Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 31 januari 1851

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 31 januari 1851

Anmärkning

Protocoll, hållet wid samman-
träde med Borgerskapets Äldste
i Eskilstuna den 31 Januari 1851.

Närwarande: {Ordföranden} Herr J. A. Möller och
{Ledamöterne}, Herrar S. M. Bruce, J. E.
Ekström, C. G. Söderholm, W. A. Öhman,
J. Landin, {C. Spångberg}, P. A. Thysell,
J. G. Johansson, {J. W. Möller}, C. A.
Lundberg, J. F. Ståhlberg och H Dahlberg.

§.1.
S.D. I likhet med hwad förlidet år be-
wiljades, beslöts nu, att Soldaten wid det
under Staden lydande Flackersta hemman
skulle efter utsynande erhålla sex lass
wed, äfwensom Arrendatorn undfå erfor-
derligt antal wirke till gärdsel och stör,
om utsyningen hwaraf Herrar Johansson,
J. W. Möller, O. F. Swalling och E. Haglund
lemnades uppdrag, efter derom dem
emellan öfwerenskommande tid för sam-
manträde; äfwensom lämpligt antal
famnar wed å Flackersta skogen upp-
hugges och upplägges å Fattigwårdsgården
för att för Fattigwårdsinrättningens
behof anwändas.

§.2.
S.D. Den, å Ingeniören Ernst Eks år
1847 upprättade Charta öfwer en del odlin-
gar, upptagne å Westermarken, med N:o 2
betecknade äga, tillika med bredwid liggande
hagen, betecknad med N:o 3, ansågs böra å auction
till högstbjudande utarrenderas, för hwilket
ändamål Wällofl Magistraten genom pro-
tocollsutdrag skulle anmodas att efter före-
gången kungörelse derom i Kyrkan och Stadens Tid-
ning, benäget gå i författning om lä-
genhetens utarrend, inför Magistraten;
hwariemellertid arrendeanbud å lägenheten kun-
de göras hos Herr Ordföranden.

§.3.
S.D. Borgerskapets Äldste instämde i allo uti den
åsigten att Magistraten i Staden benäget vidtager nödiga
åtgärder till hämmande af de
olagliga och sjelfswåldiga inkräktningar,
af de bättre lotterna å Westermarken,
som en längre tid opåtaldt fått passera;
i sammanhang hwarmed hemställan skulle
göras, så wäl att Magistraten täcktes
ålägga innehafwarne af byggnader å We-
stermarken att antingen bewisa sin ägande
rätt till lägenheterna, eller också för
nyttjande rätten deraf erlägga årlig
afgift; som att genom Magistra-
tens försorg Konungens Resp. Befall-
ningshafwande täcktes utfärda kungörelse
derom, att hwilken som hädanefter,
utan wederbörligt tillstånd, företager sig
byggnader eller jordinkräktningar på We-
stermarken, genast, utan någon inwänd-
ning, blifwer derifrån afhyst, med skyl-
dighet att ersätta kostnad och skada som
af Domstol förklaras böra utgifwas.

In fidem Protocolli
/C Ph Strandman/
Upläst justeradt och
godtjent betyga
/J. A. Möller/
/J; Landin/

Till Konungens Höga Befh:de i Nyköpings Län

I anledning af Borgerskapets Äldstes
enhälligt uttryckta åsigt uti medföljande pro-
tocollsutdrag af den 31 siste Januarii, hwilket den
3 påföljde Februarii delgaf 5 Magistraten, och
hwarwid Magistraten förklarade sig icke kunna
med ärendet taga befattning, utan att Borger-
skapets Äldste ägde att med frågorne wända
sig till Konungens Befallningshafwande i
Länet, få Borgerskapets Äldste ödmjukli-
gen begära att,
kungörelse benäget
utfärdas, i det syfte som protokolls-
utdraget gifwer wid handen.

Eskilstuna den 12 Maj 1851.

/J. A. Möller/
/C Ph Strandman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 31 januari 1851,” Eskilstuna kommun, hämtad 3 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106878.

Personrelationer