Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 24 oktober 1845

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 24 oktober 1845

Anmärkning

1845. den 24. October - sammanträdde Stadens 24 Äldste.
å Rådhuset - till öfverläggning af hvilka
voro Närvarande - Herrar:

Handl: Möller. Handl. J: E. Zetterberg, O G Grönstrad
O. Forssbom, Of. Svalling - F Bowin, Bohm. Öhman,
Janson, Lindeberg, Lundberg - Landin, Norling,

1:mo S:D: fröedrogs af Ordförande Burskaps Ansökning -
af - J: Olof. Blomqvist - Beviljade -

2:o Burskap Ansökning af Jonas Julin -
Beviljades -

3:o föredrogs - en Kongl: Maj:ts och Krigs Collegiums
Ritning - och Kostnads förslag - å härvarande
Dambygnad - att deltaga - hvaraf
Stadens Äldste - icke gemensamt, afslog - att
deltaga deruti - på annatt sätt att - Stadens
sin andel uti Dammbygnaden - ensamt bygger -

4. Rörande Vestermarken - huru vid dess rätt nu
Vid. Bör bevakas. den varande försäljningen - till en del af
samma mark - beslöts - att tils vidare, ombud
skall utses, och vara närvarande, då frågan. blifver
om ofvannämde Köp, - hvilken beslöts - Herrar
Lindeberg - och Johanson - kostnader derför
betalas af Stadens Cassa -

5: Charter - och [beskocsringar] skall inköpas - eller [inlösas]
af Staden, rörande Vestermarken - så vida
dylika handlingar; icke förut af. Staden
äro inlöste - Dag som ofvan -

/Gust, Jul, Eilitz/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 24 oktober 1845,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106813.

Personrelationer