Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1903

Anmärkning

Protokoll hållet vid Nyfors Sam-
hälles 2:dra ordinare Municipal-
stämma i Sockenstugan, Lördagen
den 31 Oktober 1903.

§ 1.
Då Kunngörelesn om Stämman Söndagarna den 18:de ock
25:te Oktober blifvit uppläst i Fors sockens kyrka samt
föröfrigt flera gånger varit införd i ortens tidningar,
så förklarades Stämman vara lagligen utlyst.

§ 2.
Att justera detta protokoll utsågos, Herrar Karl An-
dersson i Nynäs samt P. V. Lindqvist i N:o 40.

§ 3.
Upplästes Nämndens till Stämman inlämnade för-
slag till Inkomst- och utgiftstat för år 1904.

I detta hade Nämnden förslagsvis höjt utdebeteringen
med 1 öre pr. fyrk, eller från 16 till 17 öre. Då på
framställd fråga, huruvida ej Nämnden kunde beräk-
na någon behållning från 1903, af Nämndens v ordfö-
rande meddelades att så nog torde blifva fallet, då ju
Samhället under detta år af bolaget Tre Kronor utfått
6000 Kronor, så beslöt Stämman på framställdt yrkan-
de att icke höja utdebeteringen, utan skulle den äfven
för år 1904 utgå med 16 öre per fyrk, och skulle erfor-
deligt fyllnadsbelopp i inkomststaten uppföras under
rubriken: Behållning från 1903.

Nämndens förslag till stat för år 1904 blef i öfrigt af
Stämman antaget att utgå med följande belopp:

{Inkomster:} Behållning från 1903. Kronor 882:-
Af beräknade 98,200 fyrkar á 0,16 kr Kronor 15712:-
Vattenafgifter af beräknade 2900 st. rum
á 6 Kronor - Kronor 17400:-
Hyror från gården N:o 76 - Kronor 1012:-

Summa inkomster Kronor 35,006:-

{Utgifter:}
Räntor och ammortering å lån i
{Uppsala sparbank å Kr 332:000.-} Kronor 16400:-
{Vattenafgift till Eskilstuna Stad} - Kronor 5800:-
{Rörnätet:}
Omkostnader - Kronor 1.200:-
Arvode för brunnsrensning - Kronor 700:-
Lön till rörnätsförman - Kronor 950:- Kronor 2850:-

{Hälsovården:}
Lön till extra provinsialläkare Kronor 1000:-
Lön till hälsovårdspolisen Kronor 400:-
Lön till renhållningsentreprenören Kronor 250:-
Lön till Skrifbiträde Kronor 100:-
Till oförutsedda afgifter för helsovård. Kronor 150:- Kronor 1900:-

{Polisväsendet:}
Lön till tvenne polismän Kronor 300:-
Årshyra för arrestlokalen Kronor 175:- Kronor 475:-

{Gatubelysning}
Till Eskilstuna stad för belys-
ning och underhåll samt skötsel
af 42, eventuellt 50 st gatulyktor Kronor 2000:-
Fotogén ock underhåll af fotogén-
lyktor - Kronor 165:-
Arvode till lykttändare Kronor 184:- Kronor 2349:-

{Gators & broars underhåll:}
Till gatuunderhåll- Kronor 1000:-
Hyra för gångbana vid Marieberg Kronor 50:- Kronor 1050:-

{Omkostnader för gården N:o 76} Kronor 250:-

{Brandväsendet} Kronor 150:-

{Samhällets Expedition:}
Telefonafgift, lyse, ved och städning Kronor 150:-
Hyra för expeditionslokalen Kronor 100:-
Bokförings & skrifarvode Kronor 1000:-
Annonser & trycksaker Kronor 300:- Kronor 1550:-

{Till förutsedda utgifter} Kronor 504:-

11% afkortning á 15,7.12:- Kr Kronor 1728:-

Summa utgifter Kronor 35,006:-


§ 4.
Föredrogs Byggnadsnämndens i protokollsutdrag
gjorda framställning till Stämman om densammas bifall
till vördsam anhållan hos Konungens Befallningshaf-
vande om fastställese å indelning af vissa enligt med-
följande karta och särskild arealförteckning angifna
tomter i Kvarteren N:ris 2, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 (med
undantag af tomten N:o 17), 32, 33, 34,37, 38, 41 - till och med
58 allt inom Nyfors stadsplan.

Stämman beslöt för sin del godkänna och under för-
utsättning, att Municipaöstyrelsen ej finner skäl mot
den nu föreslagna tomtindelningen erinra, hos Konungens
Befallningshafvande tillstyrka Byggnadsnämndens i
angifna kvarter gjorda tomtindelning.
[MARG: Exped:t
till
Byggnads-
nämnden
i Mun. styrelsen]

In Fidem
/A Karlsson/
Municipalstämmans V. Ordf.

Justeradt
/Karl Andersson/
/P. W. Lindqvist/

Uppläst i Fors kyrka söndagen den 8 November 1903 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106693.

Personrelationer