Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 29 maj 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 29 maj 1903

Anmärkning

Protokoll hållet vid Nyfors
Samhälles extraordinarie Muni-
cipalstämma i sockenstugan den
29 Maj 1903.

§1.
Kungörelse om stämman hade blifvit upp-
läst i Fors Kyrka den 21 och 24 Maj och derjemte
varit införd flera gånger i ortens tidningar, på
grund hvaraf stämman ansågs vara lag-
ligen utlyst. -

§2.
Till justeringsmän för detta protokoll ut-
sågos Herrar Gust. Lindberg och Folkskollära-
ren A. Karlsson.

§3.
Föredrogos följande handlingar, angående
en af Municipalnämnden, under förbe-
håll af Municipalstämmans bifall, med
vederbörande i Eskilstuna Stad träffad
öfverenskommelse, om anläggande af gas-
ledningar, inom Municipalsamhället,
samt derifrån anordnad gatubelysning:

{1:o} {Municipalnämndens protokoll den 27
Maj 1903}, §11, så lydande: "Då nu Drätsel-
kammaren i Eskilstuna och Nämnden
slutbehandlat lysefrågan och uppnått
enighet i de vilkor, enligt hvilka Eskils-
tuna Stad skulle åtaga sig anlägga
och underhålla Nyfors med gas till gatu-
belysning, får nu Nämnden öfverlemna
ärendet till Stämmans pröfning och
slutbehandling. Det närlagde Kontrakts-
förslagtes vilkor äro delvis rätt betung-
ande, men detta oaktadt vill Nämnden,
då vidare prutning nog är omöjlig, före-
slå Stämman, att förslaget i sin helhet
antages"

{2:o} {Municipalnämndens protokoll den
29 innevarande Maj}, §2, som hade följande ly-
delse: "Beslöts, i den händelse Stämman
kommer att fatta beslut om anläggande
af gatubelysning med gas från Eskilstuna
Stad, i enlighet med framlagdt förslag,
hos Stämman anhålla, att densamma
ville för ändamålet anslå ett belopp af 18,000
Kronor, nämligen till rörnätet Kronor 10,000-
till cirka 40 st. lyktor á 130 Kr. pr.st.Kronor 5,200.
samt till oförutsedda utgifter, bergspräng-
ningar m.m. - Kronor 2,800.
Kronor 18,000.

och vill Nämnden föreslå, att beloppet måtte
få utgå från amorteringslånet och ansökan
derom får göras hos Kongl. Maj:t."

{3:o} {"Utdrag af protokollet, hållet hos Stads-
fullmäktige i Eskilstuna den 14 Maj 1903.}

§1. Att jemte Ordföranden justera detta proto-
koll utsågos Herrar Asplund och Aulin.

§5. Med skrifvelse den 7 innevarande månad
hade Drätselkammaren - med öfverlemnan-
de af ett efter underhandlingar mellan
Drätselkammaren och Municipalnämnden
i Nyfors efter bemyndigande från Muni-
cipalstämman under förutsättning af Stads-
fullmäktiges och Municipalstämmans god-
kännande upprättadt Kontraktsförslag-
hemställt, det Stadsfullmäktige, med god-
kännande för sin del af Kontraktsförsla-
get, ville, derest detsamma jämväl god-
kändes af Municipalstämman, medgifva,
att gasledningar med serviser finge i Ny-
fors nedläggas samt lyktor och brännare
för gatubelysning derstädes medelst gas
från stadens gasverk enligt Kontraktet
anordnas, äfvensom bemyndiga Drätsel-
kammaren att gå i författning om arbe-
tets snara utförande och medgifva att kost-
naderna härför finge från stadskassan
förskjutas. Sedan Herr Ekman mot kon-
traktet gjort den anmärkning, att de i
punkt 11:o förekommande orden "hindrets
undanrödjande" lämpligen borde utby-
tas mot orden "leveransens fortsättande"
och detta ändringsyrkande af Stadsfull-
mäktige godkänts, biföllo Stadsfull-
mäktige med denna ändring hvad Drät-
selkammaren sålunda föreslagit och
hemställt, varande det af Stadsfull-
mäktige nu godkända Kontraktsförsla-
get så lydande:

"{Kontrakt} mellan Eskilstuna Stads Drät-
selkammare och Municipalnämnden
i Nyfors är under förusättning af Stads-
fullmäktiges och Municipalstämmans
bifall, följande aftal träffadt angåen-
de nedläggande af gasledningar med
serviser och gatubelysning med gas i Ny-
fors Municipalsamhälle, att gälla tillsvi-
dare i enlighet med föreskrifterna i
punkt 10 af detta Kontrakt:

{1:o} Så snart ske kan, efter det detta aftal
vunnit Municipalstämmans och Stads-
fullmäktiges godkännande, låter Drät-
selkammaren nedlägga gasrörledningar
inom Nyfors i hufvudsaklig öfverensstäm-
melse med hvad å bifogade karta medelst
streckade linier finnes angifvet, samt
å de å kartan utmärkta platserna eller,
der ändring härutinnan blifver behöf-
lig, å de platser som af Nyfors´ och Drät-
selkammarens delegerade komma att
bestämmas, uppsätta cirka 40 stycken
gjutna lyktstolpar med tillhörande ser-
viser, lyktor och enkla auerbrännare
(förbrukande 120 á 125 liter gas i timmen),
lika dem, som nu finnas här i sta-
den uppsatta, Nyfors Samhälle obetaget
att sedermera i fall af behof på egen be-
kostnad ändra läget af gatulykta, som
af Drätselkammaren uppsatts.

{2:o} I och för detta arbetes utförande, äf-
vensom för framdeles behöfliga repara-
tioner och nedläggning af nya rör och
serviser, tillförsäkras staden rätt till
uppgräfning af gator och till gator en-
ligt stadsplanen afsedd mark inom
Nyfors, hvarjemte Nyfors Samhälle för-
binder sig att icke utan Drätselkamma-
rens medgifvande, så länge detta aftal
eger gällande kraft, lemna annan per-
son, firma eller bolag, tillstånd till
eller sjelf låta utföra arbeten för ned-
läggning eller underhåll af gaslednings-
rör eller serviser inom Nyfors.

{3:o} Kostnaden för rörnedläggningen; som
är beräknad till cirka 10,000 Kronor, betalas
af Nyfors Samhälle enligt räkning från Drätsel-
kammaren, hvarvid staden icke eger till-
godoföra sig någon vinst utöfver hvad
arbetet verkligen kostat. Likaledes betalar
Nyfors kostnaden för lyktstolpar med till-
hörande serviser, lyktor och auerbrännare
samt deras uppsättande med 130 Kronor pr. lyk-
ta. Förekommer vid dessa senare arbe-
tens utförande bergsprängning, skall
detta arbete, såsom icke i kostnadsförsla-
get inräknadt, Särskildt af Nyfors beta-
las enligt räkning å den verkliga kostna-
den härför. Godtgörelse för anläggnings-
kostnaden skall af Nyfors Samhälle kon-
tant betalas, så snart dessa arbeten blif-
vit till fullo utförda.

{4:o} Om efter anläggningens utförande
nuvarande förbindelseröret vid jern-
vägsviadukten måste ändras eller flyttas
till annan plats, skall Nyfors Samhäl-
le vara skyldigt att till staden gälda
halfva kostnaden för detta arbetes ut-
förande.

{5:o} Underhållet af rörledningar med
lyktor och stolpar bekostas af staden
under Kontraktstiden; och förbinder sig
staden att behörigen fullgöra denna un-
derhållsskyldighet. Kostnaden för un-
derhåll af serviser, som skadats vid
gräfningsarbeten eller på annat sätt,
betalas deremot af Nyfors Samhälle.

{6:o} Staden förbinder sig att mot ersätt-
ning, som nedan sägs, lemna erfor-
derlig gas till lyktorna samt ombesör-
ja deras skötsel, tändning och släck-
ning.

{7:o} Lyktorna släckas senast kl. 12 på nat-
ten, deras tändning och släckning tager
sin början en half timme tidigare än
den af Municipalnämnden uppgjorda lys-
tabellen för Nyfors kommer att utvisa.

Inträffar eldsvåda i Nyfors nattetid och
ett antal lyktor af denna anledning be-
höfva der hållas tända, skall deras tänd-
ning och släckning ombesörjas och be-
kostas af Nyfors Samhälle som det jem-
väl åligger att härom samt om antalet
sålunda tända lyktor och lystimmar
skyndsamligen lemna gasverket uppgift.

{8:o} För gas samt skötsel och underhåll
af lyktorna jemte deras tändning och
släckning erlägges ett belopp af 3 öre pr.
lykta och lystimme, deraf 2 öre beräknas
för gasen; dock skall årliga beloppet för
hvarje lykta uppgå till minst 40 Kronor.
Denna ersättning betalas af Samhället
månadtligen efter räkning från gas-
verket. Under den bestämda lystiden sko-
la samtliga lyktor hållas tända.

{9:o} Skulle det allmänna gaspriset i sta-
den, som nu utgår med 15 öre pr. Ku-
bikmeter, höjas, skall motsvarande
förhöjning af gaspriset för Nyfors för sam-
ma tid inträda.

{10:o} När gasintraden för enskild förbruk-
ning inom Nyfors genom der redan
befintliga och nu föreslagna ledning-
ar uppgått till 8,500 Kronor pr. år, skall
staden vara skyldig inlösa hufvud-
ledningarne, d.v.s. den del af anlägg-
ningen som härofvan beräknats till cirka
10,000 Kronor, dock med det förbehåll, att
staden af Samhället erhåller fullt be-
tryggande medgifvande, att för all fram-
tid hafva rörledningar der nedlagda
och åtkomliga för reparationer och in-
ledningar af serviser samt rörnätets ut-
sträckning. Wid inlösen af hufvud-
ledningarne skall staden till Nyfors
Samhälle för dem betala samma belopp,
som Nyfors förut för dem erlagt, likväl,
der inlösen sker senare än tio år ef-
ter anläggningens utförande, med
afdrag af 2 procent pr. år från byggnadsti-
den å anläggningskostnaden. För den
kostnad, som orsakats af gatulyktors
flyttning, genom Samhällets försorg,
erlägger Staden ingen ersättning.

Skulle ej inom tio år den enskilda
gasförbrukningen i Nyfors uppgå till
8,500 Kronor pr. år, eger staden rätt till
uppsägning af detta aftal att upphö-
ra efter två år.

{11:o} Om genom krig, strejk eller annat
förhållande, hvilket af Drätselkam-
maren svårligen kunnat förutses eller
förekommas, leverans af gas från gas-
verket till Nyfors under längre eller
kortare tid omöjliggöres, fritager sig
staden från ansvars- eller ersättnings-
skyldighet härför, men förbinder sig
deremot att så skyndsamt som ske
kan vidtaga erforderliga åtgärder för
leveransens fortsättande; och skall Nyfors
Samhälle i sådant fall ega rätt till
motsvarande afdrag å lyseersättning-
en.-

Tvåfaldt upprättadt som skedde i
Eskilstuna och Nyfors den 8 Maj 1903.
På Drätselkammarens vägnar
/Aug. Ståhlberg/
/Ernst Modigh/

Å Municipalnämndens vägnar
/August Nordström/."

§12. Protokollsjustering skulle ega rum
å Stadshuset Lördagen den 16 dennes kl.
12.30 e.m.- Justeradt den 16 Maj 1903.
/Arvid Nilsson/
/John Asplund/
/Adolf Aulin/. -

År 1903 den 19 Maj å Stadshuset offent-
ligen uppläst betygar:
/Erik Pettersson/
/L. Aug. Sköld/.

Ur det justerade och offentligen upp-
lästa protokollet rätt utdraget betygar
På Stadsfullmäktiges vägnar:
/Arvid Nilsson/
/Ernst Modigh/"

Under öfverläggningen om det föredrag-
na ärendet yrkades: {dels} bifall till Muni-
cipalnämndens förslag, {dels} att frågan
skulle får hvila ett år i afvaktan på vän-
tade förbättringar uti vissa moderna be-
lysningssystem som antogs komma att
ställa sig billigare för Samhället, {dels
ock} att stämman skulle {ajourneras} på
några dagar för att lemna tillfälle åt
Municipalnämnden att med Drätselkam-
marens delegerade öfverlägga om en önskad
förändting i fråga om lyktornas föreslag-
na placering. Sedan det {andra} yrkan-
det blifvit, efter derå framstäld propo-
sition förkastadt, godkändes yrkandet
om Stämmans ajournering; hvarefter
Ordföranden tillkännagaf att Municipal-
stämman skulle fortsättas Torsdagen
den 4 Juni detta år kl. 6 e.m., å samma
ställe, hvarvid det föredragna ärendet
skulle ånyo förekomma till behand-
ling. -
[MARG: Exp d:t 26/6 03
till Mun.
Nämnden
och Drätsel-
kammaren.]

In Fidem
/Magnus Brunskog/

Justeradt:
/A, Karlsson./
/Gustaf Lindberg./

Uppläst i Fors´ kyrka d. 14 Juni 1903
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 29 maj 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106689.

Personrelationer