Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 18 juli 1861

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 18 juli 1861

Anmärkning

Protocoll fördt vid Borgerskapets herrar
Äldstes sammanträde å Rådhuset i
Eskilstuna den 18. Juli 1861.

{Närvarande} Ordföranden Herr Joh. Hedlund samt
Herrar A. Billjer Johan Svengren
L. O. Wessing Joh: Walén
L. F Östervall C. A. Lundberg
J. Svensson C. Spångberg
A. Lindblad El: Kjellström

1:o Föredrogs en från Magistraten af Enkefru
Anna Björnström gjord ansökan att få
idka s.k. Nyckterhets Wärdshus, hvilken
fråga skulle till blifvande sammanträde
uppskjutas till Följd af det Fåtal Ledamöter
som nu var närvarande.

2:o I närvaro af Gasverkets disponent Herr
Grosshandlaren F. M. Ekdahl träffades nu
följande öfverenskommelse

Undertecknade Eskilstuna Stads Äldste, å ena
sidan, och F. M. Ekdahl å Stadens Gaslysningsbo-
lags wägnar, å andra sidan, hafva öfverenskom-
mit om nedanskrifne bestämmälser vid den i
15.§: af kontraktet emellan Staden och bemälde
Bolag Omnämnde taxa å Gasinledningar i en-
skildta Hus:

1:o Å så väl alla hittills werkstälda som fram-
deles skeende inledningar beräknas priset på
effekter jemte å ledningarna werkstäldt arbe-
te efter den för Stockholms Stad gällande
Gas inlednings taxan, med afdrag af Femton
procent.

Sådana effekter, såsom Gasljuskronor och
gjutna wäggarmar m.m. som ej finnes i
taxan upptagna, få deremot af härvaran-
de gaslysningsbolag köpas till priser, som emel-
lan bolaget och reqvirent öfverenskommas; och
hvilka bolaget förbinder sig hålla så billiga
som möjligt.

2:o En hvar inom Staden boende eger hädan-
efter, att sjelf, eller genom andra, werkställa in-
ledningar i sina lokaler, hvarvid dock de i
nämnde taxa upptagne effecter skola köpas hos
gaslysningsbolaget, som i så fall tillhandahåller
effekterna för ett pris af minst Tjugufem
procent under de i taxan upptagne priser

3:o För gasmätare, som hyras af bolaget - och
hvilka bolaget förbinder sig hålla så nog-
grant afprofvade, att de, i händelse af justering,
ej behöfva ändras - erläggas lika hyresafgifter,
som gälla i Stockholm för dylika pjeser. Dock
står det fritt för enhvar, som så för godt fin-
na att sjelf inköpa behöfliga mätare, an-
tingen af härvarande gaslysningsbolag eller af
annan person, i hvilket sistnämnde fall
bolaget eger att kontrollera mätarnes justering.

4:o Gaslysningsbolaget förbinder sig härmed, att
för den enskilda gaskonsumtionen årligen till-
handahålla gas. Oafbrutit från och med första
September till Första Maj, det är Åtta månader
af Året; hvilken förbindelse dock ej gäller
förr, än efter Förloppet af instundande September
månad.

Eskilstuna den 18. Juli 1861.
å Borgerskapets Äldstes wägnar
/Joh. Hedlund/

/F. M. Ekdahl/
å Gasverkets Förläggares wägnar

Bevittnas af
/P. G. Fahlander/
/P. Holmberg/

Justeradt
/Joh. Walén/
/L; F; Österwall/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 18 juli 1861,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106769.

Personrelationer