Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 17 mars 1862

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 17 mars 1862

Anmärkning

Protocoll, fördt vid Borgerskapets
Äldstes sammanträde inför Magi-
straten i Eskilstuna den
17 Mars 1862.

{Närvarande:} Herrar J. Hedlund, A. Lindblad, P. Wahl-
ström, S. Palmgren, J. Svengren, L. P. Malm, L. F. Östervall,
C. E. Stenman, L. Hedlund, C. A. Lundberg, O. F. Svalling,
E. Kjellström, L. J. Ström, A. Billjer, C. J. Andberg,
J. Walén, B. E. Skogsborg.

{§.1.}
Företogs den Borgerliga Taxeringen eller Rotejemk-
ningen för år 1861, hvarvid föredrogos först det
af Drätselkammaren uprättade Byggnadsförslaget,
som godkändes, och derefter Taxeringsförslaget; hvarefter
beslöts att till allmänna behofven skulle uttaxeras
4 Rd [riksdaler] på öretalet och såsom Riksdagsmansarfvode
20 öre, eller tillsammans 4 Rd 20 öre på hvarje öre-
tal, samt att Riksdagsmansarfvodet skulle hädanefter
räknas till de allmänna behofven och icke serskildt
uttaxeras, sedan valrätten till Riksdagsman numera
blifvit utsträckt till Fabrikörer och Gårdsegare,
hvilka till följe deraf äro med Borgerskapet lika
pligtige att uti ifrågavarande arfvode deltaga.

Hvad som utöfver Stadens ordinarie intrader
och förenämnde uttaxering erfordras till Stadens
behof, skulle i mån af behof af uplånas.

{§.2.}
Följande af Stadens innevånare denne dag antagna grunder
för användandet af Stadens Östra byggnadsjord
skulle i protocollet införas:

1:o Hvarje utstakadt qvarter skall i vår förses med
råstenar i hörnen;

2:o Den utmärkta strandgatan skall tillvidare för Stadens
räkning brukas.

3:o Den öfriga byggnadsjorden uplåtes genom auc-
tion på arrende till de högstbjudande på
tio års tid eller till den 14 Mars 1872;
och indelas jorden för detta ändamål uti
vissa lotter så, att hvarje qvarter och
halfva gatan mellan angränsande qvarteren utgör en lott
för sig. Arrendecontraten på lotterna grun-
das derpå:

att arrendator är skyldig vid påfordran
genast frånträda begärd byggnadsplats, dock
mot ersättning af bebyggaren för vexande
gröda efter mätesmanna ordom, der de ej i godo
komma öfverens;

att arrendet bestämmes i spanmål, hälften
råg och korn, som löses med penningar efter
stadgadt medelmarkegångspris för sista tio åren,
och skall, vid i contractet bestämdt vite, årligen
inbetalas i Februarii månad på utsatt upbörds-
stämma;

att Kommunala onera och tjenstbarbeten af
jorden utgöres af Staden; men att arrendator
istället skall på nyssnämnde Upbördsstämma
utom spanmålsarrendet erlägga 2 Rd [riksdaler] 50 öre
för tunnlandet;

att Arrendeafgifterna uphöra för den jord,
som frånträdes till byggnadsplats, från slutet
af det år för hvilket ersättning för skörden bekommit;

att arrendator skall straxt i vår uptaga
diken å lotten enligt Direktör Forssbergs utstakning
för blifvande gator;

att arrendator skall väl häfda och i behörig
vextkraft underhålla jorden samt noggrant vårda
gatudikena, så att deras läge ej i minsta mån
förändras;

att den del af jorden, som bilda gator,
skall igenläggas till grässkörd,
så fort sig göra låter;

att minst hvart femte år ekonomisk besigtning an-
ställes för utrönande af jordens häfd;

att, i händelse för allmänt ändamål, större eller
mindre del af den utarrenderade jorden blir be-
höflig, arrendatorn är skyldig att på Magistratens
tillsägelse denna del afträda, mot er-
sättning för gröda och afkortning på arrendet
lika som då jord afstås till byggnadsplats;

att den jordemassa, som genom gränsdikenas
uptagande och gators planering kommer att
upläggas på Arrendators mark, skall af
Arrendatorn på lotten utföras och utjemnas;

att Staden frånsäger sig all skyldighet
till stängsels hållande, så att detta blir arren-
dators ensak;

att, om arrendator brister i fullgörandet
af sina skyldigheter, han är underskattad äfventy-
ret att från Arrendet skiljas och honom åligga
att ersätta Staden all kostnad och skada, som
deraf kan upkomma;

att arrendator är skyldig att ställa sig till
efterrättelse de föreskrifter i afseende å vägars
begagnande dikens uptagande, och dylikt, som honom lemnas;

att Arrendator ej utan serskildt tillstånd
får upföra några byggnader å jorden;

att Arrende contract ej får, utan tillåtelse
af Borgerskapets Äldste, på annan person
transporteras;

och att Arrendator skall för arrendets or-
dentliga erläggande och öfriga contractsvilkoren
ställa vederhäftig och godkänd borgen af minst
tvenne personer, som ikläda sig ansvarsskyldighet
för hela arrendetiden, äfven i händelse Arren-
dator derunder med döden afgår.

-

Och voro de antagna grunderna för Djurgården
användande:

att Djurgården till en början utarren-
deras till den högstbjudande på ett
års tid till den 14 Mars 1863, på
vilkor att ej annan del af marken
får upplöjas än den som redan varit
odlad;

och att vägen dit från Gästgifvare-
gränden anlägges i år.

-

De Äldste beslutade att auction å
dessa arrenden skulle förrättas
den 7:de instundande April.

Wid Protocollet
/C Jernbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 17 mars 1862,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106761.

Personrelationer