Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 4 november 1851 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 4 november 1851 (2)

Anmärkning

{Den 4 November 1851.}

Närwarande: Ordföranden Herr J. A. Möller och Ledamöterne
Herrar J. Landin, C. Spångberg, J. W. Möller, C. E.
Lennmalm, W. A. Öhman, J. E. Ekström, A. Lindblad,
Aug. Bohm, H. Dahlberg, J. P. Marckman, O. F. Swalling,
B. E. Skogsborg och F. Bowin.

§.1.
S.D. Herr Ordföranden tillkännagaf att han för Stadens förut
anmäldta behof af upplåning utaf medel till inbetalning af
nödwändiga utgifter för Rådhusbyggnaden här i Staden, upp-
negocierat medel hos Herr Assessoren C. Kramer, hwilken för
detta ändamål lofwat förskjuta nu erforderliga 2,200 Rd B:co [riksdaler Banco],
emot 5 procent ränta och förbindelse af Borgerskapet att å
utsättande tid inbetala beloppet.

§.2.
S.D. Wid den till den 18 i denna månad bestämda och ut-
satta afbesigtning å Rådhusbyggnaden här i Staden utsågos att

{1851 den 4 November.}

såsom Stadens ombud, närvara Herrar J. A. Möller, Aug. Bohm,
J. E. Ekström, L. F. Ståhlberg, Jonas Landin och A. Lindblad.

§.3.
S.D. Uti till Wester Rekarne Härads instundande Hösteting
instämda twisten emot Skomakaren Eric Lundqvist, Manufakturisten
Johan Olof Berglund, Smeden C. E. Dahlberg och Arbetskarlen Lars
Olsson för det dessa utan lof företagit sig byggnadsföretag å We-
stermarken, utsågs och förordnades nu Borgerskapets Secreterare,
Carl Philip Strandman, att wid Tinget iakttaga Stadens Käran-
de talan; och till bewis hwarom utdrag af protocollet skulle så-
som fullmakt meddelas.

Uppläst, justeradt och godkändt betyga
/C. E. Lennmalm./
/B. E. Skogsborg/).

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 4 november 1851 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106888.

Personrelationer