Protokoll, Stadens äldste, Torshälla, 23 oktober 1861

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Torshälla, 23 oktober 1861

Anmärkning

Protocoll hållit vid sammanträde
d. 23 oct. 1861.

Närvarande Ledamöter

Bergström
Ramstedt
Zetterlund
Hulin
Arfström
Ringdahl
Widegren

Extra ledamöter

Björklund
Nyström
Lindell
Fagerström

§1. S.D. Inkom Fabrikören P.
Fagerström med en af honom
och Byggmästaren J.P. Ben-
selin till Magistraten stäld
ansökning om tillstånd, att,
å den plats som Rådmannen
Herr W.G. Collijn fått sig up-
låten få anlägga Quarnverk,
dervid sökanderne begärt att
få taga vatten från den ofvan-
före belägne Quarndammen
på samma ställe der Staden
i äldre tider haft rättighet till
watten för en på samma plats
uppförd så kalla Såqquarn, och
då vid sammanträde den 28:de
sistlidne
Augusti inför Rådhus Rätten, BruksPa-
tronen C. Zethelius på Nyby såsom
delägare och disponent af Thorshälla
Quarn vägrat användande af vatten
till ifrågavarande anläggning, så har
den serskilta Rådhusrätten i utslag
af nyssnämnde dag tillkännagifvit
att sökanderne efter Stämning skulle
göra sina anspråk gällande; till-
följe häraf har Stadens äldste ge-
nomsett handlingarne och deraf
i hufvudsaken inhämtat, att
BruksPatronen Zethelii rätt till det
ifrågavarnde Strömfallet grun-
dar sig på ett af Kongl. Majt:s
och Kronan till Slottsbyggmäs-
taren Petter Gerder år 1737 den
19 Juli utfärdat Salubref, hvari-
genom Kongl Majt:s och Kronan
försålt Quarn och Laxfiske, hvil-
ket enligt köpebrefvet svårligen
kan sträcka sig längre än hvad
vestra stranden och Kungsådran
beträffar, hälst ett Protocoll fin-
nes i Stadens Protocoll-Bok hvilket
utvisar
utvisar att Konung Carl den 10:de
November 1610 beviljat Staden och
icke enskild person rättighet till
Såganläggningen som således
skett 127 år förr än Quarn och Lax-
fiske till Byggmästaren Gerder
afstodo och tillfölje deraf anse de
äldste, att Staden i laga ordning nu
bör kunna till begagnande återvin-
na rättighet till minst så stor luck-
öppning på dammen som den hvilken
varit till Sågen använd samt att
Staden genom de äldste utan in-
blandning med sökanderne bör uti
ifrågavarande fall aktift upträda;
men då de äldste sakna reglemen-
te eller andra föreskrifter om deras
verksamhet kan sträckas till en så
invecklad sak som den ifrågavaran-
de så få de härmed vördsamt re-
mitera handlingarne till Magistra-
ten för att närmare granskas, samt
derjemte anhålla om benäget utlå-
tande om, huruvida de äldste
böra uti ifrågavarande tvist å
Stadens
Stadens vägnar upträda samt hvarest
behöflige medel till förekommande omkostnader
får lyftas.

§2. Då nu fråga förekom att framställa
anmärkningar emot det på Stadnes
Östra ägor afslutade Laga Skifte, så up-
lystes att som en del bland de äldste
voro ägare af jord på förberörde egen
af derföre ansågs jäfvige att i denna
fråga delaga så utsågs ojäfviga per-
soner bland Borgerskapet att i detta
ämne öfverlägga och sedan tio ojäfvi-
ge ledamöter af Borgerskapet tillstä-
deskommit samt blifvit behörigen
antecknade, uplästes vidimerad
afskrift utaf den reservationsskrift
Som Ordföranden den 21 i denna
månad till Magistraten ingifvit,
hvilket till alla delar godkändes,
jemte utdrag af Landtmätaren
Er Wassbergs Protocoll öfver Skatt-
läggnings Charta uprättad här i Sta-
den den 9:de November 1815 och af
hvilket protokoll icke kunde dragas
annan slutsats än den, att Jordägar-
ne på öster icke vore i besittning af
annan
annan mark än den hvarå de kunna
förete åtkomsthandlingar, så mycket
mindre som om Backar och Im-
pedimenter åtföljt deras köp, de
väl icke lärer kunnat försumma
att med samma taga all mark
i besittning och icke låta Staden
njuta inkomsterne af impedi-
menterne som sedan urminnes
tider egt rum;- då ordföranden
ytterligare uplyste, att Rättens
Rådmän på allmänt Samman-
träde den 21:sta dennes upgifvit att
utom andra impedimenter som
Jordegarne sedan 1855 fått begagna,
de äfven till sig inskiftat Oxbacken
och den dermed förenade Backen
ned till Cathrineberg och att Skiftes-
linien mellan Staden och Jordegar-
ne skulle dragas efter stranden af
strömmen, så hemställde en del
af ledamöterne huru det ens kunde
vara möjligt att ett sådant godtyck-
ligt förfarande kunnat äga rum
med en mark som sedan urminnes
tider
tider varit af Staden innehafd
och begagnad, samt aldrig öfverlå-
ten till Jordägarne och ansåg man
felet bestå deruti, att ingen full-
mäktig varit utsedd att vid Skiftet
bevaka Stadens rätt. Efter åtskilli-
ga öfverläggningar i ämnet in-
sågs väl att eganderätten till alla
impedimenter å egorne icke vore
Staden frånsålde och således skulle
kunna från Skiftet utbrytas, men
då en sådan åtgärd icke vore att
föredraga heldst Skiftet nu vore af-
Slutat, så ansågo de äldste tjenligast
vara att genom biläggning söka
uppgöra saken på det sätt hvarom
förut varit fråga, endast med den
ändring, att hela beloppet af de uti
Ränteriet innestående 208 Riksdaler
46 skillingar 6 rst [runsten] Banko Skulle till-
falla StadsCassan och skulle i så
fall en sålunda lydande öfverenskom-
melse uti Landtmäteriprotocollet
öfver nu pågående skiftet å östra egorne,
inflyta
inflyta:
"Som enligt hvad den tillförordna-
de Magistraten härstädes i utlå-
tande af den 6:e September 1859
vid undersökning om ägande-
rätten till Ängs och Gärdesbackar
på Stadens Östra eger yttrat, att
den omtvistade marken på grund
af de handlingar som då före-
teddes icke kunde anses ostridigt
tillhöra den ena eller andra af
parterna, så blef nu följande öfver-
enskommelse derom träffad:

1:o Skiftet förblifver orubbat i hvad
som angår de Ängs och Gärdesbac-
kar, hvilka blifvit efter gradering i
ägolotterne intagne.

2:o Oxbacken och den dermed för-
enade Backsträcka ned till Katri-
neberg erkännes såsom Stadens
egendom med förbehåll att Jord-
egarne utan afgift der få begagna
de lagplatser, hvilka nu äro bebyggda.

3:o Allmänna Landsvägen från
det
det ställe der StadsChartan visar
att Tullen varit belägen underhålles
hädanefter alla årstider öfver alla Sta-
dens egor ensamt af Jordegarne äf-
vensom de bekosta den vägförbättring
som under detta år blifvit verkställd.

4:o De i Ränteriet innestående
208 Riksdaler 46 Skillingar 10 rst [runsten] Banko
skola tillfalla Stads-Cassan;"
och beslöts, med anledning af
hvad ofvan omförmält är, att
hos Magistraten vördsamt an-
hålla derom, det tvenne ombud
ofördröjligen måtte befullmäkti-
gas att å Stadens vägnar antin-
gen på ofvan omförmälde vilkor
bilägga eller lagligen fullfölja den-
na sak. Fabrikören Joh Ther-
manius och Kakelugnsmakaren C,
E, Ramstedt blefvo af de äldste
föreslagne till ombud och medgåfvo
de att berörde updrag sig åtaga.
Utdrag af detta Protocoll skulle
genom Ordförandens försorg den
28:de
28:de i denne Månad Magistra-
ten tillställas och bevis deröfver
tagas.

/Joh, Thermaenius/

/J, P, Bergström./

/M, Widegren/

/P, G, Hulin/

/O. Zetterlund/

/E, G. Ringdahl,/

/F.O. Nyström/

/E, W, M, Lindell/

/J, Björklund/

/C, E, Ramstedt/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Torshälla, 23 oktober 1861,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106928.

Personrelationer