Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 5 september 1851

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 5 september 1851

Anmärkning

Protokoll, hållet wid sammanträde
med Borgerskapets Äldste i Eskils-
tuna den 5:te September 1851.

Närwarande: Herr Ordföranden Handlanden J. A. Möller,
och Ledamöterne Herrar Aug. Bohm, J. Landin,
O. F. Swalling, P. G. Winterqvist, E. Haglund
C. A. Groth, B. E. Skogsborg, C. E. Lennmalm
P. A. Thysell, J. E. Ekström, F. Bowin, J. P.
Marckman och A. Lindblad.

§.1.
S.D. Uti ingifwen ansökning, som upplästes, anhöll
Arrendatorn af det Staden tillydande hemmanet
Flackersta, Stadswaktmästaren W. Th. Nibelius, om
rättighet att å förenämnde hemmans mark få
till gräsväxt plöja och anwända den del af ängs-
marken, hwilken nu såsom mossbelupen icke
skulle lemna större afkastning än 1½ á 2 lass hö.
Efter diskussion i ämnet, uppdrogs åt Herrar Landin, Bowin,
Winterqvist och Öhman att tillika
med Fabrikören Lindblad besigtiga huruwida något
hinder genom contract kan möta för beviljandet af ansökningen.

§.2.
S.D. Författad beswärsskrift uti den af Serskild Magi-
strat afgjorda frågan om förändrade grunder för utgö-
rande af borgerliga taxeringen i Staden, upplästes
och underskrefs för att med morgondagens post
afskickas till Konungens Befallningshafwande i Länet.

Uppläst, justeradt och godkändt, betyga.

/C. E. Lennmalm/
/J. Landin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 5 september 1851,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106894.

Personrelationer