Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 28 januari 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 28 januari 1901

Anmärkning

Protokoll hållet vid Nyfors
Samhälles extra- ordinarie
Municipalstämma i Socken-
stugan den 28 Januari 1901.

§1.
Kungörelsen om stämman hade blif-
vit upplästa i Fors kyrka den 20 och 27
Januari och på vanligt sätt införd
i ortes tidningar, hvarföre Stäm-
man förklarades vara lagligen utlyst.

§2.
Föredrogs Landshöfdingeembetets re-
solution af den 17 Januari 1901,i anled-
ning af en till Konungens Befallnings-
hafvande inkommen ansökan från
Handlanden Erik Hugo Lundberg
i Eskilstuna, om tillstånd att å tomten
N:o 123, Qvarteret XIV, i Nyfors få idka
handel med explosiva varor af första
klass i allmänhet. Efter delgifvandet
af ansökningshandlingarne upp-
lästes Municipalstyrelsens, till proto-
kollet den 21 dennes afgifvna, yttran-
de i frågan, så lydande:
"Under förutsättning att sökandens
begäran endast afser sådan rätt
till handel med - och förvaring af
explosiva varor som omförmäles
uti § 50, Kongl. Förordningen af den 19 No-
vember 1897, fann Municipalstyr-
sig oförhindrad att tillstyrka den-
samma; hvaremot styrelsen an-
såg, att, med hänsyn till den ifrå-
gavarande tomtens belägenhet in-
vid den nya landsvägen, jernvä-
gen och blifvande starkt trafike-
rade gator, sådan rätt som § 51 afser
{icke}borde beviljas." Stämman be-
slöt, efter en kort öfverläggning, att
instämma uti Municipalstyrel-
sens yttrande.

[MARG:Exp{dt}12/2 01]

§3.
Föredrogs Byggnadsnämndens- af
karta åtföljda- samt af Municipal-
nämnden tillstyrkta förslag, af den
19 innevarande månad, till tomt-
indelning af qvarteren XII, XIII, XIV,
XXXV, XXXVI, XXXIX och XI, hvar-
efter stämman beslöt, att för sin
del godkänna den förslagna tomt-
indelningen.

§ 4.
På förslag af Municipalnämnden
beslöt stämman, att befullmäkti-
ga nämnden, att mot ett pris af {Fem}
/5/ Kronor pr. qvadratmeter, till Herr John
Olsson i Eskilstuna försälja den den sam-
hället tillhöriga delen af tomten
N:o 95 B, qvarteret XIII, invid Åsgatan;
skolande de inflytande medlen
härför användas till afbetalning
å samhällets skuld för inköpta
gatudelar.-

§5.
Att justera detta protokoll utsågos
Herrar Fabrikören Aug. Nordström och
Gårdsegaren C. E. Nilsson.
In Fidem
/ Magnus Brunskog /
Municipalstämmans ordf.
Justeradt
/ August, Nordström /
/ C, E, Nilsson /
Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 10 Februari 1901 af
/ C Sundström / v.P.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 28 januari 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106687.

Personrelationer