Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 5 september 1851 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 5 september 1851 (2)

Anmärkning

{Den 5:te September.}

Närwarande: Ordföranden Herr J. A. Möller och Ledamöterne
Herrar Aug. Bohm, J. Landin, O. F. Swalling, P. G.
Winterqvist, E. Haglund, C. A. Groth, B. E. Skogsborg,
C. E. Lennmalm, P. A. Thysell, J. E. Ekström, F. Bowin,
J. P. Marckman och A. Lindblad.

§.1.
S.D. Uti ingifwen ansökning, som upplästes, anhöll ar-
rendatorn af det Staden tillydande hemmanet Flackersta,
Stadswaktmästaren W. Th. Nibelius, om rättighet att å
förenämnde hemmans mark få till gräsväxt plöja och
anwända den del af ängsmarken, hwilken nu såsom
mossbelupen icke skulle lemna större afkastning än ½ á
2 lass hö. Efter diskussion i ämnet uppdrogs åt Herrar
Landin, Bowin, Winterqvist och Öhman att tillika med
Fabrikören Lindblad besigtiga huruwida något hinder
genom contract kan möta för bewiljandet af ansökningen.

§.2.
S.D. Författad beswärsskrift uti den af Serskild Magistrat
afgjorda frågan om förändrade grunder för utgörande af bor-
gerliga taxeringen i Staden, upplästes och underskrefs för

{Den 5:te September}

att med morgondagens post afskickas till Konungens Befallnings-
hafwande i Länet.

(Uppläst, justeradt och godkändt betyga
/C. E. Lennmalm/
/J. Landin/).

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 5 september 1851 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 17 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106893.

Personrelationer