Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 28 december 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 28 december 1903

Anmärkning

Protokoll hållet vid Nyfors
Samhälles {tredje, ordinarie}
Municipalstämma, i socken-
stugan, den 28 December 1903.

§1.
Kungörelsen om Stämman hade blifvit
uppläst i Fors kyrka Söndagen den 20 Decem-
ber, och derjemte varit införd uti Ortens tid-
ningar, på grund hvaraf Stämman befanns
vara lagligen utlyst.

§2.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
W. Westergren och C. D. Östmark.

§3.
Sedan Stämman beslutat att först företa-
ga granskning af Samhällets fyrktalslängd,
äfvensom af debiterings- och uppbördsläng-
den, godkände Stämman, äfven för sin del,
den granskning som nyss förut blifvit
verkstäld af Fors sockens Kommunalstäm-
ma.

§4.
Omvaldes, för tiden intill 1907 års ut-
gång, till {Ordförande} i Municipal-
stämman Öfveringeniören m. m. Magnus
Brunskog och till {vice Ordförande} Folk-
skolläraren A. Karlsson.

[MARG: Expedt:t
7/1 04.]

§5.
Företogs val af {tre ledamöter} uti {Muni-
cipalnämnden,} hvarvid - sedan ordföran-
den i samma nämnd, Fabrikören Aug.
Nordström, förklarat sig icke vilja mottaga
eventuelt återval, - genom sluten om-
röstning utsågos, för tiden intill 1907
års slut; Grundläggaren C. A. Johansson
med 14,969 röster, Gårdsegaren P. W. Lindqvist
med 10,922 röster samt Handlanden
C. A. Thorild med 8,070 röster.

{Qvarstående i Nämnden} intill 1905 års
slut äro: Folkskolläraren A. Karlsson
och Werkstadsförmannen Carl Andersson.

Till {Ordförande i Municipalnämnden}
valdes derefter Handlanden C. A. Thorild,
med 9,680 röster, mot 2,300 röster, som
tillföllo Werkstadsförmannnen Carl An-
dersson.

Till {Suppleanter} i Municipalnämn-
den, för tiden intill 1905 års utgång, val-
des fabriksarbetarne Gustaf Lindberg
och C. D. Östmark.

(MARG: Exp:dt
7/1 04.]

§6.
Företogs val af {två ledamöter uti Bygg-
nadsnämnden,} hvarvid, - sedan Ordföran-
den i samma nämnd Arkitekten m. m. I. W.
Kajerdt undanbedt sig förtroendet, - om-
valdes, för tiden intill 1907 års utgång:
Trävaruhandlanden C. W. Johansson
och Slagtaren G. Larsson. Det upplystes
vid stämman att Municipalstyrelsen,
för sin del, utsett Byggmästaren C. E. Nilsson
till ledamot af Byggnadsnämnden.

Till Suppleanter uti Byggnadsnäm-
den, för samma tid, omvaldes Gårds-
egarne C. W. Blomqvist och G. A. Pettersson.
Muraren C. A. Forsberg hade af Muni-
cipalstyrelsen blifvit vald till supple-
ant i Byggnadsnämnden, för den af sty-
relsen utsedde ledamoten.

[MARG: Exp:dt
8/1 04.]

§7.
Till {ledamöter} uti {Hälsovårdsnämn-
den} återvaldes, för tiden intill 1907 års
utgång: Byggmästaren C. E. Nilsson, Sli-
paren W. Westergren och Bokföraren Joh.
Modin. Sjelfskrifne äro, enligt gällande Ord-
ningsföreskrifter för Nyfors Municipalsam-
hälle: Municipalstyrelsens ordförande
samt extra provinsialläkaren.

Till {suppleanter} i Hälsovårdsnämnden
för samma tid omvaldes: Gårdsegarne
P. J. Carlsson och C. A. Lindqvist samt Muraren
C. A. Forsberg. Konungens Befallnings-
hafvande utser Suppleant för Municipal-
styrelsens ordförande.

[MARG: Exped:t
8/1 04.]


§8.
Till {ledamöter} uti {Brandstyrelsen}, för år 1904,
omvaldes: Ingeniören Bror Bergman och Mu-
raren C. A. Forsberg, med Svarfvaren A. L.
Lindhagen såsom suppleant. Sjelfskrif-
ven ledamot i Brandstyrelsen är Samhäl-
lets brandchef.

[MARG: Exp:dt
8/1 04]

§9.
Wid företaget val af {brandbefäl} för år
1904 utsågos:
till Brandchef, Werkmästaren Aug. Belin;
till vice Brandchef, Muraren C. A. Forsberg;
till {förste} Sprutchef, Fabriksarbetaren Gust.
Lindberg och till {andre} Sprutchef
Arbetaren Gottfr. Andersson i Eskol.

[MARG: Exp:dt
8/1 04]

§10.
Till {Revisorer}, för granskning af Samhäl-
lets räkenskaper för år 1903, valdes Herrar
Gustaf Lindberg och C. A. Woungerecht,
med Herr A. L. Lindhagen såsom suppleant.

[MARG: Exp:dt
8/1 04]

§11.
Till {ledamöter af Läkarestyrelsen}, för
tiden intill 1908 års utgång, omvaldes
Öfveringeniören m. m. Magnus Brunskog och
Stationsinspektoren J. Ericsson, samt
nyvaldes Werkstadsförmannen Carl Anders-
son.

§12.
En från Samhällets Brandstyrelse in-
lemnad skrifvelse, innehållande för-
slag till förbättringar angående brand-
väsendet, remitterades till Municipal-
styrelsen; med anmodan att deröfver
till stämman afgifva yttrande; hvar-
efter stämman förklarades afslutad.

[MARG: Exp:dt
8/1 04]

In Fidem
/Magnus Brunskog/
Municipalstämmans Ordf.

Sjusteradt.
/C. D. Östmark/
/W. Westergren/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 3 Januari 1904 af
/C. Sundström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 28 december 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106686.

Personrelationer