Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 30 juli 1861

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 30 juli 1861

Anmärkning

Protocoll fördt vid Borgerskapets herrar
Äldstes sammanträde å Rådhuset i Eskils-
tuna den 30. Juli 1861.

{Närvarande,} Ordföranden Herr Joh. Hedlund, samt
Herrar A. Billjer ny Levin Hedlund
L. F. Östervall ny Em. Svalling
J. W. Widberg C. E. Stenman
B. E. Skogsborg Joh. Walén
J. Svensson Elias Kjellström
ny S. Palmgren C. A. Lundberg
ny L. P. Malm. Er. Haglund
ny A. Dahlström Joh. Svengren
ny C. J. Andberg
A. Lindblad
P. Wahlström

1:o Det efter skedd Diskusion, af Herr Billjer författade
betänkande till Kongl. Maj:t rörande förslaget
till den nya komunal-lagen upplästes och
underskrefs, samt i sammanhang härmed
anslogs till arfvode för renskrifningen häraf,
till Herr S. W. Asperén Fem Rdr Rmt [riksdaler riksmynt].

2:o Efter proposition af Herr Joh: Hedlund att
vid det val som nu skulle företagas till
ny Ordförande, äfven en vice Ordförande
borde på samma gång väljas, antogs nu
detta, och utföll valet, som skedde med
slutna Sedlar, att till Ordförande återvaldes
Joh. Hedlund och till vice Ordförande Herr
A. Billjer.

3:o Föredrogs Ånyo den af Enkefru Björnström till
Magistraten ställd ansökning om öppnande af
s.k. Nyckterhetswärdshus, hvilken ansökan af de
Äldste bifölls mot wilkor, att vid nämnde rörelse,
intet annat jemte maten får Säljas, än endast
Öl Dricka och Caffe.

Justerat
/B, E, Skogsborg/
/P, Wahlström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 30 juli 1861,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106868.

Personrelationer