Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 28 mars 1907

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 28 mars 1907

Anmärkning

Protokoll hållet vid Allmänt
Sammanträde med röstberätti-
gade medlemmar af f.d. Nyfors
Municipalsamhälle, i Sockenstu-
gan den 28 Mars 1907.

§1.
Offentlig Kungörelse om sammanträdet ha-
de blifvit uppläst i Fors Kyrka Söndagen den
17 dennes, och hade dessutom varit införd flera
gånger uti Stadens tidningar, på grund hvaraf
sammanträdet fanns vara lagligen utlyst.

§2.
Sedan Sammanträdet öppnats af Municipal-
stämmans förutvarande ordförande, hvilken
jemlikt §6 af sista Municipalstämmans proto-
koll utfärdat kallelsen, utsågs han att äfven
vid detta sammanträde föra ordet. -

§3.
Att justera detta protokkoll utsågos f.d. Ordnings-
Mannen i Nyfors Municipalsamhälle, Trävaruhand-
landen Herr C. W. Johansson samt Gårdsegaren Herr
J. A. Törnblom. -

§4.
Föredrogs Revisorernes berättelse öfver granskningen
af Nyfors Municipalsamhälles räkenskaper och
förvaltning under år 1906, så lydande:

"Undertecknade, vid Municipalstämman
den 31 December 1906 utsedda att granska samma
års räkenskaper för Nyfors Samhälle, få efter
fullgjordt uppdrag afgifva följande

{Revisionsberättelse.}

{Inkomster:}
Felräkning från 1905 Kr. - 0,30.
Hyror för gården N:o 76 Kr. 883,00
Utdebiterade medel Kr. 12,809,25
Transport - 13,692,55
Transport - 13,692,55
Wattenuppbörd Kr. 21,395,92.
Protokollslösen Kr. 21,00.
Andel af böter Kr. 26,25.
Räntor Kr. 363,27.
Lån mot revers Kr. 6,000,00.
Lån af Herr Thorild Kr. 41,28.
Lån af Upsala Sparbank Kr. 12,000,00.
Uttaget af Södermanlands Ensk. Bank Kr. 39,950,00.
Kronor - 93,490,27.

{Utgifter:}
Wattenafgifter till Eskilstuna Stad Kr.- 7,356,70.
Räntor Kr.- 13,262,11.
Renhållning Kr.- 599,00.
Brandväsendet Kr.- 221,75
Hälsovården Kr.- 1,749,50.
Omkostnader för gården N:o 76 Kr.- 365,85.
Rörnätets omkostnader Kr.- 2,345,73.
Gatubelysningen Kr.- 3,026,34.
Polisväsendet Kr.- 512,00.
Gators- och broars underhåll Kr.- 1,442,24.
Expeditionskostnader Kr.- 2,165,00.
Nyfors Skollofskolonier (anslag) Kr.- 300,00.
Belysningsanläggning vid Brunns-
backen (afskrifvet) Kr.- 161,60.
Afbetalning å lån, till Upsala Sparbank Kr.- 4,331,28.
Inbetaladt lån mot reverser Kr.- 11,000,00.
Inbetaladt lån till Herr Thorild Kr.- 193,76.
Insatt å Södermanlands Ensk. Bank Kr.- 40,723,85.
Inköpt gatudel Kr.- 371,30.
Inköpta inventarier Kr.- 152,77.
Inköpta materialier Kr.- 182,30.
Gasledningens nybyggnad Kr.- 1,221,03.
Rörnätets nybyggnad Kr.- 1,443,03.
Kontant i kassan Kr.- 363,13.
Kronor 93,490,27

{Samhällets ställning den 31 December 1906.}

{Tillgångar:}
Kontant i kassan Kr. 363,13.
Fordran af Södermanlands Ensk. Bank Kr. 3,900,76.
Brandredskap Kr. 2,000,00.
Salutorget Kr. 4,500,00.
Gården N:o 76 Kr. 14,301,91.
Materialgården Kr. 4,854,62.
Tomt- och gatudelar Kr. 15,680,56.
Inventarier Kr. 1,428,27.
Kontorsinventarier Kr. 390,45.
Materialier Kr. 2,768,51.
Rörnätet Kr. 165,671,02.
Wattenresevoiren Kr. 85,638,61.
Gångbron öfver jernvägen Kr. 1,000,00.
Gasledningen Kr. 26,988,56.
Kronor - 329,486,40.

{Skulder:}
Till Upsala Sparbank Kr. 320,106,48.
Kapitalbehållning Kr. 9,379,92.
Kronor - 329,486,40.

Som vi funnit räkenskaperna rätt förda, ut-
giftsposterna behörigen verificerade samt Sam-
hällets värdehandlingar i godt skick, få vi till-
styrka full ansvarsfrihet åt Municipalnämnden
för 1906 års förvaltning.

Nyfors den 18 Februari 1907.
/Sig. Starck/
/C. O. Svensson/"

I enlighet med revisornas hemställan
beviljades åt Municipalnämnden full ansvars-
frihet för 1906 års förvaltning. -

§5.
Upplästes följande till Ordföranden under
gårdagen inkomna skrifvelse, utgörande Stads-
fullmäktiges å Eskilstuna svar å Nyfors Municipal-
stämmas den 6 December 1906 framställda be-
gäran om ändring uti Drätselkammarens be-
slut angående storleken af vattenafgifter för
Nyfors under 1907:

"Utdrag af protokollet, hållet hos
Stadsfullmäktige i Eskilstuna
den 14 Mars 1907.

§1. Herrar Löwing och Modig utsågos att jemte Ordfö-
randen justera detta protokoll.

§2. Företogo Stadsfullmäktige åter till behand-
ling det vid dess senaste sammanträde borde
lagda ärendet rörande af Nyfors Municipalstäm-
ma förd klagan öfver den af Drätselkammaren
vidtagna åtgärden att bestämma vattenafgifter
inom Stadsdelen Nyfors att tillsvidare utgå med
5 Kr. 40 öre pr. rum, åkdon och kreatur samt
med 26 öre pr. kbmtr. för vatten enligt mätare;
och då någon gensaga emot eller något försök
att motbevisa Drätselkammarens utredning
i ärendet icke förekommit från invånarne
i Nyfors eller dess under år 1906 fungerande
Municipalstyrelse, beslöto Stadsfullmäktige
att, med godkännande af den utredning, Drät-
selkammaren lemnat, förklara besvären icke
böra till någon Stadsfullmäktiges åtgärd för-
anleda. -

-

§21. Protokollsjusteringen skulle ega rum i Stadshu-
set Måndagen den 18 innevarande månad kl. 1
på dagen. Justeradt den 18 Mars 1907

/Arvid Nilsson/
/Axel Modig/
/L. Löwing/

År 1907 den 19 Mars å Stadshuset i Eskilstuna
offentligen uppläst, betyga:

/W. Sjögren/
/Stefan Lindholm./

Ur det justerade offentligen upplästa
protokollet rätt utdraget betygar
På Stadsfullmäktiges vägnar:

/Arvid Nilsson/
/Ernst Modigh/"

Efter en längre öfverläggning beslöts tillsättande
af en kommitté, å tre personer, jemte två supp-
leanter, med uppdrag att hos Konungens Be-
fallningshafvande, å Nyfors f.d. Municipalsam-
hälles röstberättigade medlemmars vägnar och
särskildt dess gårdsegares-, anföra besvär öfver
Stadsfullmäktiges i Eskilstuna ofvan anförda
beslut, i fråga om vattenafgifter för Nyfors. -

Till ledamöter af denna Kommitté utsågos
Ordföranden, Öfveringeniören m.m. Magnus Brunskog
Folkskolläraren Herr Algot Karlsson och Gårdsegaren
Herr J. A. Törnblom, med Herrar Handlanden C. A. Thorild
och Gårdsegaren P. W. Lindqvist som suppleanter.

Kommitterade skulle vara berättigade att an-
lita juridiskt biträde. Eventuella kostnader
skulle bestridas af samhällets gårdsegare, efter
taxeringsvärdet af deras fastigheter. -

Följande gårdsegare voro vid sammanträdet
närvarande och deltogo i beslutet nämli-
gen:
Herrar A. L. Strandell, C. W. Johansson, C. A. Thorild,
S. A. Hallström, P. W. Lindqvist, Aug. Nordström,
Gust. Wilson, Aug. Törnblom, O. Henriksson,
John Ohlsson, C. L. Carlsson, R. Hallman,
G. A. Lindhagen, Erik Karlsson N:o 48, C. A. Falk, F. J.
Lindgren, C. A. Pettersson, J. A. Wikander, John Olsson
N:o 88, J. E. Widlund, K. V. Larsson N:o 77 A,
P. J. Eriksson
N:o 18, Erik Eriksson N:o 28, G. A. Pettersson, N:o 64, P. J.
Carlsson, N:o 78, O. Melin, N:o 17, C. F. Eriksson, N:o 33,
P Andersson, N:o 37, A. Thorén, Erik Andersson, N:o 67,
P. Pettersson, N:o 78, C. G. Johansson, N:o 38, C. V. Blomqvist
N:o 49, C. Olsson N:o 84, samt N. A. Pettersson i N:o 19. -

In Fidem
/Magnus Brunskog/
Ordförande

Justeras
/J, Aug, Törnblom/
/C. W. Johansson/

Uppläst i Fors kyrka söndagen den 7 April 1907 af
/Ernst Asplund,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 28 mars 1907,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106688.

Personrelationer