Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 30 mars 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 30 mars 1903

Anmärkning

Protokoll hållet vid Ny-
fors Samhälles 1:sta Ordinarie Mu-
nicipalstämma i Sockenstu-
gan den 30 Mars 1903.


§ 1.
Kungörelse om Stämman hade blifvit
uppläst i Fors Kyrka Söndagen den 22 inne-
varande månad, och hade derjemte varit
införd flera gånger i Ortens tidningar, på
grund hvaraf Stämmans befanns vara lag-
ligen utlyst. -

§ 2.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
Bokhållaren Sig. Starck och Gjutmästaren
Ivar Karlqvist.

§ 3.
Upplästes Landshöfdingeembetets skrif-
velse af den 17 Febr. 1903, jemte dermed följan-
de afskrift af Kongl. Maj:ts. Nådiga bref af den
30 Januari 1903, hvilket Sistnämnde hade
följande lydelse:

"Oscar etc. Vår ynnest etc. Genom särskil-
Nådiga bref have VI {dels} den 22 Februari 1889
gillat Edert Vår nådiga pröfning underställ-
da beslut att ordningsstafgan, byggnadsstad-
gan och brandstadgan för rikets städer skul-
le i tillämpliga delar gälla inom Nyfors
Samhälle, {dels} den 12 April samma år
fastställt Edert likaledes underställda beslut
att hvad i hälsovårdsstadgan för riket funnes
föreskrifvet om Stad skulle tillämpliga
delar gälla för nämnda Samhälle, {dels}
{ock} den 18 Juli 1902 medgifvit, att samhäl-
let finge upplägga ett lån till belopp af
etthundrafemtiotusen Kronor att genom
årlig amortering återbetalas inom en
tid af högst fyrtio år från det någon del
af lånet utsläpptes, med rätt för Municipal-
samhället att för större eller mindre del
af lånet utfärda obligationer eller van-
liga skuldförbindelser, samt att medelst för-
säljning af obligationer eller utfärdan-
de af andra förbindelser, tillhörande be-
rörda lån, att sammanlagdt belopp af
åttioåtta tusen Kronor finge upplånas
att användas till bestridanade af vissa
angifna utgifter, hvaremot förbindel-
ser för återstående delen af lånet icke
finge utfärdas, med mindre än att derom
i behörig ordning fattadt beslut blefve
efter underställning af Oss godkändt.

Sedan Nyfors Municipalsamhälles röstbe-
rättigade invånare å Municipalstäm-
ma den 27 Oktober 1902 beslutit att hos
Oss göra underdånig framställning om
tillstånd för Samhället att af ifrågava-
rande lån {få utfärda} Skuldförbindelser
å ytterligare {tjugosex tusen} att använ-
das till följande ändamål, nämligen:

till Vattenledningsbyggnader - Kr 3,933,89
till nybyggnader i Samhällets gård N:o 76 - Kr 1,025,97
till wattenreservoarens färdigbyggande - Kr 6,000,00
till inköp af Materialgård - Kr 4,500,00.
till inköp af gatumark i Nygatan - Kr 1,510,40
till lagfartskostnader å förenämnda
fastigheter - Kr 100,00.
till wattenledningsnätets fortsatta utvidgning - Kr 7,000,00
Till betalning af diverse räkningar å ma-
triel och dylikt för redan verkställda vatten-
ledningsarbeten, beräknade till omkring - Kr 1,929,74

eller sammanlagdt Kronor 26,000,00

hafva Magnus Brunskog, A. Karlsson, P. V. Lindqvist,
Carl Andersson, C. L. Carlsson och E. W. Eriksson
å Municipalsamhällets vägnar, uti en till
Oss ställd, af Eder med skrifvelse den 20 De-
cember 1902 insänd skrift i underdånig-
het anhållet, att Oss täcktes medgifva, att
Samhället finge af det på grund af Nå-
diga brefvet den 18 Juli 1902 upplagda lån
för bestridande af förenämnda utgifter
utfärda Skuldförbindelser å ytterligare 26,ooo
Kronor; Och hafven I för egen del, med
tillkännagifvande, att besvär icke blifvit
hos Eder anförda öfver Municipalstäm-
mans ifrågavarande beslut, hemställt,
att ansökningen måste i Nåder bifal-
las.

Vid underdånig, föredragning af detta
ärende hafve Vi funnit godt att till an-
sökningen lämna bifall. Hvilket Eder
till egen och vederbörandes Kännedom
härigenom i Nåder meddelas. Stockholms
Slott den 30 Januari 1903,

Under Hans Maj:ts
Min Allernådigste Konungs och Herres sjukdom
/Gustaf V/
/Hjalmar Westring/

Till Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i
Södermanlands läs angående tillstånd
för Nyfors Municipalsamhälle att utfärda
Skuldförbindelse för visst belopp af ett
Samhällets lån. -Vidinens, ex. Officio
Wilhelm Dahlcrantz". -
[MARG: 150,000]

§ 4.
Föredrogs revisorernas berättelse öfver gransk-
ning af Samhällets räkenskaper och för-
valtning under år 1902, hvarpå Stäm-
man, i enlighet med revisorernas hem-
ställan, beviljade Municipalnämnden
full ansvarsfrihet för 1902 års förvaltning.

Revisorerna hade i öfrigt uti sin be-
rättelse påyrkat:
"1:0 Att åt Nämnden gifves uppdrag för-
sälja för Samhället obehöflig materiel.

2:o Att säkerhet för omhänderhafvda
medel och materialier aflemnas af Sam-
hällets kassaförvaltare och rörnätsför-
man, den förre till ett belopp af 10,000
Kronor, den sednare till ett belopp af
2000 Kronor. Dessutom få vi föreslå, att
Nämnden vidtager åtgärder för ett dag-
bok - utvisande dels hvar göromål af
rörnätsförmannen utförts, del hvad
materiel till olika arbeten förbrukets-
af omnämnde förman må föras."

Municipalstämman beslöt, efter
någon diskussion, att remittera dessa
revisorernas yrkanden och förslag till
Municipalnämnden, för inhämtan-
de af dess yttrande deröfver.-
[MARG:Exp: dt
till Mun.
Nämnden
9/4 03.]


§ 5.
Municipalnämnden hade framlagt ett
förslag till Kontraket med Eskilstuna Stad
rörande anläggning af gasledningar,
och anordnande af gatubelysning ge-
nom gaslyktor med Auerbrännare. Som
emellertid Municipalnämnden funnit
sig föranlåten att mot det uppsatta Kon-
raktförslaget framkomma med en
del anmärkningar, ville Stämmam ej
nu fatta något afgörande beslut, utan åter
remitterade ärendet till Nämnden, för
att om möjligt få en antaglig öfverens-
kommelse till stånd, med staden. Nämn-
den skulle till en blifvande Municipal-
Stämma inkomma med sådan hem-
ställan hvartill den kunde finna an-
ledning. Utredning angående belys-
ning medelst "Lux" lampor och "Phlox"
lampor borde äfven ske. -
[MARG: Exp: d:t
9/4 03
till
M. N:n]

§ 6.
På derom gjord framställning erhöll
Municipalnämnden i uppdrag, att till
Kongl. Generalpoststyrelsen ingå med
begäran om anställandet på statens be-
Kostnad af en andra brefbärare, så att
posten kunde blifver {hembure} till adressater-
na i stället för att som nu ska lemnas
uti butikerna, hvilket befunnits vara
ganska olämpligt i flera hänseenden.
[MARG: Exp: d:t
9/4 03
till M. N:n]

§ 7.
I öfverensstämmelese med Municipal-
stämmans beslut den 22 December 1902,
§ 10, hade Municipalnämnden inhäm-
tat råd från tvenne jurister, Notarien Hohn.
Olsson i Stockholm och e.o. Hofrättsnoterien
Aug. Hedin i Eskilstuna, angående det sätt
hvarpå Samhället rätt gentemot försäk-
ringsbolaget "Tre Kronor" borde tillgodoses.
Derjemte förelades Stämman ett skrift-
ligt förliknings- eller medlingsförslag, från
nämnde försäkringsbolag, gående uut derpå;
att bolaget, till undvikande af rättegång,
skulle utbetala 75% af den Borgströmska
garantiförsäkringen (som belöpte sig på
8000 Kronor) med en summa af 6000 Kronor.
Detta förlikningsförslag blef äfven, efter
en stunds öfverläggning, godkändt af
Stämman; hvadan alltså Municipal-
nämnden skulle ega rätt att med för-
säkringsbolaget "Tre Kronor" träffa slut-
lig uppgörelse och qvittera Samhällets
fordran, mot ett till Nyfors Samhälle ut-
betaldt kontant belopp af 6000 Kronor.-
[MARG: Exp: d:t
9/4 03
till M. N:n]

§ 8.
Ordföranden anmälde, att Herr E. W. Eriks-
son på grund af flyttning från orten afsagt
sig befattningen såsom vice brandchef
inom Samhället, samt ledamotska-
pet af Municipalnämnden och Muni-
cipalstyrelsen.
[MARG: Exp: d:t
9/4 03
till M. N:n]

§ 9.
Då ingen hade något vidare att
anföra förklarades Stämman afslu-
tad.

In Fidem
/Magnus Brunskog/
Municipalstämmans Ordförande

Justeradt
/Sig. Starck/
/Ivar, Karlquist/

Uppläst i Fors kyrkasöndagen den 5 April 1903 af.
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 30 mars 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106690.

Personrelationer