Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 23 juni 1858

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 23 juni 1858

Anmärkning

Protocoll Fördt wid Borgerskapets Herrar Äldstes
Sammanträde i Rådhuset i Eskilstuna den
23. Juni 1858.

Närvarande Ledamöter
Ordföranden Herr J Hedlund, samt Herrar
L. O. Wessing J. Svengren
L. F. Östervall L. J. Ström
J, W, Widberg C. E. Stenman
B. E. Skogsborg C. A. Lundberg
Er. Haglund
C. Spångberg

S.D. Föredrogs en af Byggmästaren And.
Asplund till Magistraten ingifven och sedan
till Stadens Äldste remitterad ansökan så
lydande.

"Emedan jag, oaktadt stora ansträngningar, är
oförmögen att denna sommar anskaffa erforderlig
Arbets personal För Werkställande af den nya
brobyggnad öfver dammarne jag mig åtagit,
nödgas jag härigenom wördsamt anhålla att
med denna byggnad måtte Få anstå till
instundande wår, hvaremedlertid jag åtager
mig underhålla ifrågavarande broar i det
skick att de må vara Fullkomligt säkra
och körbara. Eskilstuna den 5. Juli 1858.

/And: Asplund/

Ofvanstående ansökning bifölls
mot willkor att derest Byggmästaren
Asplund ej rätt uppfyller det åtagna
underhållet af broarna under prolon-
gationstiden så att någon olycka eller
skada Kan ske till följd af dessas
bristfällighet, Asplund då må vara
skyldig att all sådan skada gott-
göra.

Uppläst och justerat
/C, Spångberg/
/E, Haglund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 23 juni 1858,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106805.

Personrelationer