Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 4 november 1851

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 4 november 1851

Anmärkning

Protocoll, hållet wid sammanträde
med Borgerskapets Äldste uti
Tingshuset i Eskilstuna Fristad
den 4 November 1851.

Närwarande: Ordföranden Herr J. A. Möller och
Ledamöterne Herrar J. Landin, C. Spångberg,
J. W. Möller, C. E. Lennmalm, W. A. Öhman,
J. E. Ekström, A. Lindblad, Aug. Bohm, H.
Dahlberg, J. P. Marckman, O. F. Swalling,
B. E. Skogsborg och F. Bowin.

§.1.
S.D. Herr Ordföranden tillkännagaf
att han för Stadens förut anmäldta behof
af upplåning utaf medel till inbetalning
af nödwändiga utgifter för Rådhusbygg-
naden här i Staden, uppnegocierat medel
hos Herr Assessoren C. Kramer, hwilken för
detta ändamål lofwat förskjuta nu erfor-
derliga 2200 Rd B:co [riksdaler Banco], emot 5 procent ränta
och förbindelse af Borgerskapet att å ut-
sättande tid inbetala beloppet.

§.2.
S.D. Wid den till den 18:de i denna må-
nad bestämda och utsatta afbesigtning
å Rådhusbyggnaden här i Staden utsågos
att såsom Stadens ombud närwara Herrar
J. A. Möller, Aug. Bohm, J. E. Ekström, L. F.
Ståhlberg, Jonas Landin och A. Lindblad.

§.3.
S.D. Uti till Wester Rekarne Härads in-
stundande HösteTing instämda twisten emot
Skomakaren Eric Lundqvist, Manufakturisten Johan
Olof Berglund, Smeden C. E. Dahlberg och Arbetskarlen
Lars Olsson, för det dessa utan lof företagit
sig byggnadsföretag å Westermarken, utsågs
och förordnades nu Borgerskapets Sekreterare,
Carl Philip Strandman, att wid Tinget iakt-
taga Stadens Kärande talan; och till bewis
hwarom utdrag af protocollet skulle såsom
fullmakt meddelas.

Uppläst, justeradt och godkändt betyga
/C. E. Lennmalm/
/B, E, Skogsborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 4 november 1851,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106889.

Personrelationer