Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 31 januari 1851 (3)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 31 januari 1851 (3)

Anmärkning

{1851 den 31:sta Januarii.}

Närwarande: Ordföranden Herr J. A. Möller och Ledamöterne Herrar
S. M. Bruce, J. E. Ekström, C. G. Söderholm, W. A. Öhman, J.
Landin, C. Spångberg, P. A. Thysell, J. G. Johansson, J. W.
Möller, C. A. Lundberg, J. F. Ståhlberg och H. Dahlberg.

§.1.
S.D. I likhet med hwad förlidet år bewiljades, beslöts nu, att
Soldaten wid det under Staden lydande Flackersta hemman skulle
efter utsynande erhålla sex lass wed, äfwensom Arrendatorn
undfå erforderligt antal wirke till gärdsel och stör, om utsyningen
hwaraf Herrar Johansson, J. W. Möller, O. F. Swalling och E.
Haglund lemnades uppdrag, efter derom dem emellan öfwerensKom-
mande tid för sammanträde; äfwensom lämpligt antal famnar
wed å Flackersta skogen upphugges och upplägges å Fattigwårds-
gården för att för Fattigwårdsinrättningens behof anwändas.

§.2.
S.D. Den å Ingeniören Ernst Eks år 1847 upprättade Charta
öfwer en del odlingar, upptagne å Westermarken, med N:o 2 beteck-

{1851 den 31 Januari}

nade äga, tillika med bredwid liggande hagen, betecknad med N:o 3,
ansågs böra å auktion till högstbjudande utarrenderas, för hwilket
ändamål Wällofl Magistraten genom protokollsutdrag skulle
anmodas att, efter föregången kungörelse derom i Kyrkan och Stadens
Tidning, benäget gå i författning om lägenhetens utarrenderande
inför Magistraten; hwarimellertid arrendeanbud å lägenheten
kunde göras hos Herr Ordföranden.

§.3.
S.D. Borgerskapets Äldste instämde i allo uti den åsigten att Ma-
gistraten i Staden benäget widtager nödiga åtgärder till hämman-
de af de olagliga och sjelfswådliga inkräktningar, af de bättre
lotterna å Westermarken, som en längre tid opåtaldt fått
passera; i sammanhang hwarmed hemställan skulle göras så
wäl att Magistraten täcktes ålägga innehafwarne af byggna-
der å Westermarken att antingen bewisa sin ägande rätt till
lägenheterna, eller också för nyttjande rätten deraf erlägga årlig
afgift; som att genom Magistratens försorg K:gs resp. Bef:h:de
täcktes utfärda kungörelse derom, att hwilken som hädanefter,
utan wederbörligt tillstånd, företager sig byggnader eller jord-
inkräktningar på Westermarken, genast, utan någon inwänd-
ning, blifwer derifrån afhyst, med skyldighet att ersätta kost-
nad och skada, som af Domstol förklaras böra ersättas.

(Uppläst, justeradt och godkändt, betyga
/J. A. Möller./
/J. Landin/)

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 31 januari 1851 (3),” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106877.

Personrelationer