Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 1 april 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 1 april 1880

Anmärkning

{1880 den 1 April}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af
Herr E. A. Lundblad, som är på riksdagen,

Herr Arvid Nilsson
Herr C. A. Johansson
Herr Joh. Walén
Herr Axel Karlsson
Herr Emil Andersson hvilkas anmäldta förfall godkändes.

{§.1.}
1880 års Mantalslängd för staden, hvilken legat till gransk-
ning framlagd, utan att anmärkningar inkommit,
förklarades godkänd; och godkännes tillika att
handelsidkaren Walff Solnitzky från Ryska Polen, men
numera Svensk undersåte, blifvit för år 1880 härstä-
des mantalsskrifven den 17 sistlidne Mars.

[MARG: 212.213.]

{§.2.}
Upplästes Revisionsberättelsen för härvarande
Utskänkningsbolag, omfattande försäljningsåret
1878-1879, jemte af tvenne revisorer anförda
reservationer mot hvad berättelsen innehåller
derom, att vederbörande för framtiden borde söka be-
fria bolaget från beskattning för inkomst.

Med gillande af reservationerna, lades
berättelsen med bilagor till handlingarne.

[MARG: 214.]

{§.3.}
På derom af vederbörande gjorda framställ-
ningar, skulle Stadsfullmäktige hos Läns Styrelsen
tillstyrka att rättighet till utskänkning under
instundande Sommarmånader från och med 1 Maj
till 1 Oktober måtte beviljas Källarförestånderskan
Carolina Trosander för stadens lustställe Djurgården,
samt Enkefru Mathilda Freese för luststället
Sommarro, begge med de inskränkningar,
ansökningarne innehålla derom att bränvin
ej må utlemnas annorledes än vid måltider
åt spisande gäster, och så, att utskänkningen icke
sträckes längre än till kl. 10 på aftonen under
månaderne Maj, Augusti och September samt till
kl. 11. under Juni och Juli månader.

[MARG: 215.216.]

{§.4..}
Särskilda Komiterade för beredning af Herr Rektor
Gust Elmqvists framställning om behofvet af ny
lokal för härvarande allmänna läroverk, hade uti
skrifvelse den 10 Mars hemställt att, då det
för staden vore af synnerlig vigt att kunna fritt
få disponera öfver nuvarande läroverkshuset
med tomt, för att, genom desammas försäljande,
medel kunde beredas för uppförande af ny läro-
verksbyggnad, Stadsfullmäktige måtte ingå till
Kongl. Maj:t med underdånig anhållan om [efterlå-
tande] till staden af den
egendom, i hvilken läroverket för närvarande är
inrymdt.

Stadsfullmäktige godkände framställningen
och gillade i ämnet nu föredraget förslag
till underdånig ansökning.

[MARG: 217.]

{§.5.}
Utskottet hade, i afgifvet utlåtande, i anledning
af Herr Axel Karlssons motion, angående aflöningen
till Byggnads Nämndens Sekreterare, hemställt
att Stadsfullmäktige, med bibehållande af förut
stadgade aflöning till Nämndens Sekreterare
af 200 kronor för år, må förklara sig för sin
del icke hafva något att anmärka deremot att
Sekreteraren uttager den lösen för expeditioner,
hvartill han må vara lagligen berättigad. -

Efter öfverläggning blef ärendet uppskjutet,
hvilket beslut fattades vid votering med 12 röster
mot 10 röster, hvilka sednare afgåfvos för bifall
till Utskottets förslag.

Widare beslöts att uppskofvet skulle gälla
till Stadsfullmäktiges nästa ordinarie samman-
träde, samt att under tiden skrifvelse expedieras
till Byggnads Nämnden med anhållan att derifrån
få en ungefärlig beräkning till hvad belopp expe-
ditionslösen hos Nämnden kunde anses årligen upgå,
derest den uttages.

[MARG: 206.]

{§.6.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Läns Styrelsens
resolution den 28 sistlidne Februari, angående
fastställelse af Stadsfullmäktiges beslut den
9 Oktober 1879 om vissa förändringar i stads-
planen.

Byggnads Nämnden skulle erhålla under-
rättelse om denna resolution. -

{§.7.}
Enligt från Magistraten erhållen underrättelse
hade Eskilstuna Utskänkningsbolag, som till den
1 instundande Oktober innehade rättighet till all mi-
nuthandel med och all den utskänkning af bränvin
m.m., hvilken eljest skolat på auktion utbjudas,
eller all dylik försäljning i staden med undantag
allenast af den rätt till Schweizerirörelse, som
utan tidsbegränsning tillkomme Sockerbagaren
C. J. W. Linder, anhållit om fortsatt medgifvande
åt bolaget att under instundande försäljningsår
räknadt från och med den 1 Oktober 1880 få,
mot enahanda försäljningsafgift, som de sednare
åren erlagts, eller 25000 kronor och med skyldighet
att derutöfver afstå bolagets nettovinst å rörelsen,
fortfarande ofvanberörda rättighet innehafva
under förutsättning att rörelsen fortfarande finge
bedrifvas å 4 Utskänkningsställen, deraf 3 å
stadsdelen "Söder" och ett å stadsdelen "Wester", lika-
ledes utskänkningsvis å fem s.k. Källare,
deraf 3 å "Söder" och 2 å "Wester" samt å
2 minuthandelsställen, deraf ett å "Söder" och ett
å "Wester"; och enligt Magistratens protokoll
af denne dag hade Magistraten, som ansåge att
försäljningsställenas antal och läge borde blifva
sådant Utskänkningsbolaget begärt, desslikes
yttrat att den förut varande inskränkningen
af tiden för utskänkning å sön- och helgedagar
borde bibehållas, samt förordat till antagande
ofvanberörda anbud. -

Stadsfullmäktige förklarade sig instämma
uti Magistratens utlåtande.

Herr C. O. Öberg anmälde sin reservation. -

[MARG: 218.]

{§.8.}
Angående ölutskänkningsrättigheter här i staden
under nästföljande försäljningsåret, instämde
Stadsfullmäktige uti Poliskammarens utlåtande
i protokoll af denne dag, innehållande, att
utskänkningsställena borde vara tolf, så att,
då 11 sådana funnos besatta, den nu ledigblif-
vande rättigheten, finge ytterligare utbjudas;
men att samma rättighet borde förläggas å
"Norr". -

[MARG: 219.]

Samma dag uppläst & justeradt

/Theofr Munktell jr/
/G. E. Svahnbäck/
/Albin, Hellstedt/

År 1880 den 5 April på Rådhuset offentligen
uppläst, betyga:

/Alfred Åkerblom/
/K. Petersson/

[MARG: 220.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 1 april 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106935.

Personrelationer