Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 23 mars 1860

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 23 mars 1860

Anmärkning

Protocoll fördt vid Borgerskapets Herrar Äldstes
sammanträde å Rådhuset i Eskilstuna den 23 Mars 1860.

{Närvarande} Ordföranden Herr J. Hedlund
L. F. Östervall O. F. Svalling
P. E. Blomqvist J. Walen
P. Wahlström C. E. Stenman
J. Svensson C. A. Lundberg
B. E. Skogsborg E. Haglund
A. Billjer J. Svengren
L. O. Wessing
W. A. Öhman
A. Lindblad
C. G. Berglund

1:o Företeddes och genomsågs det projekt till Hamtaxa som af
förut valda Committerate blifvit uppgjord, och som detta
på en del articklar ansågs vara för låg beslöts nu
att ny Committee skulle väljas för att göra de
förändringar deri som anses af behofvet på-
kallade. Härtill waldes Herrar P. Wahlström, A.
Billjer, P. E. Blomqvist, Joh. Hedlund, Joh. Waldén,
Joh. Svengren och W. A. Öhman, hvilke herrar
äfven skulle uppgöra projekt till Mätare Taxa.

2:o På proposition af ordföranden beslöts att de äldste
borde ju förr desto heldre gå i författning om, att få
den intill staden belägna och af staden disponerade
s.k. Westermarken lagd under stadens Polis styrelse
äfvensom i händelse Jordinnehafvare hvilkas mark
gränsa intill staden. Sådant äskar, dessas mark då
borde i samma begäran intagas.

3:o Sedan förbudet att bygga och göra intagor samt annan
ohägnad å den s.k. Westermarken blifvit i stadens
kyrka för äfven detta år uppläst, äfvensom i stadens
Tidning infördt med dervid åtföljdt hot om wräkning
enl. dom af den 18. Nov. 1853., borde stadens äldste hålla
tillsyn att ej några vidare intagor och ny-
byggnader å nämnde mark finge
göras, samt derest någon trotsar förbudet genom
att uppföra Byggnad, nedrifning i den trottsandes
bekostnad werkställa.

Uppläst och godkändt.

/P, Wahlström/
/Joh. Svengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 23 mars 1860,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106806.

Personrelationer