Protokoll, Stadens äldste, Torshälla, 20 september 1861

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Torshälla, 20 september 1861

Anmärkning

Protocoll hållet vid Sammanträde med
Stadens äldste i Thorshälla den 20 Sept 1861.

S.D. Föredrogs och diskuterades ett af Magistra-
ten härstädes inlemnadt "Underdånigt betän-
kande och förslag angående en Ordnings-
stadga för Rikets Städer samt underdånigt
betänkande angående Städernas Byggnads-,
Brand- och Hamn-Ordningar afgifna af
nådigst förordnade Kommiterare"; och
beslöts med anledning häraf, att en sålydande
skrift skulle på vederbörlig ort aflemnas:
" Stormäktigste, Allernådigste Konung!
Tillfölje af gifven föreskrift, hafva Stadens
äldste underdånigt genomläst betänkande
och förslag som afser en ordningsstadga
för Rikets Städer angående Byggnads-
Brand och Hamnordningar, hvarvid de
äldste kommit till den öfvertygelse, att
den af Eder Kongl Majts föreskrifne Ord-
nings-Stadga, är i alla afseenden god och
ändamålsenlig".
/Joh. Thermaenius/
/P,G, Hulin/
/E. Lindström/
/J,M, Widegren/
/J.P. Bergström/
/P.M: Norin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Torshälla, 20 september 1861,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106927.

Personrelationer