler] som Utskänknings Bolaget förklarat
sig vilja för ändamålet lemna; hade Drät-
selkammaren anhållit att få såsom en för-
beredande åtgärd innevarande sommar beställa
erforderliga tegelrör, så att grunddikningen
kunde nästa år företagas.

Stadsfullmäktige beviljade framställningen,
då tegelrören altid blifva erforderliga antin-
gen förändring komme att ske i den nu upp-
gjorda planen, eller icke.

[ÄRENDEORD: saknas]

{§.2.}
Drätselkammaren hade tillkännagifvit att
intet anbud bekommits på arrende af
det annonserade vattenfallet, till den ned-
brunna Räckhammaren. -

[ÄRENDEORD: saknas]

[MARG: N:o 218.]

{§.3.}
Efter föredragning af Drätselkammarens utlåtande
bifölls Herr A. Norrmans motion, att till Stadens
Brandverk skulle anskaffas 4 wattenkärror
med stjelptunnor från fabriken i Södertelje.

[ÄRENDEORD: Brandutrustning]

{§.4.}
Frågan om anmärkningarne vid fattigvårdsräkenskapen
för år 1869 uppskjöts till annat sammanträde
då räkenskapsföraren Herr Walén komme
tillstädes. -

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsrevision]

{§.5.}
För beredning till Utskottet remitterades veder-
börande Komiterades framställning att få plats
på Stadens tomt N:o 108 för en Warmbadhus-
inrättning.

[ÄRENDEORD: saknas]

[MARG: N:o 219.]

{§.6.}
På derom gjord framställning af en utaf Stads-
fullmäktige i Södertelje tillsatt Komité
beslöts att från härvarande Stadsfullmäktige
skulle afgifvas ett utlåtande, tillstyrkande
att Södertelje Stad må erhålla rätt att in-
och utklarera fartyg, i likhet med hvad som
medgifvits åtskilliga hamnar på Gotland och
uti södra delen af riket.

[ÄRENDEORD: saknas]

[MARG: {N:o 220}]

{§.7.}
Till Drätselkammaren remitterades för beredning
en framställning att få gasrör sänkta i Bruks-
gatan på Stadens bekostnad. -

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]

[MARG: N:o 221.]

{§.8.}
Föredrogs revisionsberättelsen öfver Sundhets
Nämndens räkenskaper för år 1869 jemte
Nämndens förklaring; och som någon anmärkning
ej gjorts mot räkenskapen, samt hela Nämnden
är för kassan ansvarig; beviljades Nämnden
ansvarsfrihet för förvaltningen af kassan år 1869
sedan den i berättelsen omnämnda kassabristen blifvit
till fullo betäckt. -

[ÄRENDEORD: Hälsovårdsrevision]

[MARG: N:o 222.]

{§.9.}
Ansvarsfrihet beviljades Hamn Direktionen
för förvaltningen af Hamnkassan år 1869
sedan revisorerne förklarat någon anledning till anmärk-
ning ej förefunnits. -

[ÄRENDEORD: Hamnrevision]

[MARG: N:o 223.]

Justeradt samma dag.

/C; G; Granberg/
/E, A, Lundblad./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 1 augusti 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106937.

Personrelationer