Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 10 november 1859

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 10 november 1859

Anmärkning

Protocoll fördt vid Borgerskapets Herrar Äldstes
Sammanträde å Rådhuset i Eskilstuna den
10. November 1859.

Närvarande Ledamöter
Ordföranden Herr Joh. Hedlund
J, W, Widberg C, Spångberg
B. E. Skogsborg Fr. Bovin d. ä
P, Wahlström Joh, Svengren
L, F, Östervall Joh: Walén
J. Svensson
L. O. Wessing
A. Lindblad

{§:1} S.D Inlemnades af Herr Notarien E. Lundblad
såsom Arrendator af kronohemmanet Flackersta
en skriftlig anhållan om utbekommande af de
Husrötemedel 203. Rdr 34. öre 4. rst [riksdaler runstycken]
Banco
som vid af
och tillträdeshusesyn den 15. April 1846. emellan
Arrendatorerne P. A. Lundberg och F. G. Lindeberg
uppstodo som räst, äfvensom erhållande af
10. Års ränta derå hvaröfver resolvrerades att
såsom Stadens Äldsta ej känna huruvida nämn-
de Husrötebredt blef i tidene Arrendatoren Lindberg
godtgjord eller ej, så bestreds krafvet för när
varande och intill dess wederbörlig Domstol
utredt förhållandet.

2:o Den af Herr Notarien E. Lundblad skriftligen
begärda ersättning af 50. Rdr för upphöjet Gärdesgårds
hank till nyssnämnde hemmans behof afslogs på skäl
att sedan det hufvudsakliga af s.k. Stängselfång er-
hållits af hemmanets Skog och dessutom årligen af
Staden utbetalts 50. Rdr till stör, ansåg de Äldste
att denna Summa nu såsom tillförene äfven bordt
vara tillräcklig.

3:o Den genom Ordföranden af Herr Lundblad fram-
stälda begäran om afprutning på sednast hållna
af och tillträdes-Syn för deri upptagna 7.Rdr till källan
påtimring och täckning bifölls; och nedsaetes samma
reparation till 3. Rdr, hvarföre de äldste ansåg att
2:ne Warf kunde påtimras. äfvensom anmärktes att
nämnde källa aldrig tillförene varit försedd
med tak, hvadan denna pålaga var stridande
mot Contractet.

Uppläst och Justerat
/A, Lindblad/
/B, E, Skogsborg/
/Joh. Walén/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 10 november 1859,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106716.

Personrelationer