Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 5 mars 1850 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 5 mars 1850 (2)

Anmärkning

{Den 5:te Mars 1850.}

Närwarande: Ordföranden Herr J. A. Möller och Ledamöterne Herrar Aug. Bohm,
H. Dahlberg, P. G. Winterqvist, O. F. Swalling, L. F. Ståhlberg, C. A.
Lundberg, Jonas Landin, J. W. Möller, C. E. Lennmalm, P. A. Thy-
sell, J. Hedlund, J. P. Marckman, C. Spångberg, C. G. Söder-
holm och G. I. Frössén samt protokollsföranden.

§.1.
S.D. Uti ingifwen räkning, som nu upplästes, fordrade Herr Kammar-
Rätts Rådet J. [Sundius] genom sitt ombud, Herr Handlanden Möller,
51 Rd [Riksdaler]
2 skilling Banko för sina tillgöranden dels att för Staden protestera
en af Asses-
soren Noréis Enka m. fl. gjord ansökning att få till skatte köpa en
del af den så kallade Westermarken, dels för skrifning af ett anförande
med bestridande af Stadens delaktighet i ombyggnaden och underhållet
af qwarnbron wid Gewärsfaktoriholmen; Och biföll närwarande Leda-
möter så wäl utbetalningen af dessa 51 Rd 2 skilling som de af protokolls-
föranden fordrade 2 Rd Banko för uppsättning af följande ansökning:

"Till Resp. Direktionen öfwer SparBanken i Eskilstuna.
Hos Resp. Direktionen får Borgerskapet i Eskilstuna, genom nedantecknade

{Den 5 Mars 1850.}

Ledamöter så wäl af Äldste som öfriga för ämnets wigt interesserade, an-
mäla ett af behofwet påkalladt bidrag från Sparbanken med att utan åter-
betalningsskyldighet få lyfta Twå Tusen Riksdaler Banko till understöd
wid nybyggandet af Rådhuset i Staden.

Det torde till skäl för denna begäran wara temligen wäl bekant, att det
äskade bidraget så wäl behöfwes i och för det beslutade företagets fullbor-
dande, dertill erforderliga medel för närwarande icke finnas disponibla,
utan måste genom andra resurser, i lånewäg eller annorledes förskaf-
fas. - Då detta nu i den ställning Sparbankens behållna inkomst är,
på föreslaget wis kan låta sig göra, utan något mehn, synes, för un-
derlättandet och winnandet af ändamålet, allt skäl wara till den an-
hållan att å stället få den hjelp, som nu begäres; Och med Stöd af de
för Sparbanken utfärdade Reglor, i hwars 14§. bestämmes, att behåll-
ningen af Sparbanksfonden skall anwändas till något för Staden
nyttigt ändamål, förwäntas Resp. Direktionens benägna samtycke till
lyftningen af omförmäldte belopp. En annan wäsendtlig omständighet
för bifall till anhållan är den, att Sparbanks Direktionen kan i det
nya Rådhuset, då det blir färdigt, få rum för sammanträdena, och icke
widare nödgas å annat ställe derför hyra lokal. Eskilstuna den 16
Februarii 1850.

G. I. Frössén. H. Dahlberg. J. Landin. Aug. Bohm. C. Spångberg.
P. G. Winterqvist. C, E. Lennmalm. O. F. Swalling. J. Hedlund.
J. W. Möller. C. A. Lundberg. J. P. Marckman."

Denna sednare skrift skulle, så fort tillräckligt med underskrifter
kunde erhållas, lemnas till Direktionen öfwer Sparbanken.

§.2.
S.D. För bewakande af Stadens swarande talan uti det Kongl. Maj:t och
Kronan från Wester Rekarne Härads Rätt till Kongl. Maj:ts och Rikets Swea
HofRätt wädjade mål angående skyldighet att deltaga i Kostnaden för werk-
ställd ombyggnad och framtida underhåll af den emellan Fristaden och
Faktoriholmen befintliga bro, Qwarnbron kallad, skulle wederbörlig fullmakt
uppsättas, för att ombud i Stockholm må kunna å fataliedagen den 22:dra
instundande April uttaga Kärandens wadeinlaga och den för beswarande
hitsända med först afgående post, hwarefter uppsättningen af swaromålet
skulle här för sig gå och öfwerskickas för inlemnande till Kongl. HofRätten
inom den tid, som derföre kan warda bestämd.

§.3.
S.D. Beslöts, att Stadens Äldste skulle redan i morgon ingå till Fattigwårds Di-
rektionen med anhållan att å Fattigwården få intagen Gelbgjutaren Johan Lager-
qvist, hwilken i sin fortfarande wåldsamma sinnesförfattning är för hustru,
{Den 5 Maars 1850.}
sex. barn och grannar ytterst wådlig. Uti skrifwelsen utsätta sig Stadens
Äldste att bekosta den wakthållning, som erfordras för att Lagerqvist icke
må komma i tillfälle att göra någon skada.

(Uppläst, justeradt och godkändt, betyga
/J. A. Möller/
/G. I. Frössén/
/Aug. Bohm./)

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 5 mars 1850 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106890.

Personrelationer