Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 24 april 1860

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 24 april 1860

Anmärkning

Protocoll fördt vid Borgerskapets herrar
Äldstes sammanträde å Rådhuset i Eskils-
tuna den 24. April 1860.

{Närvarande}
Ordföranden Herr Joh. Hedlund
W. A. Öhman J. Svengren
P. E. Blomqvist C. Spångberg
L. F. Östervall C. E. Stenman
P. Wahlström F. Bovin
J. W. Widberg L. J. Ström
L. A. Hård

1:o Upplästes förslaget till Taxa å Hamn-
wåg och mätare-penningar äfvensom förslag
till Hamn Ordning för Staden, hvilka af de
vid sednaste sammanträde valde committe
rade blifvit uppgjorda, hvilka förslager af
de närvarande godkändes.

2:o Upplästes Konungens Befallningshaf-
vande i Nyköping utslag af den 2. Januari
1858. uppå Assessoren Georg Norei arfvin-
gars ansökan att till skatt få köpa krono-
hemmanet Fors 14. Mantal i Fors Socken; och
hvaröfver skulle af Ordföranden meddelas
Communications bevis.

3:o På framställning af Drätselkammarens
ordförande Herr P. E. Blomqvist, att den
vid hamnen blifvande Magazinsbyggnad
borde förlängas utöfver det förut antagne Ritning och
kostnadsförslaget med tillsammans 20. Alnar; denna
proposition antogs enhälligt.

4:o Begäran af Herr W. A. Öhman att af Stads Cassan
erhålla de å Flackersta hemman tilldömde Husröte
medel bifölls af närvarande Ledamöter.

5:o Inlemnade Fång gevaldigern Gustaf Malmborg
en så lydande skrift

Som undertecknad fång gevaljer för Eskilstuna
Stads kronohäkte Derstädes samt Öster och Wester
Rekarne Härader, och måste hafva min bostad
i Eskilstuna eller i närheten deraf och då jag omöjli-
gen kan för mig hustru och barn få hyra
något Rum, så får jag härmed Ödmjukast an-
hålla åt mig få uppföra en nödig byggnad
å den s.k. Båtsmansbacken efter anvist ställe.

Eskilstuna den 24. April 1860.
/Gustaf Malmborg/
fång Gevaldiger med Station i Eskilstuna

Till ofvanstående handling kunde så mycket min-
dre lemnas bifall som de äldste för att förekomma
Byggnader och Intagor å Westermarken, icke allenast
hos Wester Rekarne Härads Rätt sökt och erhållit
witesförbud härför, utan jemväl hos Konungens
Befallningshafvande i Nyköping under den
18 November 1853. å sådan Bebyggare erhål-
lit wräkningsdom.

Uppläst och godkänt.
/L; F; Österwall/
/Joh. Svengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 24 april 1860,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106809.

Personrelationer