Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 30 juni 1843

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 30 juni 1843

Anmärkning

1843. den 30 Junii. Sammanträdde Stadens Äldste å [Vanl]
SamlingsRum till öfverlägning - af hvilka vore
närvarande följande - näml:

Ordföranden - Herr Handelsman Möller -
Herr. Handl. J: E Zetterberg. Johanson
Landin, Bergström, Grönstrand
Söderholm, Bohm, Norling, - Forssbom
Hårdh - Markman -

Föredrogs af Ordföranden en Ansökning ingifvelse af
Metallarbetaren H:r Ludvig Öberg - rörande - få utöfva
Brödbakning. - samt. pasteijer och Bakelser till [afsalu]
härstädes, afslogs, på följande Vilkor, näml- som detta
tycktes vara ett bestämdt förnärmande till andras
rätt, enligt Kongl: brefvet till CommerceCollegium, [oläsligt]
den 22 Julii 1835. 3:dje punkten, som ändast berättigar
mindre bemedlade Enkor denna Näring - Och
som detta aldeles icke kann, nu lämpas på Sökanden
Ludvig Öberg - ehuru skjuklig - likväl drifver
sin Wärkstad, såssom metall arbetare, och Manufac
turist här i Staden, hvarföre denna hans ansökning
eij kunde bifallas.

2:o Guldsmeds Enkan Sara marg: Hultgrens, ansök-
ning om rättighet att få Baka - Råg- och Vit-
Bröd, till afsalu härstädes - beviljades.

3. Symamsellen C: Lüthner, ansökning att
såssom Lärarinna härstädes, få anlägga
en flickskola- hvilken afslogs, i anseende
till, att staden snarligen förwäntande Sig
en sådan Skola här anlagd, medelst af
de Gåfvor Galeenska Handelshuset, hit föräradt

4:o Plåtslagar Gesällen Eric Nygrens Ansökning att
vinna Burskap härstädes - såssom manufacturist -
Beviljades.

Dag som förut skrifvit är

/Gust Jul, Eilitz/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 30 juni 1843,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106869.

Personrelationer