Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 30 januari 1855

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 30 januari 1855

Anmärkning

Protocoll wid sammanträde med Borgerska-
pets äldste å Rådhuset d 30 Jan 1855.

Närvarande Ledamöter
Ordföranden J. E. Ekström
Herr A. L. Lindblad
L. O. Wessing
W. A. Öhman
B. E. Skogsborg
E. W. Möller
E. Källström
C. A. Lundberg
E. Haglund
P. A. Tysell
C. G. Berglund
L. A. Hård
O. F. Svalling
C. Spångberg

Uplästes Ett af nya arrendatorn till Flackersta
inlemnad borgensförbindelse för fullgjö-
rande af den arrende skyldigheter för Flac-
kersta hemman, som godkändes.

Upplästes Herr Lundblads begäran af skrift-
ligt bifall till arrendets transporterande på
Honom och skulle detta bifall meddelas af
ordföranden.

Ordföranden tillkännagaf att Herr Lund-
blad af Stadens äldste fodrade husröta
för Flackersta från Lundbergs arrende
tid 203 rd [riksdaler] 34 öre 4 rm [riksmynt] Banco, som bestrides
af de Äldste.

Begärdes utsyning för flackersta Hemman
1500 stänger gärdsel, 6 Lass Långved åt Soldaten
3 lass Wirke till Fähuset pröfvas af syningsmän.
6 nya wasar i boningshuset, och 15 st 2 tums
plank och 10 st Bräder till Wäderbräder, fattas
pröfvar af syning, män och förändras som
de för godt finna

Till Logbyggnaden begärte Arrendatorn
4 timmer samt 24 st Bräder till knutar-
nas beklädnad detta profvas af syningsmän.

Arrendatorns begäran att i det gärde der
han nästa höst skall så höstsäde, för-
ut få sätta potatis skulle bero af synings
männens pröfning

Beslöts att 50 famnar wed skulle för sta-
dens räkning upphuggas på hemma-
nets skog

Till utsyning af Wirke för Reparationer
å Hemmanet och stängsel, samt wed-
huggning för stadens räkning samt att
pröfva behofvet af de Begärte reparatio-
nerna, och Arrendatorn begärte Po-
tatis plantering waldes Herrar C. G. Berg-
lund, Öhman, E. W. Möller och E. Haglund.

Herr Öhman åtog sig att till stadens
fattigwård köra den wed som på Flac-
kersta skog blifver upphuggen, emot
en körar lön af 1 rd Bqo[riksdaler Banco] per famn.

Uppläst och Justerat
/L O Wessing/
/B, E, Skogsborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 30 januari 1855,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106867.

Personrelationer