Protokoll, Stadens äldste, Torshälla, 25 juni 1861

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Torshälla, 25 juni 1861

Anmärkning

Protocoll,hållet vid sammanträde med Stadens äldste
i Thorshälla den 25 Juni 1861.

S.D. Föredrogs till diskusion från Konungen Befallnings-
hafvande inkomne förslagen om

1:o Kommunalstyrelse på Landet
2:o Kommunalstyrelse i Stad
3:o Kyrkstämma samt Kyrko-och Skolråd,samt
4:o Landsting;
och beslöts med anledning deraf,att en så lydande
skrift skulle till Kongl Maj:t insändas:

" Stormägtigste, allernådigste Konung!
I öfverenstämmelse med Eders Kongl. Maj:ts nådiga
föreskrift,hafva Borgerskapets äldste i Thorshälla för
underdånigt yttrande erhållit del af de betänkanden
och förslag som af utsedde Kommiterade blifvit
uppgjorda till förordningar om Kommunalstyrelse
på Landet och i Stad, om Kyrko och Skolråd samt
om Landsting,äfvensom Rikets vid sednaste Riks-
möte församlade ständers underdåniga skrifvelse
innefattande yttrande öfver sagde förslag, samt
upptagande de förändringar deri som Rikets Stän-
der ansett önskvärda och behöfliga.

Wid den granskning af dessa Lagförslag som Bor-
gerskapets äldste i följd häraf företagit,hafva
de i hvad som angår Kommunalstyrelse i
Stad har funnit författningen i den form den af
Rikets Ständer blifvit föreslagen på ett i all-
mänhet fullt nöjaktigt sätt utredd,och få der-
vid endast erinra,huruvida det icke vore nöd-
vändigt,att efter skedd utlottning af Stadsfullmäg
tige,de utlottade åter genast till större eller
mindre antal kunde få inväljas.Denna omstän-
dighet synes blifva nära nog omöjlig att undgå
i mindre städer,der Borgerskapets antal ej utgör
mer än omkring 20 st som händelsen är här-
städes,och den öfriga delen af stadens bofasta inne-
vånare till större delen består af medellösa jord-
brukare hvaraf de flesta ega en liten gård
af några hundra riksdalers wärde,samt der-
jemte några få Tunnland af dem inköpt stads-
jord,men idka ej handtwerk eller annan rörelse.
Detta slags innevånare kunna med möda lif-
nära sig sjelfva och således högst obetydligt bidra-
ga till statens eller stadens utskylder,och i öf-
rigt ega dessa i allmänhet föga wilja och
ringa förmåga att deltaga i stadens Kommu-
nalstyrelse.

Då nu den ifrågavarande Kommunalstyrel-
sen afser en större magt och myndighet än
hvad Stadens äldste hittills varit medgifvet
Så är det äfven af mycken vigt att icke be-
gå några misstag vid dess utöfning,och anse de äld-
ste derföre lämpligt,att en Magistratsperson och
heldst Borgmästaren vore närvarande vid öfverlägg-
ningarne för att tillhandegå med råd och upplys-
ningar. Författningen medgifver visserligen ett
sådant närvaro af en Magistratsperson,men in-
genting hindrar honom att från sammanträden
uteblifva,och de äldste hemställa derföre under
dånigst,och önska den förändring härutinnan,att
Borgmästaren blefve pligtig att vid sammanträden
vara till tillstädes.

Det föreslagna vitet för ledamot som vid sam-
manträde förfallolöst uteblifver,anses serdeles lämp-
ligt,emedan erfarenheten visat,att ledamöter
bland de äldste ganska ofta förfallolöst ute-
blifva från sammanträden.

I afseende på Landsting och werkningarne der-
af hafva stadens äldste kommit till följande resul-
tat:Då Kommiterades förslag upptager ett rin-
ga antal Landstingsmän från Städerna,jemfördt
med det vida större antal som tillkommer Lan-
det,så skulle sannolikt följden blifva den,att
städerna till viss del i flera afseenden komme
att stå under Landtboernas disposition i afsee-
ende på taxeringar isynnerhet för lokala för-
bättringar på Landsbygden;och de äldste kun-
na ej finna,att Städerna deraf ens kunna få
indirecta fördelar, isynnerhet om förbättringarne
göras på längre afstånd från detsamma.-Då
några wäsentliga förbättringar göras i en ort,
såsom wägomläggningar och dylikt,så är det otvif-
velaktigt,att det nästan uteslutande är de när-
boende som hafva fördelarne deraf,och således
dessa som böra bestrida kostnaderna.Det är
visserligen vigtigt och önskvärdt,att jordbrukets för-
delar,såsom varande modernäring,på allt sätt
underlättas och förkofras;men om detta skall
ske på det sätt,att Städerna nu,mera än förr,
deraf betungas,så blifver sannolikt följden den,
att jordbruket väl till en början winner derpå,
men att städernas ekonomiska kraft i sam-
ma mån aftaga,hvilket återigen har till följd,
att de blifva urståndsatta att med lika kraft och
verkan fortsätta handeln med jordbruksalster,och
följaktligen äfven ej kunna tillhandahålla en mängd
varor hvaraf Landtmannen har beständigt
behof,hvarföre det äfven obestridligen är en fördel
för jordbruket att städerna kunna florera.Till följd
af denna öfvertygelse kunna de äldste icke annat än
afstyrka gemensamma Landsting,
och i likhet med
Borgerskapet i Götheborg föreslå,att serskildta
Landsting bildas för Landet,och serskildta för stä-
derna -Månne icke Landets Landsting kunde
ställas i samband med,och hållas på samma
gång som Landtbruksmöten,hvilka numera
årligen hållas inom Länet?

I afseende på förslaget till förordning om
Kyrko-och Skolråd,anse Stadens äldste vara vig
tigast,att Kyrkans och Skolans angelägenheter
behandlas af tvenne från hvarandra helt och
hållet skiljda myndigheter,samt att till
ordförande i Skol-Rådet borde få väljas
hvilken dertill lämplig person som heldst,utan af-
seende på stånd.


/Jo. Thermaenius/
/J,M,Widegren/
/J,P,Bergström/
/E,Lindström/
/P,G,Hulin/

Wid förestående sammanträde och
då beslutet fattades voro närvarande

/Bergström/
/Lindström/
/Widegren/
/Hulin/
/Arfström/
/Zetterlund/
/Ramstedt/
/Thermaenius/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Torshälla, 25 juni 1861,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106929.

Personrelationer