Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1904

Anmärkning

Protokoll hållet vid årets första
Ordinarie Municipalstämma
med Nyfors Municipalsamhälle,
i Sockenstugan, den 31 Mars 1904.

§ 1.
Då Kungörelse om Stämman hade blifvit
uppläst i Fors kyrka den 20 Mars d. å. samt dess-
utom varit flera gånger införd uti ortens tid-
ningar befanns Stämman vara lagligen
utlyst.

§ 2.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
Handlanden C. A. Thorild och Slagtaremästa-
ren G. Larsson.

§ 3.
Delgafs Stämman en från Länstyrelsen i Sö-
dermanlands län mottagen skrifvelse, så
lydande: "Afskrift. Oscar &c Vår ynnest [&]
&c. Genom särskilda Nådiga bref hafva
Vi {dels} den 22 Februari 1889 gillat Edert Vår
Nådiga pröfning underställda beslut, att
ordningsstadgan, byggnadsstadgan och
brandstadgan för rikets städer skulle
i tillämpliga delar gälla inom Nyfors
samhälle, {dels} den 12 April samma år
fastställt Edert likaledes underställda
beslut att hvad i hälsovårdsstadgan för
Riket funnes föreskrifvet om stad skulle
i tillämpliga delar gälla för nämnda
Samhälle, {dels} den 18 Juli 1902 medgif-
vit, att Samhället finge upplägga ett
lån till belopp af etthundrafemtiotusen
Kronor att genom årlig amortering åter-
betalas inom en tid af högst fyrtio år
från det någon del af lånet utsläpptes,
med rätt för Municipalsamhället att för
större eller mindre del af lånet utfärda
obligationer eller vanliga skuldförbindel-
ser, samt att medelst försäljning af obliga-
tioner eller utfärdande af andra förbin-
delser, tillhörande berörda lån, ett sam-
manlagdt belopp af {Åttioåttatusen} Kronor
finge upplånas att användas till bestri-
dande af vissa angifna utgifter, hvar-
emot förbindelsen för återstående delen af
lånet icke finge utfärdas med mindre
än att derom i behörig ordning fattadt
beslut blefve efter underställning af Oss
godkändt, {dels ock} den 30 Januari 1903 bi-
fallit underdånig framställning om till-
stånd för samhället att af berörda lån
få utfärda skuldförbindelser å ytterligare
{tjugusextusen} Kronor att användas till åt-
skilliga uppgifna ändamål.

Sedan Nyfors Municipalsamhälles röstbe-
rättigade invånare å en från den 29 Maj
till den 4 Juni innevarande år ajournerad
Municipalstämma beslutit, {dels} att för an-
ordnande inom Samhället af gatubelys-
ning medelst gas från gasverket i Eskils-
tuna, bevilja ett belopp af 18,000 Kronor att
utgå af det på grund af nådiga brefvet den
18 Juli 1902 upplagda lån, {del} {ock} att hos
Oss göra underdånig framställning om till-
stånd för Samhället att för omförmälda
ändamål utförda skuldförbindelser å nämn-
da belopp, har Municipalnämnden i Sam-
hället jämlikt densamma af Municipal-
stämman lemnadt uppdrag, uti en till
Oss ställda, af Eder med underdånig skrif-
velse af den 4 innevarande December in-
sänd skrift i underdånighet anhållit,
att Oss täcktes medgifva, att Samhället finge
af det på grund af Nådiga brefvet den 18 Juli
1902 upplagda lån, för berörda ändamål
utfärda skuldförbindelser å ytterligare
adertontusen Kronor.

Och hafven I för egen del, med tillkän-
nagifvande att besvär inte blifvit hos
Eder anförda öfver Municipalstämmans
ifrågavarande beslut, hemställt, att an-
sökningen måtte i nåder bifallas.

Vid underdånig föredragning af detta
ärende hafva Vi funnet godt att till an-
sökningen lemna Nådigt bifall, hvil-
ket Eder till egen och vederbörandes kän-
nedom härigenom i Nåder meddelas.

Stockholms Slott den 31 december 1903.
/Oscar/
/Hjalmar Westring/

Till Kongl. Befallningshafvande i
Södermanlands län, angående tillstånd
för Nyfors Municipalsamhälle att utfärda
skuldförbindelser till visst belopp af ett
utaf Samhället upplagdt lån.

Vidineras. Ex officio
/Wilhelm Fahlcrantz/

§ 4.
Föredrogs revisorernas berättelse, om gransk-
ningen af Samhällets räkenskaper och för-
valtning för år 1903, så lydande:

Undertecknade, valde att granska 1903 års
räkenskaper för Nyfors Samhälle, hafva efter
fullgjordt uppdrag att afgifva följande Revi-
sionsberättelse.

{Inkomster:}
Kassabehållning från 1902 - (Kr.) 12,260,70
Hyror från gården 76 - (Kr.) 1,048,50.
Utdebiterade medel - (Kr.) 13,328,48.
Wattenledningsuppbörd - (Kr.) 17,377,64.
Försålda Materialier - (Kr.) 340,55
Räntor - (Kr.) 373,31
Tillståndsbevis för mjölkaffär - (Kr.) 20,00.
Försålda förbrukningsartiklar - (Kr.) 97,49.
Andel af böter - (Kr.) 50,00
Expeditionen - (Kr.) 6,00.
Försålda inventarier - (Kr.) 15,75.
Rörnätet - (Kr.) 140,20.
Eskilstuna Jernmanufaktur A. B. - (Kr.) 858,16
Lån af Upsala Sparbank - (Kr.) 26,000,00.
Lån af Sörmlandsbanken - (Kr.) 7,000,00
Lån af Aug. Nordström - (Kr.) 2,190,00
Lån af Nordiska Banken - (Kr.) 4,000,00
Uttagit å Sparkasseräkning i Nord. Banken (Kr.) 132,00
Uttagit å Upp- och afskrifn. räkn i Nord. Banken (Kr.) 2,252,20
Uttagit å Upp- och afskrifn. samt deposin-
tionsräkning i Sörmlandsbanken - (Kr.) 61,778,57

Kronor - 149,269,55.


{Utgifter:}
Wattenafgifter till Eskilstuna Stad - (Kr.) 5,798,88.
Räntor - (Kr.) 12,835,06.
Renhållning - (Kr.) 576,78.
Brandväsendet - (Kr.) 375,82.
Hälsovården - (Kr.) 1,793,36.
Polisväsendet - (Kr.) 499,85.
Gasledningens nybyggnad - (Kr.) 18,553,07.
Jernvägsbrons ombyggnad - (Kr.) 500,00.
Expeditionen - (Kr.) 1,782,63.
Gården 76, diverse omkostnader - (Kr.) 579,71.
Rörnätets omkostnad - (Kr.) 1,793,61.

Transport - 45,088,77.

Transport - 45,088,77.

Gatubelysning - Kr. 1,755,78.
Resevoirens förbättring - Kr. 1,265,00.
Rörnätets nybyggnad - Kr. 2,112,01.
Gators och broars underhåll - Kr. 756,04.
Utgifter för diverse tomtdelar - Kr. 879,56.
Inköpta inventarier - Kr. 227,90.
Afbetaldt å tomt 59 - Kr. 1,662,37.
Gators nybyggnad - Kr. 634,55.
Inlösta lån hos banker & enskilda personer - Kr. 23,190,00
Afbetaldt å lånet i Upsala Sparbank - Kr. 3,423,56.
Uttaget från Upp- och afskr. samt deposi-
tionsräkning i Sörmlandsbanken - Kr. 61,778,57.
Gården 76 förbättring - Kr. 40,30.
Afskrifvet - Kr. 6,351,20.
Kassabehållning till år 1904 Kr. 163,91.

Kronor 149,269,55.

{Samhällets ställning den 31/12 1903.}

{Tillgångar:}
Kassa - (Kr.) 163,91.
Brandredskap - (Kr.) 2,390,63.
Fastigheten N:o 76 - (Kr.) 14,243,45.
Salutorget - (Kr.) 4,500,00.
Materialer - (Kr.) 4,614,62.
Tomt- och gatudelen - (Kr.) 15,264,51.
Nybyggda gator - (Kr.) 634,55.
Gasledningen - (Kr.) 18,455,58.
Gångbron öfver Jernvägen - (Kr.) 1,400,00.
Wattenreservoiren - (Kr.) 85,638,61.
Rörnätet - (Kr.) 158,184,43.
Materialier - (Kr.) 2,775,88.
Inventarier - (Kr.) 2,090,25.
Fordran af diverse personer - (Kr.) 1,815,26.

Kronor 312171,68.


{Skulder:}
Till Upsala Sparbank - Kr. 302,423,37.
Till Södermanlands Ensk. Bank. - Kr. 7,000,00.
Kapitalbehållning - Kr. 2,748,31.

Kronor 312,171,68.

Som räkenskaperna äro rätt förda, ut-
giftsposterna verifierade samt Samhällets
värdepapper och öfriga handlingar i gildt
skick, få vi tillstyrka ansvarsfrihet åt Mu-
nicipalnämnden för 1903 års förvaltning.
Nyfors den 29 Mars 1904. /C. A. Wongerecht/,/Gustaf
Lindberg/".

I enlighet med revisorernas tillstyr-
kan beviljade Municipalstämman full
ansvarsfrihet åt Municipalnämnden
för 1903 års förvaltning. -
[MARG: Exp: dt
till Mun. N:n
13/4 04.]

§ 5.
På grund af Municipalstämmans remiss
hade nu Municipalstyrelsen afgifvit yttran-
de öfver Brandstyrelsens förslag, af December
1903, till förbättringar i brandväsendet samt
föreslagit:

{1:o} att, i enlighet med Brandstadgans § 5 och
Brandstyrelsens hemställan, tvenne per-
soner skulle anställas, att mot ett arvode
ej öfverstigande Tre /3/ Kronor pr. tjenst-
göringsnatt verkställa sådan patrull-
tjenst som Brandstyrelsen föreslagit-
d. v. s. tenstgöra såsom brandvakter under
sådana nätter då stark storm är rådan-
de;

{2:o} att Municipalstämman måtte uppdra-
ga åt Brandchefen, att för nämnde vakt-
tjenstgöring anskaffa tvenne pålitliga
personer, för dem utarbeta instruktion
och på effektift sätt öfvervaka deras tjenst-
göring;

{3:o} att direkt telefon skulle på Samhäl-
lets bekostnad, så fort ske kan, inledas
utiBrandchefens bostad;

{4:o} att Brandchefen skulle bemyndigas
att låta trycka, och till hvarje gårdsegare
inom samhället för uppsättning inom
respektive gårdar utdela, af honom ut-
arbetade förhållningsregler, gällande vid
inträffande eldsvåda, samt derjemte
innehållande uppgift å telefonnummer
såväl till Brandchefens hem som till hans
arbetskontor; Skolande ifrågavarande
anslag tryckas med kraftig stil å tjockt
papper;

{5:o} att Municipalstämman måtte, i fråga
om slangkärrornas placering och innan
beslut i ärendet fattas, från Brandstyrelsen
begära "fullständig motivering öfver före-
slagen omrangering och kostnadsforslag
öfver begärda nybyggnader för kärrornas
förvaring".

Municipalstämman beslöt att bifalla
Municipalstyrelsens förslag uti punkter-
na 1 - 4; och skulle Municipalnämnden
ombestyra att telefon inleddes hos Brand-
chefen.

I fråga om 5:te punkten i Municipal-
styrelsens förslag beslöt stämman, att
Brandstyrelsen skulle, i samråd med
Municipalstyrelsen, bestämma angåen-
de slangkärrornas placering inom
Samhället; skolande eventuela kostnader
bestridas af Samhällets medel.
[MARG: Exp:dt
13/4 04. till M. St:n
och {Bandst.:n}]

§ 6.
Genom remiss den 22 Oktober 1903 till
Samhällets Municipalstyrelse hade
Konungens Befallningshafvande infor-
dradt såväl Stämmans som styrelsens
yttrande öfver Kongl. Telegrafstyrelsens
"förslag till lag om begagnade af sam-
färdsvägar inom vissa områden för an-
läggningar, tillhörande statens tele-
graf- eller telefoninrättning".

Efter föredragning af såväl Municipal-
styrelsen yttrande, § 4 uti dess protokoll den
19 Januari, som äfven, med hänsyn till
den sannolika sammanslagningen
af Nyfors Samhälle med Eskilstuna Stad in-
om en nära framtid, af Stadsfullmäk-
tiges i Eskilstuna handlingar rörande
behandlingen af samma ärende, beslöt
Municipalstämman, att helt och hållet in-
stämma uti det yttrande som Stadsfull-
mäktige enligt samma handlingar
beslutat afgifva, den 11 Februari 1904 (§ 5 af
Stadsfullmäktiges protokoll s. d. jemförd med
Drätselkammarens protokoll, § 23, den 27 Januari
1904.}
[MARG: Exp:dt 13/4 04.]

§ 7.
Föredrogs Municipalnämndens protokoll
§ 6 af den 8 Mars 1904 så lydande:

"Beslöts att Nämndens Kassör skall garan-
tiförsäkras för ett belopp af 10,000 Kronor och
skulle, då det väl ej gerna kan åläggas Kas-
sören att af egna medel bestrida en dy-
lik försäkring, hos Stämman begäras
nödigt anslag härför, att utgå af de i sta-
temn för 1904 upptagna medel för oförutseda-
da utgifter". Sedan på Ordförandens
framstälda förfrågan angående den even-
tuela kostnaden, för en sådan försäkring
som Nämnden föreslagit, lemnats den
upplysningen, att den årliga premien
kunde beräknas att stanna inom ett
belopp af 300 Kronor, framstäldes, under
den derpå följande öfverläggningen,
{dels} yrkande om {bifall} till Nämndens
förslag, af Herrar Carl Andersson och C. A. Thorild,
under framhållande att Nämndens samt-
lige ledamöter gemensamt med Kassa-
förvaltaren ansvarar för de penninge-
medel som Nämnden har under sin
förvaltning, och derföre borde ega rätt
att genom en af Samhället bekostad
garantiförsäkring skydda sig mot möj-
liga förluster; och {dels} yrkande om {afslag},
af Herrar Aug. Nordström, G. Larsson och
Lindgren samt C. W. Johansson, som an-
sågo, att då man hade alla skäl att hysa
fullkomligt förtroende till såväl veder-
häftigheten som redbarheten hos den
ledamot af Nämnden som utsetts till
Kassaförvaltare, det vore en fullkomligt
onödig utgift som här vore fråga om
och hvilken kunde bättre användas på
annat sätt. Wid derefter framstäld pro-
position godkändes yrkandet om {afslag},
hvadan Stämman således funnit, att
någon garantiförsäkring, på sätt Nämn-
den föreslagit, {icke är behöflig}.
[MARG: Exp:d:t 13/4 04.]

§ 8.
Förklarades Municipalstämman afslutad.

In Fidem
/Magnus Brunskog/
Municip. Stämmans Ordf.

Justeradt
/C. A. Thorild/
/G. Larsson./

Uppläst i Fors kyrka söndagen den 10 April
1904 af
/A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106692.

Personrelationer