Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 6 december 1849 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 6 december 1849 (2)

Anmärkning

Protokoll, hållet wid sammanträde med
Borgerskapets Äldste i Eskilstuna
nedanskrifne dagar och år.

{Den 6 December 1849, i Tingshuset.}
Närwarande: Ordföranden, Handlanden Joh. Aug. Möller,
Ledamöterne, Färgaren S. M. Bruce,
Handlanden J. G. Johansson,
Manufakturisten J. P. Marckman,
Manufakturisten O. F. Swalling,
Manufakturisten C. A. Lundberg,
Manufakturisten F. Bowin,
Manufakturisten C. Spångberg,
Manufakturisten J. Hedlund,
Manufakturisten P. G. Winterqvist,
Färgaren P. A. Thysell,
Målaren W. A. Öhman,
Sejlaren J. E. Ekström,
Skomakaren C. G. Söderholm,
Damaschören H. Dahlberg och
Handlanden C. E. Lennmalm.

{§:1.}
S.D. Till Soldaten wid det under Staden lydande Flackesta hemmanet
anslogs, efter utsynande, sex lass wed, hwarjemte Arrendatorn derstädes på ena-
handa sätt berättigades att undfå 500 st gärdsel och stör
samt åt Torparen erforderlig bakwed,
hwilket allt uppdrogs åt Herrar Johansson, Öhman, Hedlund och Dahlberg
att ombestyra.

{§.2.}
S.D. StadsWaktmästaren W. T. Nibelius, som på arrende innehafwer
Flackesta hemman, aflemnade nu för fullgörandet deraf, borgensför-
bindelse af Manufakturisterne Lars Liberg och C. Spångberg, hwil-
ken borgen antogs för god. - Nibelius återfick förbindelsen för
att aflemnas till DrätselKammaren.

{§.3.}
S.D. 15 1/4 famnar wed, som finnas upplagde på Fattigwårdsgården, skulle
för Inrättningens behof anwändas.

{§.4.}
S.D. Till den såsom ledig annonserade befattningen såsom protokollsförare
till Borgerskapets Äldstes sammanträde antogs Kanslisten Carl Philip
Strandman, emot arfwode af En Riksdaler Banko för hwarje gång.

{Den 6 December 1849.}

{§:5.}
S.D. Upplästes Wester Rekarne Härads Rätts Dom i fråga om qwarnbron till
Carl Gustafs Stad, uti hwilken sak Kongl. Maj:ts och Kronans Ombud
erlagt wad, hwilket för Stadens bewarande af Sin Swarande talan skulle
wederbörligen iakttagas.

§.6.
S.D. Beslutades att i början af ingående året ingå till Kongl. Maj:t med
underdånig ansökning om befrielse för Eskilstuna Stad, såsom Fristad,
att widare utgifwa så kallade terminspenningar för barn, som besöka
Skolan härstädes.

(Concept. prot. justeradt af J. G. Johansson och S. M. Bruce.)

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 6 december 1849 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106896.

Personrelationer