Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 29 april 1858

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 29 april 1858

Anmärkning

Protokoll Fördt wid Borgerskapets Herr Äldstes
Sammanträde å Rådhuset i Eskilstuna den 29. April
1858.

Närvarande Ledamöter
Ordföranden Herr L; F; Ståhlberg
L. O. Wessing Joh: Svengren
L. F. Östervall Joh: Hedlund
J. Svensson C. E. Stenman
C. G. Berglund C. Spångberg
A. Billjer C. A. Lundberg
W. A. Öhman O. F. Svalling
L. J. Ström
Er. Haglund
Fr: Bovin d. ä

Upplästes en Från Magistraten till Stadens Äldste
remitterad skrifvelse af den 24. April 1858. angående
ansökan Om bildande af ett Bolag För öfvertagande
af utminutering och utskänkning af Bränvin
och andra Spirituösa drycker, hvilken ansökning
af alla de närvarande Ledamöterna För sin del
bifölls, med willkor att de Framstälde Bolagsreg-
lerna noga Följas, dock anse Stadens Äldste,
att lydelsen af 3, mom: i 3.§. af nämnde Bolags
regler bör Förändras sålunda, "Efter - - -
dock om Bolagsmännen skulle - - - -
Förbehålla de För sådan händelse sig rättighet
att Få af nämnde behållning anslå till nödig
reservfond åt det nya Bolaget."

Justerat
/W; A; Öhman/
/L; F; Ståhlberg/

ansökan lyder som Följer

Till Wällofl Magistraten i Eskilstuna!

År 1858 den 26. April blef denna ansökning till
Magistraten uti Eskilstuna ingifwen och uppläst
och beslöt Magistraten att densamma skulle delgif-
vas Stadens Äldste med Föreläggande För dem
att nu yttrande deröfver till Magistraten inkom-
ma, sist inan den 3:dje nästkommande Maij;

Betygar på Magistratens vägnar
/S; A; Hallström:/

I det goda syftemålet bifogade Bolagsstadgar inne-
hålla, och mot den afgift dess 14.§. bestämmer,
anhålla wi ödmjukast att under tre påföljande
Försäljnings år, Från den 1:sta instundande October, Få
öfvertaga all utskänkning och minutering af bränvin
och andra Spirituösa drycker här i Staden, undan-
tagandes de utskänkningsrättigheter, som nu inne-
hafvas dels med burskapsrätt och dels af Stadens
Gästgifvare; och göra wi oss Förvissade att Magistra-
ten och Stadens Äldste, i hvilkas händer utgången
af den goda reformen nu hvilar, icke med ett
afslag omintetgöra det nyttiga resultatet som
dermed afses och som utom allt tvifvel äfven
Förverkligas, så mycket hellre, som Bolaget bil-
dats utan beräkning på egen vinst eller Fördel,
och detsamma garanterat Stads Cassan den in-
komst af bränvinsFörsäljningen den nu eger; Och
Få wi ödmjukast tillkännagifva, att Bolagets rörel-
se är afsedd att bedrifvas i Sju krogar, hvaraf
en i Fristaden, två minuteringsställen samt tre
källare, af hvilka en af Bolaget inrättades i
Fristaden och de tvenne öfriga Finge af nuva-
rande källarmästare i Öfre Staden Förestås.

Eskilstuna den 24. April 1858.

/Theofr. Munktell/,
/D Meinander/,
/I. E. Zetterberg/
/P. Wahlström/,
/C V. Heljestrand/,
/C. O. Öberg/
/O W; Widén/
/E. Svalling/,
/S. M. Bruce/,
/Alfr: Norrman/,
/J. F Lundberg/
/A. F. Svanström/,
/K. J. Tersmeden/,
/L. Liberg/,
/Levin Hedlund/
/Oskar Liberg/,
/J. A. Flodman/,
/C. G. Granberg/,
/E A. Näsman/
/C. B. Lundberg/,
/C. V. Forsbom/,
/Jac Wedberg/;
/C G Ahlenius/
/C. J. Andberg/,
/J. O. Öberg/,
/C. A. Dahlström/,
/G. S. Esséen/
/L. P. Malm/,
/A. Dahlqwist/
/Aug. Bohm/,
/Sw. Palmgren/
/G. Dahlberg/,
/D. Bodin/,
/Herrman Sandberg/,
/C. W. Åkerstedt/
/F. Berggren/,
/S. Andersson/.
/P. Lundqvist/.
/S. M. Sandberg/,
/Joh. Ekström/
/C. L Björk/,
/L E. Malmström/

Stadgar För Bolaget till Reglering af Bränvins Försäljnin-
gen uti Eskilstuna

Bolagets ändamål

{§:1.}
Sedlighet och välstånd bland den arbetande klassen i wår sam-
hälle hafva sin wärsta fiende i krogarne, Det är dock icke den beru-
sande drycken Allena och det omåttliga njutandet deraf, som alstra [sedeslöshet],
uselheten och Fattigdomen, utan härtill bidraga och i wälsentlig mon,
de oordningar,
Onda exempel och lockelser af allehanda slag, som sällan saknas på krogar och
näringsställen. Lagstadganden i Förening med tillsyn af Polis och Embetsmyn-
digheter, skola härvid Föga kunna uträtta, så länge kroghållningen i Staden
är upplåten åt enskilde personer, hvilkas Fördel och winst det är, att uppmun-
tra det omåttliga Superiet, utan afseende på stadgad ålder eller ungdom,
Fattigdom eller Förmögenhet.

Ett Bolag har derföre bildat sig, hvilket såwidt vederbörande Myndighe-
ters bifall dertill winnes, utan beräkning på egen vinst eller Fördel,
under tre Års tid Från den 1:ste instundande October, Öfvertager all
utskänkning och Minutering af bränvin och andra Spirituösa drycker
här i staden, undantagande de utskänknings rättigheter, som nu innehafvas
dels med burskapsrätt och dels af Stadens Gästgifvare, hwilken sistnämndes
rättighet blifvit Förlänad på bestämd tid, som Före ingången af
nästa Försäljnings år icke tilländalöper.

Utskänkningen af Spirituösa drycker på Stadens nuvarande källare
låter bolaget verkställa genom deras innehafvare på de villkor, som
med hvar och en af dem kan warda träffade, enligt upprättande
Contracter; Men kroghållningen i Staden utöfvas af Bolagets antagne och
aflönade Föreståndare, under noga tillsyn att omåttligt Supande hemmas i stället
För att uppmuntras, att bränvin aldrig utlemnas på kredit eller räkning
och aldrig till minderårige eller till dem som synbarligen är öfwerläskad,
att Författningar och Påbud rörande bränwins Försäljning efterlefvas,
samt att snygghet och ordning i möjligaste måtto iaktages; och vill
Bolaget derjemte till någon För Staden nyttig eller välgörande in-
rättning anslå den vinst, som på, krogrörelsen kan uppkomma,
sedan alla Omkostnader, afgifter och utskylder derför äro guldne.
Detta är Bolagets ändamål

Bolagets Organisation och Förvaltning

{§:2}
Bolaget består af de Ledamöter, som under dessa Stadgar redan teck-
nat sig eller intill den 1:sta instundande Julii kunna För inträde i Bola-
get sig anmäla Ledamot,som i Bolaget ingått, stånde der qvar
till dess Bolagets werksamhet upphört; dock om Ledamot aflider
medan Bolaget varar, anses hans Sterbhus delägare vara från
all Förbindelse till Bolaget Fritagne.

{§.3.}
Bolaget sammanträder För att öfverlägga och besluta i sina
angelägenheter två gånger om året, Nemligen i början af Mars
och September Månader å tid och rum som Bolagets Direktion
bestämmer och genom kungörelse i Stadens Tidning meddelar
Bolagsmännen.

Wid Sammanträdet i Mars väljas Direktions Ledamöter För
det kommande Försäljningsåret samt tvenne Revisorer till
granskning af löpande Årets räkenskaper och Förvaltning.
Direktionen eger utsätta och kalla till extra Bolagssamman-
komst så ofta det anses behöfligt. alla val och omröstningar
ske öppet, med lika rösträtt innom Bolaget. De frånvarande
få åtnöijas med de närvarandes beslut. Besluten antecknas
af Ordföranden eller af annan af honom derom anmodad
person uti en dertill inrättad Protokollsbok, och justeras.
innan sammankomstens uppläsning.

Efter de ifrågavarande tre årens förlopp hålles Bolagsstäm-
ma för besluts Fattande om dispositionen af rörelsens behåll
ning till Förmån För något allmänt nyttigt ändamål; dock
om Bolagsmännen skulle för en ytterligare tid ånyo bilda
Bolag uti ifrågavarande syfte Förbehålla de för sådan
händelse sig rättighet att Få nämnde behållning till en
reserw fond åt nya Bolaget använda.

{§.4.}
Werkställigheten af Bolagets beslut samt handhafvandet af
dess medel och angelägenheter uppdrages åt en Direktion, bestående
af Sju Ledamöter, af hvilka en, efter val inom Directionen,
blifver dess Ordförande för ett Års tid. Direktionen biträdes
af en Magazinsförvaltare och tvänne uppsyningsmän öfver
krogarne. Förvaltaren tillsättes af Direktionen, och uppsynings
männen, hvilken tillika blifva extra Stadsbetjenter, föreslås
af Direktionen till erhållande af Magistratens förordnande

{§:5.}
Direktionen sammanträder å tid och ställe hvarom dess
ledamöter ega sig emellan öfwerenskomma.

{§:6.}
Direktionens åtgärder och beslut antecknas i den Proto-
collsbok som i 3.§. är nämnd.

{§:7.}
Direktionen antager tjenlige personer till Föreståndare
För Bolagets krogar, uppgör Förslag till deras lönevilkor
och kontrakter äfvensom förslag till de i 1.§: nämnde öfverenskom-
melser och Kontrakter med Stadens källarmästare, hvilket allt
derefter underställes Bolagsmännens Pröfning. Direktionen an-
skaffar all den spirituosa som erfordras, emottager och ansvarar
för alla inflytande medel samt verkställer utbetalningar och
liqvider. Inflytande medel, som för tillfället icke behöfva be-
gagnas, insättas i MälareProvinsernas Enskildta Banks härvarande
kassa, i öfrigt tillkommer det Direktionen att bevaka Bolagets
rätt och bästa och tillse att dess ändamål befrämjas. Direktio-
nen eger föröfrigt att sig emellan göromålen på lämpligaste
sätt fördela, tillika med det arfvode Bolaget för
Direktionen anslår.

{§:8.}
För utgifters bestridande innan inkomster af rörelsen inflyta
eger Direktionen för Bolagets räkning upptaga lån till
erfoderligt belopp.

{§:9.}
Magazinsförvaltaren åliger att vid Direktions sammankomsterna
vara närvarande, att emottaga och i sitt förvar hafva all den
spirituosa som af Direktionen anskaffas, att till krogförestån-
darne eller källarmästarne utlemna densamma efter
Derektionens Anordningar, att föra Ordentlig afräkningsbok
öfver dessa utlemningar. samt Faktura Öfver alla ankommande
varor, och att tillse det bränvin som utlemnas icke må vara
försatt med något för hälsan skadligt ämne, är renat från
finkelolja och i styrka uppgår till minst 46. procent. Den disti-
lering, rening och utspädning, som förekomma, werkställes och
af Magazinsförvaltaren, som dessutom minst engång hvarje
månad bör personligen göra sig förvissad att underslef genom
varans Förfalskning å Försäljningställena ej eger rum,
hvarjemte förvaltaren har att i Öfrigt gå Direktionen bered
villigt tillhanda och fullgöra dess uppdrag i Bolagets angelä-
genheter. - Magazinsförvaltaren vare Bolaget ersättnings
skyldig för den skada, som genom någon hans åtgärd kan
drabba Bolaget, och kan han, om Bolaget eller Direktionen
dertill finner andelning, när som helst skiljas från
sin befattning magazinsförvaltaren ställa borgen åt
Bolaget hvad för honom anförtros.

{Upsyningsmän}

{§:10.}
Upsyningsmännen, hvarom i 4.§. är förmäldt åligger i deras dubbla
egenskap af Stadsbetjente och serskildt antagne Uppsyningsmän
För krogarne, att hålla nogaste tillsyn att ordning och ordentlighet
iakttages derstädes, ej mindre af krogföreståndarne sjelfne, än
af deras gäster; att för Stadens Fiskal till laga åtal genast an-
gifva inträffande lagöfverträdelser, samt för Direktionen tillkän-
nagifva huru föreståndarne fullgöra sina åtagna förbindelser;
att på obestämda tider, minst tvenne gångor hvarje månad, med
profvare undersöka det bränvin, som utdelas på krogarne, så att
underslef genom utspädning, eller på annat sätt, icke må kunna
ega rum; att noga efterspana och till laga åtal befordra lönnkrögerier
samt att uppassa vid Bolagets och Direktionens sammankomster,
och med beredvillighet och nit fullgöra hvad dem i deras
tjenstebefattning kan varda uppdraget. De åligganden dem i
öfrigt såsom extra Stadsbetjente tillkomma, Föreskrifvas af
Magistraten. Deras aflöning bekostas af Bolaget, och kunna
de, om Magistraten eller Bolaget dertill finna anledning, när
som helst från sina tjenster skiljas.

Krogar och deras Föreståndare

{§:11.}
Krogarnes antal bestämmes i enlighet med hvad vederbörande
myndigheter förordna, sedan Direktionen derom afgifvit Förslag

{§:12.}
Krogföreståndarnes åligganden äro:

a) Att hvar och en i sin krog, efter det pris, som Directionen be-
stämmer, hålla till salu endast de spirituössa drycker som
af Bolaget dem tillhandahålles, men icke några sådana
af Föreståndarne sjelfva inköpte, vid äfventyr att skiljas
från tjensten och såsom lönnkrögare lagföras.

b) Att efter nyssnämnde Försäljnigspris vara Bolaget ansvari-
ge för full liqvid af alla de waror de emottaga och hvarje vecka
till Direktionen aflemna de medel som under Föregående
veckan af Bolagets rörelse inslutit, dervid den af Maga-
zins Förvaltaren Förde motboken altid bör Företes för
nödig controll.

c.) Att hos Direktionen i mån af behof och åtgång uttaga an-
ordning till nya varors utbekommande hos Magazinsför-
valtaren, tillse att det bränvin de bekomma icke i styrka
understiger 46. procent, samt att, om undergradigt bränvin af
dem säljes, vara Bolaget ansvarige för de böter, som i följde
deraf kan drabba Bolaget.

d.) Att mot skälig betalning tillhandahålla gästerna renlig
och Försvarlig mat, samt öl, svagdricka och kaffe,
hvaraf inkomsten blifver krogföreståndarnes ensak.

e) Att aldrig på Credit eller räkning, utan endast mot kontant betalning
utlemna bränvin; aldrig tillåta minderårige personer supa
på krogarne; aldrig utdela bränvin till synbart öfverlastade,
samt aldrig tillåta kort- eller tärningspel å krogarne.

F) Att ställa sig till noga efterrättelse hvad lag och serskildte Författ-
ningar bjuda i afseende på Försäljning af bränvin och andra
brända eller distillerade spirituösa drycker, och sjelfva i laga
Ordning ansvara för öfverträdelser deremot, samt i öfrigt välvilligt
bemöta sina gäster och tillse att snygghet och ordentlighet i alla
afseenden iakttages. krogföreståndarne kunna, om de befinnas
icke noggrant iakttaga Föreskifne vilkor och åligganden, när
som helst ifrån krogrörelsen skiljas.

{Minuteringsställen}

{§:13.}
Minuteringsställena Föreslås af Bolaget till tvenne att skötas
och omhänderhafvas på sätt serskildt med föreståndaren up
göres

{Utskylder och afgifter}

{§:14.}
För de ifrågavarande rättigheternes öfvertagande erlägger
Bolaget till Stadens uppbördsman i Årsafgift den samma som
för desse rättigheter under innevarande Försäljningsår utgöres.

Arfvoden och aflöningar utbetalas qvartalsvis vid slutet af hvar
tredje månad.

{§:15.}
Bolagets delegare ansvara gemensamt För bolagets Förbindelser
och om tillskott För betänkande af möjligen blifvande Förlust
erfordras, men tillgång saknas hos någon eller någre delegare
skall hvad sålunda tilläfventyrs brister godtgöras af de öfrige.

{§:16.}
Förestående stadgar och de Förändringar deri som kunna
blifva antagne, delgifves Magistraten.

Eskilstuna den 24. April 1858.
/{Theofr Munktell}/,
/{D. Meinander}/,
/{I. E. Zetterberg}/,
/{P. Wahlström}/,
/{C. V. Heljestrand}/,
/{C. O. Öberg}/,
/{O. W. Widén}/,
/{E. Svalling}/,
/{K. J. Tersmeden}/,
/{J. F. Lundberg}/,
/{A. F. Svanström}/,
/{S. M. Bruce}/,
/{Alfr. Norrman}/,
/{L. Liberg}/,
/{Levin Hedlund}/,
/{Oskar Liberg}/,
/{J. A. Flodman}/,
/{C. G. Granberg}/,
/{E A. Naesman}/,
/{C. B. Lundberg}/,
/{C. V. Forsbom}/,
/{J. Wedberg}/,
/{C. G. Ahlenius}/,
/{C. J. Andberg}/,
/{J. O. Öberg}/,
/{C. A Dahlström}/,
/{G. S. Essén}/,
/{L. P. Malm}/,
/{A. Dahlqvist}/,
/{Aug. Bohm}/,
/{S. Palmgren}/,
/{G. Dahlberg}/,
/{D. Bodin}/,
/{Herman Sandberg}/,
/{C. W. Åkerstedt}/,
/{F. Berggren}/,
/{S. Andersson}/,
/{P. Lundqvist}/,
/{S. M. Sandberg}/,
/{J. Ekström}/,
/{C.L. Björk}/,
/{L. E. Malmström}/,

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 29 april 1858,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106848.

Personrelationer