Protokoll, Stadens äldste, Torshälla, 31 januari 1861

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Torshälla, 31 januari 1861

Anmärkning

Protocoll hållit med Stadens
Äldste och öfrige Stadens innevånare
i Thorshälla D. 31. Jan 1861.
Följande voro Närvarande
-för att
öfverlägga
om Borgmästar
lönens förhöj-
ning affattades
efter följande
Protocoll hvar
af Borgmästaren
erhöllo del
D. 3,febr.-
Inspektor Bergström - Nej.
Hulin - 250
Ramstedt - 250.
Carlsson - Nej
Rådman Sundholm Nej
Dr Collin - 250.
Andersson - Nej
Ringdahl - Nej
Åberg - Nej
Norin - Nej
Nyström Nej
Lindström - 250.
Zetterlund - 250
Blomberg - 250.
Widegren - nej
Stenholm - 250.
Arfström - Nej
Thermaenius - 250.
Fagerström - 250.
Lindblom - Nej

Sedan rösterne så utfallit, af der närvarande
att 9. röster beviljat en till ökning af
250 Rdrmt [Riksdaler riksmynt] hvaremot 11 aflagit så skulle
Borgmästaren derom genom utdrag af
protocollet underrättas-
/Joh, Thermaenius/
/J, P, Bergström/
/J, M, Widegren,/
/E. Stenholm/
/P, G, Hulin./
/J, W, Arfström/
/E, Lindström/
/C E Ramstedt/
/O: Setterlund/

S: D.: Tillfölje af å allmänt Nyårssam-
manträde den 20 Sistlidne Januari af Magis-
traten och Stadens innevånare fattat beslut
att Stadens skattskyldige innevånare inom
fjorton dagar derefter skulle afgifva utlå-
tande, öfver en af Borgmästaren Herr K.
Svensson , då gjord framställning om Löne-
förhöjning, lät undertecknad medelst Kun-
görelse i Stadens Kyrka sammankalla Sta-
dens skattskyldiga innevånare, för att tillsam-
mans med de Äldste sammanträda för att
uti ifrågavarande fall afgifva sitt utlåtande:

Sedan uplyst blifvit att Herr Borgmäs-
taren för närvarande har en inkomst
af omkring 1400. R:dr Riksmynt bestående
dels af Contant utur Stads Cassan Rdr 750.
Skrifmaterialer Rdr 10.
För Kronoupbörden Rdr 75.
Inkomst af 17 Tunland jord Rdr 240.
Inkomst från StadsSkogen Rdr 150.
Sportler omkring Rdr 175
eller tillsammans Riksmynt Rdr 1400.

och ehuru efter åtskillige öfverläggningar,
många bland de närvarande voro villi-
ge att höja förberörde löneinkomst; Rdr 1400.
Rmt varde dock de flesta af den tänkan, att
då samhället saknade tillgångar att en-
ligt Herr Borgmästarens gjorda fram-
ställning öka lönen med 800. Rdr samt då
Herr Borgmästaren derjemte tillkännagifvit,
att han endast önskade ett utlåtande huruvida
800. Rdr löneförhöjning skulle beviljas eller
icke; då stadnade Pluraliteten i den mening, att
det under sådana förhållanden icke wore läg-
ligt nu bevilja någon tillökning å Borg-
mästarlönen, hvarom Borgmästaren Herr
K Svensson genom utdrag af Protocollet
skulle underrättas. Dag som ofvan
i Thorshälla

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Torshälla, 31 januari 1861,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106934.

Personrelationer