Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 31 december 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 31 december 1906

Anmärkning

Protokoll hållet vid Nyfors Muni-
cipalsamhälles tredje ordinarie Muni-
cipalstämma, för innevarande år, och
derjemte dess {sista}, uti Sockenstugan
den 31 December 1906.

§ 1.
Kungörelse om stämman hade blifvit upp-
läst i Fors kyrka Söndagen den 23 innevarande December,
och hade derjemte varit införd flera gånger
uti ortens tidningar, på grund hvaraf stäm-
man fanns vara lagligen utlyst.

§ 2.
Till justeringsmän för detta protokoll utså-
gos Herrar Fabrikören Aug. Nordström och Trävaru-
handlanden Gust. Wilson.

§ 3.
Till Revisorer, för granskning af samhäl-
lets räkenskaper och förvaltning för innevaran-
de år, återvaldes de förutvarande Herrar Bokhål-
laren Sig. Starck samt Faktoriarbetaren C. O. Svens-
son med Faktoriarbetaren C. F. Carlsson som
Suppleant. -§ 4. Fyrktalslängden, upprättad 1906, godkändes.

[MARG:Expd:t till Municipalnämnden 4/1 07.]

§ 5.
Med anledning af Herr Karl Anderssons vid
föregående stämma väckta-, samt af Muni-
cipalnämnden biträdda motion, beslöt Muni-
cipalstämman, efter en stunds öfverläggning,
att såsom ersättning för skrifmaterialier, por-
ton och skrifbiträde m. m. skulle, genom
Municipalnämnden, af samhällets kontanta
medel utbetalas:

till Municipalstyrelsens ordförande Ett hundra
(100) kronor, till Byggnadsnämndens ordförande
Ett hundra (100) kronor samt till Municipal-
stämmans ordförande Fyra hundra (400) kronor.

§ 6.
Åt Municipalstämmans nuvarande ordfö-
rande, eller vid förfall för honom åt dess nuva-
rande vice ordförande, uppdrogs, att under Mars
månad nästa år utlysa allmänt sammanträ-
de med nuvarande Municipalsamhällets röstberät-
tigade invånare, för besluts fattande i anledning
af berättelsen om 1906 års räkenskaper och för-
valtning i jämlikt § 17 af Kungl. Förordningen om
kommunalstyrelse på landet.

§ 7.
Efter ett tal af ordföranden, innehållande dels en erin-
ran om det historiska ögonblick som inträder
då klockan nästa gång låter sina tolf slag
ljuda öfver nejden och Nyfors Municipalsamhäl-
le jemte Fors och Klosters socknar upphöra att
existera såsom Kommunala enheter, för att
ingå såsom delar af det nya Eskilstuna Stads-
samhälle m. m.; {dels} ett tack till ordförande och leda-
möter, nuvarande och förutvarande, uti sam-
hällets styrelser och nämnder, jemte öfriga
funktionärer, och till alla som arbetat för Ny-
fors Samhälles framgång och uppbyggande,
för hvad de velat och hvad de uträttat, till sam-
hällets gagn under de gångna åren;{dels} ett per-
sonligt tack från ordföranden till stämman för
det öfverseende och det förtroende som visats
honom under den förflutna tiden, under hvil-
han haft äran att föra ordförandeklubban, och
{dels} slutligen äfven en tillönskan om lycka och
framgång för det nya Stadssamhället samt att
föreningen måtte blifva fast och allas berättiga-
kraf blifva tillgodosedda, och sedan ordföranden
uttalat den bön som innehålles uti psalmen
(N:o 302 v. 1.): "Wår Konung och vårt Fosterland O
fädrens Gud beskydda x c", förklarades Nyfors Sam-
hälles sista Municipalstämma afslutad.

In Fidem
/Magnus Brunskog/
Municipalstämmans ordf.


Justeradt
/August, Nordström/
/Gust; Wilson/

[MARG:Uppläst i Fors kyrka söndagen den 6 Januari 1907 af C. Sundström, Kommin.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 31 december 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106691.

Personrelationer