Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 27 december 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 27 december 1905

Anmärkning

Protokoll vid Nyfors Samhälle
tredje ordinarie Municipalstämma,
för året, uti Sockenstugan, den 27
December 1905.

§1.
Kungörelsen om stämman hade blif-
vit uppläst i Fors Kyrka Söndagen den 17
innevarande December och hade derjemte
varit införd flera gånger i ortens tidningar,
på grund hvaraf Stämman fanns vara
lagligen utlyst.

§2.
Att justera detta protokoll utsågos
Herrar A.L. Lindhagen och E. Kjellström.

§3.
Beslöts att godkänna den granskning af
fyrktals - och debiteringslängden, som redan
förut egt rum vid dagens Kommunalstäm-
ma med Fors socken i dess helhet.

§4.
Wid företaget val af tvänne ledamöter
i Municipalnämnden, för tiden intill
1909 års utgång, återvaldes de afgående, Her-
rar Werkstadsförmannen Carl Andersson
med 14,299 röster och folkskolläraren Algot
Karlsson med 9604 röster. Närmast i röste-
tal kom faktoriarbetaren C.F. Carlsson, i går-
den N:o 5, med 7278 röster.

Qvarstående ledamöter i Municipalnämn-
den, intill 1907 års utgång, äro: Ordföranden
Handlanden Herr C.A. Thorild, samt Herrar Grund-
läggaren C.A. Johansson och gårdsegaren
P.W. Lindqvist.

Till Suppleanter i Municipalnämnden
återvaldes de afgående, Herrar Fabriksarbetaren
C.D. Östmark och gjutaren J.F. Carlsson, {för} ti-
den intill 1907 års utgång.

[MARG:Exp dt till M.N:n d.4/1 06.]

§5.
Till revisorer, för granskning af samhäl-
lets räkenskaper och förvaltning under in-
nevarande år, återvaldes Herr Bokhållaren
Sig. Starck och nyvaldes faktoriarbetaren
C.O. Svensson i gården N:o 26, med faktori-
arbetaren C.F. Carlsson som suppleant.

§6.
Sedan municipalstämman godkändt
Ordförandens förslag, att ärendet under punk-
ten 5 i Kungörelsen skulle behandlas före
det som fanns upptaget under N:o 4, företogs
val af brandbefäl för år 1906, hvilket ut-
föll sålunda, att till Brandchef utsågs Gårds-
egaren Herr Sven C. Dahlberg (efter Herr Aug. Belin
som utflyttat från Samhället) till vice Brand-
chef den förutvarande Herr C.A. Forsberg, samt
till 1:ste Sprutchef Herr A.L. Lindhagen och
till 2:dre Sprutchef Herr J.A. Malmberg i gården
N:o 50.

§7.
Till ledamöter af brandstyrelsen återval-
des, för år 1906, Herrar Ingeniören Bror Bergman
och Muraren C.A. Forsberg, med Herr A.L. Lind-
hagen som suppleant. Samhällets brand-
chef är sjelfskrifven ledamot af brand-
styrelsen.

[MARG:Exp d:t till Brandst:en 4/1 06]

§8.
Föredrogs §3 af municipalnämndens pro-
tokoll den 8 December 1905 så lydande:

"Framlades förslag till parkanordning
och plantering å den härtill afsedda de-
len af Kvarteret N:o 15, som i nordvest grän-
sar intill tomten N:o 118 samt i sydost går
ut mot Nyforsgatans - och Norra Esplanadens
skärning af hvarandra. Förslaget åtföljdes
af kartskiss, upptagande förslag till områ-
dets indelning. Efter en kort diskussion be-
slöt Nämnden för sin del föreslå Municipal-
stämman, dels att densamma ville besluta
om iordningställandet af sagda område
samt, att Nämnden måtte få i uppdrag låta
verkställa arbetet, när så kan befinnas lämp-
ligt, dels ock att Stämman måtte besluta,
att erfoderliga medel till arbetets utförande
må kunna få utgå af Municipalkassan."

Wid stämman förevisades ofvan omför-
mälde kartskiss, hvarjemte upplystes
att kostnaden för de föreslagna arbetena
af sakkunnig person beräknats till
1375 Kronor i ett för allt.
Municipalnämndens hemställan blef
af stämman till alla delar bifallen.

§9.
Fabrikören Herr Aug. Nordström afgaf en
motion om att Nyfors Samhälle skulle
anslå ett belopp af 200 kronor åt Sam-
hällets brefbärare, Strand, hvilken med
innevarande år afgår från sin befatt-
ning, såsom ett erkännande af hans å-
dagalagda nit och villighet uti fullgö-
randet af sin tjenst inom samhället.

Motionen remiterades till Municipal-
nämnden för afgifvande af yttrande.

[MARG:Exp dt till M. N:n 4/1 06.]

§10.
Herr A.L. Lindhagen föreslog, att Nyfors Sam-
hälle, för bredande af en lämplig och
mera central plats för torghandeln, skulle
inköpa behövligt antal tomter intill
nuvarande materialgården, för att provisoriskt
ordnas till salutorg; hvilka tomter, i händelse
de framdeles blefve obehövliga, ansågos kun-
na lätt realiseras på förmånliga vilkor.
I enlighet med motionärens begäran re-
mitterades ärendet till Municipalnämn-
den för utredning.

§11.
Förklarades stämman afslutad.

In fidem
/Magnus Brunskog/
Municipalstämmans ordf.

Justeradt:
/A.L. Lindhagen/
/Edv. Kjellström/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 31 December 1905 af

/E.Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 27 december 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106683.

Personrelationer