Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 18 augusti 1862

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 18 augusti 1862

Anmärkning

Protocoll, fördt vid sammanträde hos
Borgerskapets Äldste i Eskilstuna
den 18 Augusti 1862.

{Närvarande af de Äldste:} Herr J. Hedlund,
Herrar L. P. Malm, B. E. Skogsborg, C. A. Lundberg,
Em. Svalling, E. Haglund, E. Kjellström, S. Palmgren,
L. Hedlund, L. F. Österwall, J. W. Widberg, P. Wahl-
ström, C. J. Andberg, O. F. Svalling, A. Billjer.

{§.1.}
I fråga om Stadens nya byggnadsjords up-
låtande till tomtplatser ville Borgerskapets Äldste
hafva hos Magistraten i Staden hemställdt,
dels att de större tomterne icke måtte lemnas andra
nybyggare än sådane, som tillämna Manufactur-
eller andra anläggningar, hvilka erfordra större
tomtmål, till förekommande deraf att dessa
tomter, i strid mot den antagna byggnadsplanen
för nya stadsdelen, icke först blifva intagne och
komma i händer på personer, som fästa huf-
vudsakliga afseende på stora planteringsland,
dels ock att den tomten, hvarå berget är
beläget, icke måtte till bebyggande utlemnas
tillsvidare, af skäl, att dervarande byggnadssten
icke bör komma i en persons ego, utan vara
för alla att tillgå såsom en samfällighet.

{§.2.}
Följande promemoria önskade Borgerskapets Äldste
måtte blifva genom protocollsutdrag meddelad åt
Herr Borgmästaren Oskar Schenström i Köping, hvil-
ken benäget åtagit sig Riksdagsmannakallet för denna
Stad, under den säkra förhoppning att Herr
Borgmästaren vid nu instundande Riksmöte understödjer
nedannämnde punkter:

1:o {Bevarandet af de förmåner, som tillförsäkras Eskils-
tuna Stad uti Kongl. Kungörelserne den 16 April 1771.
och den 22 Febr. 1787 samt Reglementet af den 2
Mars 1833.} Staden saknar icke anledning till en begäran
om upmärksamhet i detta fall, ty den stadens smides-
idkande innevånare genom nyssnämnde Kongl. Kungörelser
och Reglemente tillerkända frihet från mantalspennin-
gar och andra personella kronoutskylder är icke mera
fullt betryggad sedan hvad
beträffar Bevillningen efter 1:sta Art. befrielsen
derifrån icke blifvit om-
förmäld i sednaste Bevillningsförordning, såsom dittills
brukligt varit, hvaremot för denna bevillning antagits
den allmänna regeln att hvar och en som utge {mantals-
penningar} jemväl skall erlägga personlig skyddsafgift.
Wäl äro såsom ofvanför nämndes, stadens smidesidkare,("både
för egne personer, och theras Hustrur, Barn och efterkom-
mande",) förklarade frie från mantalspenningar; men åtnjutandet af
friheten från dem och skyddsafgiften
berör vid det förhållande att Bev. förordn. icke mera nämna något om saken,
således ytterst derpå om, enligt {Mantalsskrifningsförfattnin-
gen}, Smidesidkare kunna i Mant. längden afföras bland dem som äro
frie från erläg-
gande af Mantalspenningar och personlig skyddsafgift. Derom
innehåller i ett
nära liknande fall {formuläret till Mantals- och Skattskrif-
ningslängd, anmärkningen 2:o;:} att i Kolumnen för {öfverårige}
och andre af serskilda orsaker befriade skola uptagas de föräldrar,
som äro berättigade att,
såsom egande flera barn under 15 års ålder, njuta befrielse
från Mantalspenningars erläggande, hvilket innefattar en
alldeles ny princip för desse personers skattskrifvande,
emedan desse, lika med härvarande Manufacturister, förut
skulle i Mantalslängden uptagas såsom betalande, men
sedan upföras på Afkortningslängd. I öfverensstämmelse
härmed erfordras för våra Fristadsprivilegiers uttryckliga
bevarande, att nyssnämnde {anmärkning 2:o å Mantals-
längdsformuläret} komme att jemväl innehålla, att den
ifrågavarande kolumnen för frie personer också skall om-
fatta Manufacturister och Fabriksidkare i Eskilstuna Fristad,
så för egna personer, som för deras hustrur och barn samt de i och
för deras slöjder begagnade arbetare.

1 exemplar af de åberopade K. Kungl. och Reglementet bilägges.

2:o {Bibehållandet af Städernas andel i bränvins-
medlen.} Billigheten deri ligger i Städernas mot
landsbyggden ojemförligt större tunga i afseende
på fattigvård m.m., hvarförutan Städerna måste
vidkännas ett onus som icke alls har sitt motstycke
på landet, nemligen aflöningen åt justitiestaten,
polisen och Krono Upbördsförvaltningen.

3:o {Afskaffandet af afgälden till Staten för den
jord som Staden fått sig på Gredby Kronohemman uplåten till hamnanlägg-
ning.} Att ju staden skulle befrias från denna
afgäld lärer väl varit Rikets Ständers mening
då dess bifall till uplåtelsen lemnades, ehuru
det vill synas som om Kongl. Maj:t, hvilken åt
Staden utfärdat uplåtelse-resolutionen, af någon ofullständighet
i upställningen af Rikets Ständers beslut, varit förhindrad att
i afgäldsfrågan bestämma. - Staden har till
följe deraf ända hittills årligen fått betala ar-
rende för jorden lika med Kronans arrendatorer.

1 exemplar af Uplåtelsebrefvet bilägges.

4:o {Erhållande af statsanslag till uprensning af
Eskilstuna ström mellan hamnen och kanalen,}
hvarom, så snart ske kan, undersökningshand-
lingar och Kostnadsförslag skola öfversändas.

En af Herr Rådmannen C. G. Söderholm,
serskildt författad upsats till Herr Borgmä-
staren Schenström skulle detta protocollsutdrag
åtfölja.

Wid protocollet
/C Jernbergh/

Justeras
/Sw, Palmgren/
/P, Wahlström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 18 augusti 1862,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106767.

Personrelationer