Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 27 mars 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 27 mars 1905

Anmärkning

Protokoll hållet vid Nyfors
Samhälles "{första}" ordinarie Muni-
cipalstämma uti Sockenstugan
den 27 Mars 1905.

§1.
Kungörelse om Stämman hade blif-
vit uppläst i Fors Kyrka Söndagen den
19 innevarande Mars och derjemte varit
införd 3:ne gånger uti hvardera af platsens
tidningar, på grund hvaraf Stäm-
man befanns lagligen utlyst. -

§2.
Till Justeringsmän utsågos Herrar C. A.
Woungerecht och Herman Johansson.

§3.
Föredrogs följande från Samhällets
Revisorer inlemnade berättelse:

"Undertecknade, vid Municipal-
stämman den 19 December 1904 utsedda
att granska samma års räkenskaper
för Nyfors Samhälle få efter fullgjort
uppdrag afgifva följande

{Revisionsberättelse:}

{Inkomster.}

Kassabehållning från år 1903. Kr. - 163,91
Hyror för gården N:o 76 Kr. 785,00
Utdebiterade medel Kr. 14,443,12
Wattenledningsuppbörd Kr. 18,595,56
Försålda inventerier Kr. 22,50
Andel af böter Kr. 45,00
Protokollslösen Kr. 16,00
Räntor Kr. 311,50
Inbetalade fordringar Kr. 657,90
Lån från Upsala Sparbank Kr. 18,000,00
Uttaget från Södermanlands Ensk. Bank Kr. 42,900,00.
Kronor - 95,940,49

{Utgifter.}

Wattenafgift till Eskilstuna Stad Kr. 6,271,82
Räntor Kr. 12,857,32
Renhållningen Kr. 631,20.
Brandväsendet Kr. 587,24.
Polisväsendet Kr. 507,50
Hälsovården Kr. 1,549,85
Omkostnader för gården N:o 76 Kr. 570,26
Rörnätets omkostnader Kr. 1,861,19
Gatubelysningen Kr. 2,372,37
Gators och broars underhåll Kr. 494,08.
Expeditionen Kr. 1481,93
Afbetalat å lånet till Uppsala Sparbank Kr. 3,824,18
Inköpta inventarier Kr. 353,00
Inköpta materialier Kr. 1,720,19
Rörnätets nybyggnad Kr. 4,969,78
Gasledningens nybyggnad Kr. 1,614,79
Gators nybyggnad Kr. 116,15
Gasinledning i gården N:o 76 Kr. 58,46
Insatt i Södermanlands Ensk. Bank Kr. 54,100,00
Kassabehållning till år 1905 Kr. 59,18
Kronor 95,940,49

{Samhällets Ställning den 31 Dec. 1904.}

{Tillgångar.}

Kontant i kassan Kr 59,18
Gården N:o 76 Kr 14,301,91
Materialgården Kr 4,614,62
Tomt- och gatudelar Kr 15,264,51
Salutorget Kr 4,500,00
Rörnätet Kr 163,342,14
Wattenreservoiren Kr 85,638,61
Gångbron öfver Jernvägen Kr 1,260,00
Gasledningen Kr 20,070,37
Brandredskap Kr 2,589,57
Materialier Kr 3,117,97
Transport 314,758,88

Transport - 314,758,88
Inventarier 1,991,84.
Kontorsinventarier 596,25
Nybyggda gator 750,70.
Fordran af Södermanlands Ensk. Bank 4,200,00
Fordran af diverse personer 1,511,12.
Kronor 323,808,79

{Skulder.}

Till Uppsala Sparbank Kr. 316,599,19
Kapitalbehållning 7,209,60
Kronor 323,808,79

Som räkenskaperna äro rätt förda och
utgiftsposterna behörigen verificerade samt
Samhällets värdehandlingar och öfriga
tillhörigheter i gildt skick, få vi för
1904 års förvaltning tillstyrka full an-
svarsfrihet åt Municipalnämnden.
Nyfors den 16 Februari 1905.
/Sig. Starck/
/C. A. Woungerecht/"

Municipalstämman beslöt derefter
att i enlighet med revisorernas hem-
ställan bevilja Municipalnämnden
full ansvarsfrihet för 1904 års förvalt-
ning. -
[MARG: Exp dt
5/4 05
till Mun. N:n]

§4.
En af Municipalnämnden inlemnad
och till samma nämnd stäld skrifvelse
från Byggnadsingeniören John Olsson
i gården N:o 122, angående önskad reg-
lering och namnförändring i fråga
om Tegelbruksgatan, blef af Stämman
remitterad till Byggnadsnämnden. -
[MARG: Exp: dt
5/4 05.
till Byggn. N.:n]

§5.
Föredrogs Municipalnämndens yttrande
i protokoll af den 7 Mars d.å och
Drätselkammarens i Eskilstuna proto-
kollsutdrag den 22 Februari s.å. angående
körbanans uti Södra vägportens förbätt-
ring genom sättning med tuktad sten.

Municipalnämndens yttrande i saken
hade följande lydelse:

"Hvad så frågan om Södra vägportar-
nes iståndsättande beträffar, så har
Nämnden gjort framställning om
bidrag till arbetets utförande hos
såväl Wester Rekarne härad väghåll-
ningsskyldige som hos Eskilstuna
Stad. Båda dessa myndigheter hafva
likvisst förklarat sig icke hafva in-
tresse af arbetets utförande och derför
ej funnit anledning biträda fram-
ställningen. Då således hela kostna-
den, med undantag möjligen af från
Chefen för Oxelösundsbanan utlofvade
lindring i fraktafgifter för å denna
bana möjligen framfördt material
till arbetet, skulle ensamt få bestridas
af Nyfors Samhälle, om ett beslut af
stämman fattas om arbetets utfö-
rande, men Nämnden är af den
åsikten, att såväl Wester- Rekarne hä-
rads väghållningsskyldige som
Eskilstuna Stad kommit att till
väsentlig del hafva nytta af arbe-
tets utförande och således bort bidra-
ga dertill, så finner sig Nämnden
föranledd hos Stämman föreslå,
att ärendet icke vidare bör föranleda till
någon Stämmans åtgärd."

Under den derpå följande öfverlägg-
ningen framhölls, dels att vägen genom
vägportarne befinner sig uti ett tillstånd
som är högst oförsvarligt, hvarföre
åtgärder af laga natur borde tillgri-
pas mot de väghållningsskyldige som
uraktlåta att fullgöra sina åligganden
att hålla körbana uti anständigt
skick, dels att Nyfors Samhälle mot skä-
lig ersättning pr. år skulle åtaga sig
att sjelf hålla denna del af landsvä-
gen uti fullgodt skick, dels att frågan
för närvarande skulle få förfalla och
dels, slutligen, att ärendet skulle ånyo-
remitteras till Municipalnämnden,
med anmodan att ännu en gång ta-
ga detsamma under ompröfning,
i syfte att finna någon utväg till
förbättring af den ifrågavarande starkt
trafikerade farleden. Municipalstäm-
man beslöt, att i öfverensstämmelse
med sistnämnda yrkande återremit-
tera ärendet till Municipalnämnden.
[MARG: Exp: dt
5/4 05
till
Mun. N:n]

§6.
Föredrogs Municipalnämndens yttrande
i anledning af Stämmans remiss den
24 Oktober 1904 innehållande anmo-
dan att till Stämman inkomma med
utredning och förslag till belysning vid
Brunnsbacken m.fl. platser. - Nämndens
yttrande uti denna del hade följan-
de lydelse:-

"Då nu Nämnden verkställt den utred-
ning som under nuvarande omstän-
digheter kan anses möjlig i fråga
om såväl anordnandet af gatubelysning
å Brunnsbacken och andra bebyggda
platser inom Samhället som ock jem-
väl i fråga om sättandet af körbanan
i Södra Jernvägsportarne med tuktad
sten, så beslöts nu att åter öfverlem-
na dessa ärenden till Municipal-
stämmans afgörande. Hvad då först
den till Nämnden remitterade frågan
om gatubelysning å Brunnsbacken
med flera platser beträffar, så sy-
nes det Nämnden, att denna fråga
helt och hållet strandar på det
afslag, som afgifvits från Eskilstuna
stad på den af Nämnden gjorda
framställningen om elektrisk
kraft till belysningen. Och då Nämn-
dens mening fortfarande är den
att någon annan belysningsmetod
än elektriskt ljus icke gerna med
fördel må anbringas å Brunnsbacken,
så får Nämnden härmed föreslå,
att Stämman tillsvidare må förkla-
ra frågan om gatubelysning å Brunns-
backen m.fl. platser hvilande"

Det af Nämnden åberopade afslaget
som Eskilstuna Stads drätselkamma-
re afgifvit, och som äfven upplästes,
lydde sålunda: "Med hänsyn till
den sannolikt inom kort tid
förestående införlifningen af Ny-
fors Samhälle med Eskilstuna Stad,
då fråga om belysning äfven af andra
delar af de staden närmast liggan-
de bebyggda områden borde i ett sam-
manhang pröfvas och afgöras, fann
Drätselkammaren olämpligt att nu
inlåta sig på den af Municipal-
nämnden föreslagna belysningsan-
läggningen och beslöt förty, att den-
na del af framställningen icke för
närvarande borde till någon åt-
gärd föranleda."

Efter en längre öfverläggning beslöt
Municipalstämman, att återremittera
ärendet till Municipalnämnden, som
till Stämman skulle inkomma med
utredning och kostnadsförslag öfver de
ifrågavarande platsernas förseende
med ett lämpligt antal s.k. "Lux"-lyktor,
eller eventuelt fotogenlyktor. -
[MARG: Exp: dt
5/4 05
till Mun. N:n]

§7.
Föredrogs utdrag af Municipalnämn-
dens protokoll den 16 Mars 1905, §2, så
lydande:

"Beslöts, att då nu tomterna N:os 98, 99
och 100 utefter Nyforsgatan skola bebyggas
och sannolik utsikt finnes att få den-
na gatas sydöstra del inom kort istånd-
satt, så att den kan trafikeras, hos
Municipalstämman föreslå, att densam-
ma måtte besluta om gasledningens
framdragning derstädes samt att från
Drakensköldsgatans korsning med Nyfors-
gatan till Tegelbruksgatans mynning finge
uppsättas {fyra} stycken gatulyktor.

Desslikes beslöts anhålla, att stämman
måtte besluta om gasledningens i
Grindstugugatan framdragande från Ås-
gatans mynning till Norra Jernvägsgatan, och
att {en} lykta uppsättes i hörnet vid tomten
N:o 2 B, allt i enlighet med anskaffadt Kost-
nadsförslag. - Beslutar Stämman i enlig-
het med Nämndens förslag vill Nämn-
den föreslå att de för arbetet nödvändiga med-
len måtte få utgå från amorteringslånet."

Municipalstämman beslöt, att antaga
Municipalnämndens förslag samt att bevilja
ett belopp af högst Fyratusen /4000/ Kronor
för ifrågavarande ändamål, att, under
förutsättning af Kongl. Maj:ts Nådiga med-
gifvande, utgå af den ännu odisponerade
delen af det amorteringsslån, hvilket
Kongl. Maj:t den 18 Juli 1902 beviljade Sam-
hället tillstånd att upplägga, och som i sin
helhet skulle få uppgå till Etthundra-
femtiotusen Kronor. -
[MARG: Exp: dt]

§8.
På förslag af Municipalnämnden
beslöt Municipalstämman, att anslå
ett belopp af Trehundra /300/ Kronor
till Föreningen Nyfors Skollofskolonier,
hvilkens verksamhet ansågs samhälls-
gagnande och förtjena att understödjas.
Beloppet skulle utgå af Municipal-
kassans reserverade medel. -

§9.
Beslöt Municipalstämman att antaga och
godkänna följande af Municipalstyrelsen
framlagda förslag till

"{Torgstadga för Nyfors Municipalsamhälle.}

§1.
Till försäljningsplats är inom Nyfors Mu-
nicipalsamhälle upplåten det s.k. Sommar-
rotorget, hvilket indelas så att ved, foder,
laggkärl och korgarbeten m.m. må försäl-
jas å torgets främre del; matvaror af alla
slag, trädgårdsalster m.m. å den mot jern-
vägen liggande torgdelen.

Allmän saluplats får i allmänhet
ej begagnas för annan handel än sådan,
hvartill densamma efter ofvan angifna
bestämmelser är upplåten. I öfrigt
tillhör det polismyndigheten att, med
iakttagande af hvad sålunda i huf-
vudsak blifvit bestämdt, anvisa försälj-
ningsplatser för åkdon och varor efter
för handen varande förhållanden samt
att ordna allt på sätt lämpligast ske kan. -

§2.
För vidmakthållandet af ordning och ren-
lighet å saluplatsen bestämmes vidare:

{att} handel icke får utöfvas tidigare än
Klockan 6 f.m. och icke sednare än Kloc-
kan 4 e.m.; skolande dock all handel
med råa hudar vara afslutad redan
Klockan 10 f.m; -

{att}, före den sålunda fastställda försälj-
ningstidens början, säljare hvarken
med varor eller redskap får besätta torg-
platsen, och skola varor och redskap från
salutorget bortföras, när handeln för da-
gen upphör;

{att}, vid uppköp af råa hudar, sådana
icke få i högar uppläggas å torget, utan
skola derifrån genast bortföras;

{att} de gångar som äro anordnade för
trafik, utmed eller emellan försäljnings-
platserna, icke få med varor eller red-
skap belamras, för annat ändamål
än nödiga transporter till och från
platserna, samt {att} den som håller vara
till salu icke må på stället, der försälj-
ningen af honom bedrifves, utkasta halm,
papper eller annat affall; skolande
sådant, äfven om det icke genom sälja-
rens åtgörande ditkommit, af honom
noga uppsamlas och bortföras sednast
då han slutar sin handel för da-
gen.

§3.
Hälsovårdsnämndens föreskrifter lände
i öfrigt till efterrättelse." -
[MARG: Exp: dt
5/4 05
till Mun. Styr:n]

§10.
Beslöt Municipalstämman att anta-
ga följande af Hälsovårdsnämndens och
Municipalstyrelsens framlagda förslag
till

"{Stadga för matvaruhandel inom
Nyfors Municipalssamhälle.}

{§1.} Lägenhet i hvilken bagerirörelse id-
kas, eller hvarest kött, fläsk och andra char-
kuterivaror, smör eller ost, till salu hål-
las, eller till försäljning förvaras eller be-
redas, skall vara sund, rymlig, ljus
och luftig samt hållas i rent och
snyggt skick. Sådan lägenhet får
icke användas till bostad, sofrum,
kök och ej heller till förvaring af
sådant som kan gifva födoämne-
na bismak, befordra deras förskäm-
ning eller eljest bibringa dem hälso-
vådliga egenskaper.

Slakteri får icke ligga på mindre
afstånd än Sex meter från stall, fähus,
svinhus, afträde, gödselstack och dy-
likt. -

{§2.} I lägenhet der kött, fläsk, korf
och andra charkuterivaror eller öfriga
matvaror som genom affall eller för-
skämmning kunna orsaka osundhet
hållas till salu, eller till försäljning
förvaras eller beredas, skall derjemte
der fara för grundens förorening före-
ligger, golfvet göras så tätt att orenlig-
het ej kan i marken eller trossbottnen
nedtränga, hvarjemte väggar och
bord skola målas i ljus oljefärg el-
ler beklädas med kakel, Zink, plåt
eller annat tjenligt ämne så att de
med lätthet kunna aftvättas. -

{§3.} a) Lägenhet som användes till
försäljningslokal för de i §1 omförmälda
matvaror skall utvändigt vara försedd
med skylt, som tydligt angifver
rörelsens beskaffenhet och dess idka-
res namn.

b.) Innehafvare af sådan lägen-
het som i §1 omförmäles vare pligtig
att i densamma hafva anslaget ett exem-
plar af dessa stadgar, som af Hälsovårds-
nämnden på begäran tillhandahålles.

{§4.} Inträffar sjukdomsfall i bonings-
rum, hörande till lägenhet som
användes till något af de i §1 omförmäl-
da ändamål, och finnes anledning an-
taga att sjukdomen är af farlig, smit-
tosam art, såsom skarlakansfeber, dif-
teri, nervfeber, fläckfeber, kolera, röd-
sot eller smittkoppor, skall anmälan
om förhållandet af lägenhetens innehafvare
ofördröjligen göras hos Hälsovårdsnamn-
dens läkareledamot eller dess ordföran-
de, som har att skyndsamt meddela nö-
diga, föreskrifter till förekommande
af sjukdomens spridning. -

{§5.} a) Fordon, häckar, lådor, bord och
dylikt som å allmän saluplats använ-
das till förvaring och försäljning af kött,
och fläsk eller deraf beredda charkuteri-
varor, skola hållas väl rena samt va-
ra oljemålade i ljus färg och försedda
med skylt, upptagande försäljarens
namn och bostad. Öfver såväl fordon
som häckar och bord skall å oljemå-
lade stolpar vara anbragt tältbe-
täckning af ändamålsenligt tyg.

Häckar och lådor skola inuti vara helt
och hållet beklädda med Zinkplåt
och skall, för varornas uppläggande
till försäljning, fordon vara försedt
med en hela fordet betäckande skif-
va af trä, på öfversidan beklädd med
Zinkplåt.

Fordon, häckar, lådor och bord få ej an-
vändas till förvaringsplats för annat
än kött- och fläskvaror jemte för för-
säljning deraf erforderliga redskap
och skola hållas väl rena. I tomrum-
met mellan träskifvan och fordonets
botten få ej kött- och fläskvaror förva-
ras.

Foder samt hudar och skinn, inälf-
vor, hufvuden och fötter af nötkrea-
tur få ej förvaras tillsammans med
kött och fläsk. Foder samt hudar och
skinn skola förvaras i hela rena och
torra säckar, samt inälfvor, hufvu-
den och fötter i rena korgar eller tinor.

Kött och fläsk som hitföres skall un-
der transporten förvaras så betäckt,
att det ej på något sätt förorenas.

Till betäckning må endast användas
hvit- och för ändamålet afsedd lin-
ne- eller bomullsväfnad, eller annan
af Hälsovårdsnämnden godkänd
väfnad. Dylik betäckning skall hål-
väl ren. Under transport och under
försäljning få kött och fläsk ej förva-
ras å bäddar af halm eller hö och
dylikt, och må ej heller trasmattor, säng-
och hästtäcken och dylikt begagnas till
underlägg.

Tråg och dragkärror som af slagtare,
månglare och charkuterihandlare an-
vändas för kringföring af kött, fläsk
och charkuterivaror skola vara oljemå-
lade i ljus färg och försedda med e-
garens namn och adress.

Under kringförandet skola dessa va-
ror vara på tjenligt sätt öfvertäckta.

Hvad i detta moment föreskrifvits angå-
ende anordningen af fordon och häc-
kar gäller icke då desamma endast
användas till försäljning af kött och
fläsk i hela djurkroppar eller i half-
eller fjerdedelsparter. -

b) Ej må någon under transport
af kött och fläsk sitta derpå och ej hel-
ler på fordon, häck, bord eller kubbe,
som å allmän saluplats användes vid
försäljning eller styckning af kött- och
fläskvaror.

c). Slagtade djur eller delar deraf få ej å
allmän plats läggas på marken utan
skola uppläggas på underlag af minst
en meters höjd öfver marken.

d). Kött och fläsk får ej upphängas u-
tanför butik till skyltning.

e). Färs af kött eller fläsk, smult, äfven-
som blod skall, då varan hålles till salu
å allmän plats, förvaras i öfvertäckta
kärl.

f). Kött och fläsk må ej å öppen saluplats
bearbetas till färs.

g). Huggkubbar eller annat, hvarå kött
å Salutorgen styrkas skola hafva en
höjd af minst en meter från markens
yta derest dessa föremål icke äro upp-
stälda på säljarens vagnar eller salubord.
Dylika föremål skola hafva slät och
jemn huggyta samt hållas väl rena.

h). Hofvar och klöfvar som qvarsitta
vid djurdelar, afsedda till försäljning,
skola vara fullständigt rengjorda.

{§6.} Kött och djurdel af sådan beskaffen-
het som angifves i §15 mom. 1. Hälsovårds-
stadgan får icke användas vid tillverk-
ning af korf och andra charkuteri-
varor eller ens förvaras i lägenhet
der såsom varor tillverkas, hålles
till salu eller förvaras. Kött och djur-
delar som, utan att vara af den beskaf-
fenhet som ofvan nämnts, kunna
skäligen misstänkas vara till födoäm-
nen mindre lämpliga, må icke till
salu utbjudas förrän de blifvit af legi-
timerad veterinär besigtigade och
såsom dugliga till menniskoföda god-
kända. -

{§7.} a). Ej må inom Nyfors eller å dess om-
råde till salu hållas uppblåst kött af hvad
slags djur det vara må.

b). Ej må hästkött inom Nyfors eller å dess
område till salu hållas, med mindre säl-
jaren kan visa, att djuret som köttet till-
hört blifvit inom twå dagar före ned-
slagtandet besigtigadt af behörig ve-
terinär, och såsom dugligt till menni-
skoföda godkändt.

c). Wid besigtning hvarom i föregåen-
de punkt talas skall besigtningsman-
nen, så framt djuret i nyssberörda hän-
seende godkännes, dels förse detsamma
i alla fyra hofvarne med brännstämpel,
angifvande visst nummer å djuret
samt genom märket "T.SL." att djuret är
till slagt afsedt, och dels mot lösen ut-
färda till besigtningssökande ett skrift-
ligt intyg angående besigtningen, hvil-
ket jemväl skall innehålla uppgift röran-
de tiden när besigtningen egt rum samt
det nummer, hvarmed det besigtigade
djuret blifvit märkt.

d). De stämplade hofvarne skola qvar-
sitta, en hvar vid sin fjerdedel af det
slagtade djuret, intill dess köttet af en
sådan fjerdedel blifvit såldt, och ålig-
ger det försäljningsmannen att alltid
hafva besigtningsbeviset å försäljnings-
platsen tillgängligt för att vid påfordran
af polisman eller afnämare uppvisas.

e) Å försäljningsplatsen skall der-
jemte finnas anbringad tydlig skylt,
som utvisar att hästkött der hålles till
salu. -

{§8.} Angående handel med mjölk
gäller särskild stadga.

{§9.} Den som bryter mot någon af
ofvan angifna föreskrifter böte, der
ej straff enligt allmän lag bör
följa på förseelsen, från och med
två till och med ett hundra kronor.
Förseelser, mot bestämmelserna i §4
och §6 må derjemte, då skäl dertill
finnes, i öfverensstämmelse med
§22 af Hälsovårdsstadgan allmänne-
ligen kungöras, och vare den felande
eller försumlige skyldig att på egen
bokostnad genast vidtaga den åtgärd
Hälsovårdsnämnden för varans aflägs-
nande eller oskadliggörande kan fin-
na skäligt föreskrifva, likasom ock
att, då Hälsovårdsnämnden finner
skäligt förbjuda lägenhets använ-
dande till någon af de i §1 angifna
ändamål, ställa sig sådant förbud
till efterrättelse.

{§10.} För att betjena allmänheten med
besigtning af svinkött på trikiner el-
ler dynt, samt att biträda Hälsovårds-
nämndens tillsyningsman med under-
sökning af kött och andra mat-
varor, som anhållas å allmän salu-
plats, eller på annat ställe till
salu utbjudas, har Hälsovårdsnämn-
den träffat öfverenskommelse med
köttbesigtningsbyrån i Eskilstuna
om vidtagande af sådan besigtning."
[MARG: Exp: dt
5/4 05
till Mun.
Styr:n
o Hälsov.
N:n]

§11.
Förklarades stämman afslutad.

In Fidem
/Magnus Brunskog/
Municipalstämmans Ordförande

Justeradt:
/Herman Johansson./
/C A Woungerecht/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 2 April 1905 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 27 mars 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106684.

Personrelationer