Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 18 januari 1836

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 18 januari 1836

Anmärkning

{År 1836}
{Den 18:de Januarii 1836.}

Närvarande:: H:r Direct. Zetterberg, samt Herrar
Widlund, Möller, Klejn och Nystrand.

{§1.}
S:D: Förekom och Uplästes en Burskaps-
ansökan af Jerntrådsdragaren Johan Svan-
ström ifrån Jäders Bruk, att såsom
Knipshammarsmed här i Fristaden
tillverka derpå grundat Grofsmide.

Härvid företeddes Svanströms orlofssedel
från H:r Brukspatron G. Mannerstråle på Jäders Bruk af den 20.
Februarii 1834
af innehåll att Svanström; som nu vore 52
år gammal född i Arboga Socken 1784,
vid Bruket häftar i 236 rd 3 skilling 10 rst:n [riksdaler
runstycken]
Banco skuld, ock derjemte såsom
obemedlad, nu ej i stånd att denna sin
skuld betala, samt att ett annat betyg vid
afflyttnings tiden skulle Svanström af
BruksPatronen meddelas, men som
saknades; Så, ehuruwäl Herr Möller
beviljade denna Burskapsansökan, på grund
af företedde betyg om Svanströms skicklighet
i handtverket, kunde ej H:r Ordföranden der-
till sitt bifall lemna på skäl som in-
nefattas uti följande reservationsskrift.
"Jerntrådsdragaren Johan Svanströms
ansökan m.m.

[MARG:{Johan
Svanströms
Burskaps
Ansökan
såsom
Knipsham-
marSmed
i Eskilstu-
na Fristad}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 18 januari 1836,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106768.

Personrelationer