Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 31 januari 1851 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 31 januari 1851 (2)

Anmärkning

Protocoll, hållet wid sammanträde
med Borgerskapets Äldste i Eskils-
tuna den 31:sta Januari 1851.

Närwarande: Ordföranden Herr J. A. Möller och
Ledamöterne Herrar S. M. Bruce, J, E, Ekström,
C. G. Söderholm, W. A. Öhman, J. Landin, C.
Spångberg, P. A. Thysell, J. G. Johansson, J. W.
Möller, C. A. Lundberg, J. F. Ståhlberg och H.
Dahlberg.

§.1.
S.D. I likhet med hwad förlidet år bewiljades, be-
slöts nu att Soldaten wid Flackersta skulle efter utsynande
erhålla sex lass wed äfwen som Arrendatorn undfå erforder-
ligt antal wirke till gärdsel och stör, om utsyningen
hwaraf Herrar Johansson, J. W. Möller, O. F. Swalling
och E. Haglund åtogo sig bestyret, efter derom
dem emellan bestämmande dag; äfwensom att lämpligt antal famnar
Wed upphuggas och uppläggas å Fattigwårdsgården och
anwändes för Fattiginrättningens behof.

§.2.
S.D. Den, å Ingeniören Ernst Eks år 1827 upp-
rättade Charta öfwer en del odlingar upptagne å Wester-
marken, med N:o 2 betecknade äga tillicka med bredwid lig-
gande hagen
betecknad med N:o 3 skulle å auction utbjudas, för hwilket
ändamål det ansågs att Wällofl Magistraten ge-
nom protocolls
utdrag skulle underrättas att
ombestyra efter
föregången kungörelse derom i Stadens Tidning, och kun-
de anbud å lägenheten emellertid göras hos Herr Ord-
föranden.

§.3.
S.D. Upplästes en af Herr J. Landin ingifwen
promemoria, deri Borgerskapets Äldste instäm-
de till alla delar.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 31 januari 1851 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 20 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106876.

Personrelationer