Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 29 april 1859

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 29 april 1859

Anmärkning

Protocoll Fördt wid Borgerskapets Herrar Äldstes Sam-
manträde å Rådhuset i Eskilstuna den 29. April
1859.

Närvarande Ledamöter.
Ordföranden Herr J. Hedlund, samt
Herrar W. A. Öhman C. E. Stenman
L. F Östervall C. A. Lundberg
B. E. Skogsborg F. Bovin d. ä
P. Wahlström E. Kjellström
C. G. Berglund Eric Haglund
A. Lindblad Johan Walén
A. Billjer C. Spångberg
J. Svensson Joh: Svengren

1:o Drätselkammaren hade genom skrifvelse tillkänna-
gifvit Stadens Äldste, det aftal nu blifvit träffat
med en Stenläggare Alsing Från Örebro om stensätt-
ningen i Stadens båda Torg, mot Arbetslön af 1. Rdr [riksdaler]
8 Skilling
RGS [riksgäldsmynt]. För Qvadratfamnen, Alsing hade alterna-
tift erbjudit sig att verkställa samma Arbete och
sjelf äfven tillsläppa grusfyllningen efter
betalning af 2. Rdr 24 Skilling RGS. pr Qvadratfamn,
men Stadens Äldste stadnade vid den Åsigten att
Staden Framskaffar grusfyllningen och Alsing
werkställer Stensättning mot det med Drättselkam-
maren Öfverenskomna priset af 1 Rdr 8 Skilling RGS
Qvadratfamnen

2:o Angående Frågan om Hjelmarens sänkning
beslöts, att ett Ombud skulle väljas För att
Öfvervara Sammanträdet vid Lännes, valet
af nämnde Ombud uppskjöts till Wallborg-
mässo Rådstufva.

3:o Rörande den vid sednast hållna Nyårs
Rådstufva Sammanträdet af Herrar C. O.
Öberg & C:ni begärda hjelp till Förlängning
af Tull- eller Qvarngatan, som då hänsköts
till Stadens Äldste att gå i Författning om
erhållande af Jord utaf Gredby Hemman,
hade nämnde Herrar Öberg nu till de Äldste
inlemnat en uppgjord Charta öfver den
jord de önskade erhålla För ändamålet, till
Följd hvaraf Stadens Äldste beslöt att
hos wederbörande, söka samma jord er-
hålla.
infidem
/P. G. Fahlander/

Uppläst och Justerat den 13. Maij 1859
/W; A; Öhman/
/L, F; Österwall/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 29 april 1859,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106849.

Personrelationer