Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 27 oktober 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 27 oktober 1902

Anmärkning

Protokoll hållet vid Nyfors
Samhälles ordinarie Municipal-
stämma i Sockenstugan den
27 Oktober 1902.

§ 1.
Kungörelser om Stämman hade blif-
vit uppläst i Fors Kyrka Söndagen den
19 Oktober, samt 3:ne gånger varit införda
uti ortens tidningar, och förklarades Stäm-
man på grund häraf vara lagligen
utlyst.

§ 2.
Upplästes följande från Konungens
Befallningshafvande i Södermanlands
län ankomna skrifvelser:

"Till Ordföranden i Nyfors Municipalsam-
hälles Municipalstämma.

Till Eder kännedom och vederbörandes
förståndigande meddelas, att Kongl. Maj:t
funnit godt medgifva, det Nyfors Muni-
cipalsamhälle må upplägga ett lån till
belopp af Etthundrafemtiotusen Kronor,[MARG: 150000]
att genom årlig amortering återbetalas
inom en tid af högst fyrtio år från
det någon del af lånet utsläppes, med
rätt för Municipalsamhället att för större
eller mindre del af lånet utfärda obli-
gationer eller vanliga skuldförbindelser.

Derjemte har Kongl. Maj:t funnit godt
medgifva, att medelst försäljning af obli-
gationer eller utfärdande af andra för-
bindelser, tillhörande berörda lån, ett
sammanlagdt belopp af Åttioåtta tu-
sen Kronor må upplånas att användas
till inlösen af ett tillfälligt lån till sam-
manlagdt belopp af Sjuttiofem tusen
Kronor, till åtaget bidrag till ombyggnad
af vissa vägportar Tretusen Kronor, till
återbetalning af lån mot inteckning
i gården N:o 76 Sjutusen Kronor, till
gäldande af köpeshilling för gatudelar
från Nybyberg Tretusen Kronor, hvaremot
förbindelse för återstående delar af lånet
icke må utfärdas med mindre än att
derom i behörig ordning fattadt beslut
varden efter underställning af Kongl. Maj:t
godkändt. Nyköping i landskansliet den
25 Augusti 1902.
/F. A. Boström/
/Johan Widén/
[MARG: 88000-]
[MARG: 75000-]
[MARG: 3000-]
[MARG: 7000]
[MARG: 3000-]

§ 3.
Municipalnämnden hade till Stäm-
man inkommit med en vidlyftig
utredning angående Samhällets yttre
belysning, dels med gas och dels med
elektriska lampor enligt olika alter-
nativ. Som belysningen med gas syn-
tes komma att ställa sig förmånligast ha-
de Nämnden begärt bemyndigande
att träda i underhandling å Sam-
hällets vägnar med Eskilstuna Stad
och dess Drätselkammare, i syfte att
genom deras medverkan komma till
en ändamålsenlig lösning af Sam-
hällets belysningsfråga. I händelse att
att en för Samhället gynsam öfverens-
kommelse kunde vinnas skulle Nämn-
den framdeles inkomma till Munici-
palstämman med bestämdt yrkande.
Stämman beslöt, att lemna Nämn-
den det begärda bemyndigandet, äf-
vensom ett ytterligare uppdrag att verk-
ställa den vidare utredning hvartill fog
kunde finnas, bl. a. rörande det, såkallade
"Phlox" systemet med fotogén, som må-
hända kunde lämpa sig för gaslednin-
gar svåråtkomliga platser inom Sam-
hället.
[MARG: Exp: d:t
till
Mun. Nämnd
den 10/11 02.]


§ 4.
Från C. Ax. Borgströms konkursmassa ha-
de hos Municipalnämnden framställts
kraf å Nyfors Samhälle till ett samman-
lagdt belopp af Kronor 9,660,40, som skulle
utgöra ersättning för: a)tillsyn under åren 1896-
och 1897 af kloakledningsarbetena, utbetalning
af arbetarnes aflöningar och anskaffande af
materialier m. m. Kr. 1500; b)förandet af Sam-
hällets räkenskaper under åren 1898,1899 och
1900- Kronor 4500; c) tillsyn vid byggandet
af vattenledningen sam skötandet af Kassörs-
befattningen hos Wattenledningskomitén, af
hvilken Borgström var ledamot, under c:a
3 år - Kr 2000; d) 755,2 qvadr. meter af Nygatan
efter ett pris af 2 Kr. pr, qvadr. meter - Kr. 1510,40
samt e)för tillsyn och skötandet af Sam-
hällets gård under 21/2 år - Kr. 150.

Municipalnämnden, som undersökt befo-
genheten af de framstälda anspråken, och
äfven inhämtat Wattenledningskomiténs
yttrande i fråga om det under punkten c
specificierade beloppet, hade ansetts att
intet fog fanns för godkännande af de
under punkterna a, b, c, och e upptagna
beloppen, Men att deremot gatudelen
borde af Samhället öfvertags till begärdt
pris eller Kronor 1510,40, motsvarande 2 Kronor
pr. qvadr. meter. Municipalstämman beslöt
i enlighet med Nämndens hemställan
samt uppdrog åt Municipalnämnden
att å Nyfors Samhälles vagnar afsluta
köpet, hvarigenom Samhällets fordran
uti Borgströmska konkursen således
kommer att eventuelt minskas med ett belopp
af Kronor 1510,40.
[MARG: Exp: d:t
till
Mun. Nämnden
10/11 02.]

§ 6.
På förslag af Municipalnämnden
beslöt Stämman, att hos Kongl. Maj:t göra
underdånig framställning om tillstånd
för Nyfors Municipalsamhälle, att för
härnedan uppräknade ändamål få,
af det under Augusti månad d. å. af
Kongl. Maj:t till uppläggning medgifva
Amorteringslånet å 150,000 Kronor, utöfver
de redan tillåtna 88,000 Kr, upplåna ytter-
ligare ett belopp af 26,000 Kronor och derå
utfärda skuldförbindelse. Denna sum-
är beräknad för följande utgofter; hvilka
delvis redan blifvit bestridda med hjelp
af tillfälliga lån:

Till vattenledningsbyggnader - Kronor 3,933,89.
Nybyggnader i Samhällets gård N:o 76 Kronor 1,025,97.
Wattenreservoirens färdigbyggande Kronor 6,000,00.
Inköp af Materialgård (se föreg § 5) Kronor 4,500,00.
Inköp af gatumark i Nygatan Kronor 1510,40
Lagfartskostnader för förenämnda
fastigheten Kronor 100,00
Till wattenledningsnätets fortsatta
utvidning Kronor 7,000,00
Till betalning af diverse räkningar
å materiel och dylikt för redan
verstälda wattenledningsarbeten.
beräknas till cirka Kronor 1,929,74

Summa Kronor 26,000,00

Municipalnämnden erhöll i uppdrag
att verkställa beslutet. (Jemför § 7 af Stämmans
protokoll för den 19 Oktober 1901).

[MARG: Exp: dt
till Mu.:n
10/11 02]

[MARG: Kongl. tillst. 30/1 03.
Valuta fr. Upsala Sparbank
ingick d 29/4 03 till Mun. Nämnden]

§ 7.
Municipalnämnden hade till Stämman
insändt ett så lydande protokollsutdrag:

"Då Samhället väl ej kan anses vara i behof
af egen läkare, vill Nämnden härmed före-
slå Stämman att framställning i tid må
göras hos vederbörande, att platsen kan in-
dragas samt att Stämman för sin del utta-
lar sig för uppsägning af Samhällets för-
pliktelser, i hvad det berör bidrag till läka-
ren lön. " Sedan ordföranden upplyst, att Sam-
hället redan åtagit sig att under innevaran-
de femårsperiod, som utgår med år 1904,
betala till extra provinsialläkaren en år-
lig lön af 1000 Kronor och anmält detta för-
hållande hos Kongl. Maj:t vid sökandet af
tjensteårsberäkning för samme läkare
samt att extra provinsialläkare- institution-
nen af sig sjelf upphör, derest ingen lön
i tid beviljas för nästa period om fem år
och ny underdånig ansökan inlemnas om rätt
för läkaren till tjensteårsberäkning under sam-
ma tid, äfvensom att Läkarestyrelsen, i en-
lighet med gällande föreskrifter och på
grund af nuvarande innehafvarens afgång.
Kungjort extra provinsialläkareplatsen
i Nyfors distrikt ledig att tillträdas den
1 Januari 1903, så beslöt Stämman , efter
någon stunds diskussion, att temittera ären-
det till Helsovårdsnämnden och Läkare-
styrelsen för afgifvande af yttrande huru-
vida det kan anses lämpligt och fördel-
aktigt för Samhället att ifrågavarande
institution efter tio års bestånd indrages.
Yttrande skulle äfven afgivas angåen-
de lämpligheten att söka bidrag från
staten eller landstinget till läkarens
aflöning.
[MARG: Exped:t
till
Hälsovårds-
Nämnden
d. 7/11 02]

§ 8.
I enlighet med Municipalnämndens
förslag antog Stämman följande in-
komst- och utgiflstat för år 1903.

{Inkomster:}
Af beräknade 85,000 fyrkar á 16 öre Kr. 13,600,00.
Wattenafgifter för beräknade 2,774 st.
rum á 6 Kr Kr. 16,644,00
Hyran från fastigheten N:o 76 Kr. 1,013,00

Summa inkomster Kronor 31,256,00


{Utgifter:}
Ränta och amortering å följande lån:
i Upsala Sparbank, å ursprunglingen
200,000. Kronor, annuitet Kr. 9,800,00.
i Mälareprov:s Ensk. Bank å 75,000 Kr á 6% Kr. 4,500,00
i Nordiska Banken å 10,000 Kr. á 6% Kr. 600,00.

Transport - 14,900,00

Transport - 14,900,00

Lån i Södermanlnads Ensk. Bank
å 10,000 Kronor á 6% Kr 600,00.
Lån å 7000 Kr. mot inteckning
i gården N:o 76 ({Sum. Kronor 15,920,00}) Kr 420,00.

{Wattenafgift till Eskilstuna Stad} Kr 5,850,00

{Hälsovården:}
Lön till Extra prov. läkaren Kr. 1000,00.
Lön till hälsovårdstillsyn:s mannen Kr. 400,00
Lön till renhållningsentreprenören Kr. 250,00.
Arvode till skrifbiträde Kr. 100,00
Till oförutsedda utgifter för hälsov:n Kr. 150,00. Kr 1900,00.

{Polisväsendet:}
Lön till 2:ne polismän á 150 Kr. Kr. 300,00.
Hyra för arrestlokalen Kr. 175,00. Kr 475,00.

{Gatubelysningen:}
Arvode åt lykttändaren Kr. 400,00.
Olja och glas m. m. Kr. 500,00 Kr 900,00.

{Rörnätet:}
Lön till rörnätsförmannen Kr. 600,00.
Arvode för brunnsrensning Kr. 700,00
Underhåll af kloaknätet Kr. 800,00 Kr 2,100,00

{Gators underhåll:}
Till underhåll af gator Kr. 700,00
Hyra för gångbana vid Marieberg Kr. 50,00 Kr 750,00

{Omkostnader för fastigheten N:o 76 Kr 250,00.
{Till brandväsendet} Kr 150,00
{Till oförutsedda utgifter} Kr 237,00

{Samhällets Expedition}
Hyra för expeditonslokalen Kr. 100,00
Lyse, ved och städning Kr. 100,00
Till bokförings- och skrifbiträde Kr.1,000,00.
Annonser och trycksaker Kr 300,00. Kr 1,500,00

{Beräknad afkortning 9% å 13.600 Kr} Kr 1,224,00

Summa utgifter Kronor 31,256,00.
[MARG: Exp:M. N:n
10/11 02]

§ 9.
Brandchefen Herr A. Belin föreslog, att en
brandstyrelse skulle tillsättas och brand-
ordningen revideras. Gårdsegarne borde
åläggas att till brandchefen lemna upp-
gift å inflyttade personer. Ärendet
remitterades till Municipalstyrelsen.
[MARG: Exped:t
till Mun.
Styrelsen
7/11 02.]

§ 10.
Sedan till justeringsmän för detta pro-
tokoll utsetts Herrar Alfr. Kåberg och J. E.
Widlund förklarades stämman afslu-
tad.

In Fidem
/Magnus Brunskog/
Municipalstämmans Ordf.

Justeradt:
/Alfr, Kåberg/
/J, E, Widlund./

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 2 November 1902. af
/A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 27 oktober 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106685.

Personrelationer