Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 11 april 1851

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 11 april 1851

Anmärkning

Protokoll, hållet wid sam-
manträde med Borgerskapets
Äldste i Eskilstuna den
11 April 1851.

Närwarande: Ordföranden Herr J. A. Möller
och Ledamöterne Herrar S. M. Bruce,
J. E. Ekström, C. G. Söderholm, P. G. Winter-
qvist, E. Haglund, C. A. Lundberg, P. A.
Thysell, O. F. Swalling, H. Dahlberg
J. G. Johansson, L. A. Hårdh.

§.1.
S.D. Den genom remiss från Ma-
gistraten till Borgerskapets Äldste hänskjut-
ne hemställan, att Fabrikörerne Sven
Palmgren och Carl Fredrik Herweghr skulle
åtnjuta i ansökning till
K:gs Befh:de i Länet begärd nedsättning för debiterade
afgifter dels till Rotmästare
och dels enligt 14§.
i Kongl. Fabriks-
och HandtwerksOrd-
ningen d. 22 Dec.
1846 ansågo sig närwaran-
de Borgerskapets Äldstes Ledamöter
icke kunna tillstyrka bifall till, då all-
mänt kändt är, att Fabrikörer hittils äro
befriade från kommunala bestyr och
Fabrikörer enligt Författningen böra
i enlighet med Borgare
erlägga wanliga utskylder.

§.2.
S.D. Kakelugnsmakaren C. J. Liedholm
hade uti en till Magistraten härstä-
des gjord ansökning begärt tillstånd att
å Stadens ägor få lertägt, hwilken ansök-
ning delgifwits Borgerskapets Äldste att sig
deröfwer förklara; Och wid den i
anledning häraf uppstådda diskussion
ansåge sig Borgerskapets Äldste böra
tillstyrka, att Liedholm tillåtes
få å Westermarken hämta sina
förnödenheter af lera, under wilkor
att sådant icke förnärmar annans
bättre rätt och icke förhindrar allmän
farwäg, och att inhägnad för lertägten göres.

§.3.
S.D. Herr Rådman Winge hade i sin
egenskap af Rikdagsfullmäktig för
Eskilstuna uti handbref till Herr Ord-
föranden omnämnt, att tillfälle kunde
beredas att af RiksBankens behållna
winst för året kunna för något behöfligt
och allmänt nyttigt företag undfå låne-
anslag; Och skulle Borgerskapets Äldste
hos Ma-
gistraten begära kallelse å Borger-
skapet att i frågan samtligen höras.

§.4.
S.D. Den af f.d. Smideshandlanden J. P. Moberg
hos Magistraten gjorda och till com-
munication med Borgerskapets Äldste,
hänskjutna ansökning om rättig-
het till arrende af jord å Westermarken
ansågo sig Borgerskapets Äldste icke
kunna för närwarande tillstyrka, utan
skulle Magistraten genom protokolls-
utdrag anmodas benäget gå i för-
fattning om att jorden å offentlig
auktion till den mestbjudande
bortarrenderas under en tid af tio år,
särdeles då flera personer anmält sig står arrendet af denna jord.

Uppläst, justeradt och godkändt
intyga,
/J: A: Möller/
/L; A; Hårdh/
/C, G, Söderholm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 11 april 1851,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106717.

Personrelationer