Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 6 augusti 1861

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 6 augusti 1861

Anmärkning

Protocoll, hållet vid sammanträde
med Borgerskapets Äldste och Drät-
selkammaren i Eskilstuna den
6 Augusti 1861.

Närvarande: {af Borgerskapets Äldste:}
herrar J. Hedlund, W. A. Öhman, L. P. Malm, S. Palm-
gren, C. J. Andberg, C. E. Stenman, J. Walén, Levin Hedlund,
Em. Svalling, A. Lindblad, P. Wahlström, J. Svengren, A. F.
Dahlström,
B.E. Skogsborg, L. F. Österwall, E. Kjellström, J. Svengren; J. W. Widberg,
C. A. Lundberg,
A. Billjer,

{af Drätselkammaren:}
herrar P. E. Blomqvist, P. C. Malm, A. Norrman,
J. Wedberg, E. A. Naesman, F. A. Stenman. A. Dahl-
qvist.

{§.1.}
Enligt beslut vid allmänt sammanträde med Stadens innevå-
nare, företogs till behandling frågan om upgörelse med
Gästgifvaren D. Sjöström om skjutsentreprenad och gästgifveri-
hållningen i Staden från den 1. April nästa år, då nu-
varande skjutscontractet tilländagår, till den 1 October 1864,
under hvilken tid ny gästgifveribyggnad
blifvit till upförande beslutad.

Härvid ansågs att detta ärende bäst kunde utredas
af en nedsatt Kommittee, som egde att utarbeta och
de Äldste samt Drätselkammarens slutliga pröfning underställa
förslag till ordnande af frågan på lämpligaste sätt, och
att denna Kommittée skulle bestå af 5 personer.

Medelst slutna sedlar valdes nu till ledamöter i
Kommittéen:

af DrätselKammaren:
Herrar P. E. Blomqvist och A. Norrman

af de Äldste:
Herrar J. Hedlund, P. Wahlström och S. Palmgren.

{§.2.}
Företeddes ritningar å behöflige uthusbyggnader vid
Nya Folkskolan, hvilka gillades, hvarefter beslöts att
Byggmästaren Jean Asplund skulle anmodas uprätta tvenne
serskildta förslag å kostnaden för dessa byggnader, att
upföras antingen af träd eller ock af sten.

{§.3.}
Herr J. Svensson åtog sig att gå i underhandling med någon
Arkitekt i Stockholm om uprättande af ritning och kostnads-
förslag på ny gästgifveribyggning af sten.

{§.4.}
Sedan vid Rotejemkningen detta år beslutats att till
Stadens allmänna behof en summa af 10,000 Rd [riksdaler]
Rmt [riksmynt] skulle uplånas, samt sedermera Drätselkammaren
till-
kännagifvit dels att 2000 Rd Rmt derutöfver för Sta-
den erfordrades till nödvändiga utgifter och dels att
Herr L. F. Ståhlberg, som försträckt Staden ett lån å
2000 Rd Rmt, nu återfordrar dessa penningar, i följe
af hvilket allt efter anmälan vid Magistraten förlidne
gårdag, Borgerskapets Äldste bemyndigats att för Sta-
dens räkning uptaga lån å tillsammans 14000 Rd
Rmt; så och då jemväl förekommit att för
närvarande endast 8000 Rd Rmt af beloppet erfor-
drades, utfärdade nu de Äldste skuldförbindelse
på sistnämnde summa till Mälare provinserna
Enskilda Bank, som med detta lån Staden tillhanda-
går.

Wid protocollet
/C Jernbergh/

S.D. Justeradt.
/Levin Hedlund/
/Sw, Palmgren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 6 augusti 1861,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106895.

Personrelationer