Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 24 oktober 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 24 oktober 1904

Anmärkning

Protokoll hållet vid Nyfors Muni-
cipalsamhälles andra ordinarie Mu-
nicipalstämma, uti sockenstugan,
den 24 Oktober 1904.

[MARG: Exped:t {d.9/11 04.}]

§1.
Kungörelse om stämman hade blifvit upp-
läst i Fors Kyrka Söndagen den 16 innevarande
Oktober och derjemte varit införd tre gånger uti
hvardera af platsens tidningar, på grund
hvaraf Stämman befanns vara lagligen
utlyst.

§2.
Till justeringsmän för dagens protokoll ut-
sågos Bokhållaren Herr Sig. Starck och Fabrikören
Herr Alrik Asplund.

§3.
Uti inlemnadt utdrag af sitt protokoll
den 20 september 1904 hade Municipalnäm-
den delgifvit Stämman en skrifvelse från
gårdsegarne vid Brunnsbacken, Gillbergavägen
och Westermarken hvari dessa under åberopan-
de af förut erhållit löfte och mångåriga bi-
drag till lyse m.fl. samhällets behof, utan
att någon förmån beredts nämnda områdens-
begära gatubelysning derstädes, på så sätt,
att omkring tolf gatulyktor blefve fördelade
inom distriktet. För egen del hade Municipal-
nämnden, under erkännande att de framstäl-
da krafven äro i viss mån berättigade, gjort
följande uttalande i frågan:

"Nämnden har den uppfattningen, att Brunns-
backen lämpligast bör förses med elektriskt
ljus med kraft från stadens närbelägna
elektricitetsverk. Denna uppfattning delas
säkerligen ock af Eskilstuna stad. Då nu frå-
gan om belysningen är så sent väckt att man
näppeligen skulle kunna hinna få belys-
ningen till stånd detta år, och då det dertill
tillika torde vara i hög grad oklokt, så
kort före sammanslagningen med staden,
å platsen anordna fotogén- eller dylik be-
lysning för att snarligen få taga bort allt-
sammans, vill Nämnden föreslå, att ären-
dets afgörande uppskjutes tillsvidare".

Efter en stunds öfverläggning, hvarunder be-
hofvet af gatubelysning inom det ifrågavaran-
de området allmänt erkändes, beslöt Stäm-
man lemna Nämnden i uppdrag, att efter sam-
råd med vederbörande myndighet uti Eskils-
tuna Stad framdeles, och ju förr dess hellre, in-
komma till stämman med utredning och
förslag till belysning, af de områden inom
samhället som deraf äro i behof, särskildt
Brunnsbacken, Westermarken och trakten kring
Gillbergavägen.

§4.
Genom protokollsutdrag af den 20 september och
den 21 Oktober innevarande år hade Municipal-
nämnden fäst Stämmans uppmärksamhet
på det dåliga skick hvari vägen, [utan] den
starkt trafikerade farleden genom södra väg-
porten, befinner sig, samt afgifvit förslag till
olägenheternas afhjelpande. Paragraf 2 uti det
sistnämnda protokollet har följande lydelse:

"Ordföranden meddelade, att skrifvelse in-
lemnats till Vägstyrelsen i Vester-Rekarne väghåll-
ningsdistrikt med begäran att samma styrelse
hos de väghållningsskyldige måtte påpeka det
svåra förhållande i hvilket körbanan i de
södra jernvägsportarne invid Eskilstuna befin-
ner sig större delen af året, samt inför de sam-
me förorda en ombyggnad af körbanan, i likhet
med af Nämnden bifogadt förslag. Kostnads-
beräkning i enlighet med detta förslag hade på
Nämndens föranstaltande upprättats af Stensät-
taren E. Lindberg. Denna beräkning, som slu-
tar å 4110 kronor, hade jämväl bifogats fram-
ställningen. Men då i denna beräkning upptages
stenläggning af såväl Norra- som Östra jernvägs-
gatorna närmast vägportarna, och dessa områden
tillhöra Nyfors ensamt att underhålla, kommer på
den egentliga körbanan ett vida mindre belopp,
hvarför i framställningen uttalades såsom önsk-
värdt, att, under den förutsättning att Nyfors sam-
hälle beslutar bidraga till ombyggnad af sagde
körbana i likhet med Nämndens förslag, de väg-
hållningsskyldige måtte bidraga till kostna-
den med 1500 Kronor.- På samma gång Nämn-
den nu godkände de vidtagna åtgärderna be-
slöts, att det af Stensättaren E. Lindberg upp-
satta kostnads förslaget, å stensättning af kör-
banan i Södra jernvägsportarne samt när-
mast liggande delar af Norra- och Östra jern-
vägsgatorna, skulle öfverlemnas till Muni-
cipalstämman med hemställan, att Stämman
måtte för sin del besluta en ombyggnad af
berörde vägdelar i hufvudsaklig öfverensstäm-
melse med kostnadsförslaget, att medel till
arbetetes utförande måtte få utgå af befintligt
Kapital, samt att Nämnden måtte få i uppdrag
söka erhålla bidrag till arbetet jemväl äfven
hos de myndigheter som kunna anses hafva
fördel af att arbetet utföres."

Municipalstämman beslöt återremittera ären-
det till Municipalnämnden i och för en full-
ständigare utredning samt för att få utrönt
huruvida och i hvad mån bidrag till kostna-
den kunde erhållas från de väghållningsskyl-
dige samt från Eskilstuna Stad, Oxelösund, Flen
Westmanlands Jernvägsaktiebolag och möjligen
andra som kunna vara intresserade i frågan.

§5.
Godkändes följande af Municipalnämnden
afgifna förslag till {Inkomst- och utgiftsstat
för år 1905.}

{Inkomster.}
Kontant saldo från år 1904 - Kronor 3,000,00.
Wattenafgifter för beräknade 3086 rum à 6 Kr. Kronor 18,516,00.
Hyror från fastigheten N:o 76 Kronor 1,020,00.
Af beräknade 112,300 fyrkar à 13 öre Kronor 14,599,00
Summa Inkomster Kronor 37,135,00


{Utgifter.}
{Räntor och amortering} å Kr.317,202,49
till Upsala sparbank - Kronor 17,060,00

{Omkostnader för vatten- och rörledning:}
a). Wattenafgifter till Eskilstuna stad
för 3086 rum à 2 Kronor Kronor 6,172,00
b) Rörnätets underhåll:
Omkostnader Kronor 1,800,00
Arvode för brunnsrensning Kronor 700,00
Rörnätsförmannens arvode Kronor 950,00.
Hyresbidrag åt rörnätsförmannen Kronor 150,00 3,600,00

{Hälsovården:}
Lön till exra prov.läkaren Kronor 1,000.00
Lön till hälsovårdspolisen Kronor 400,00
Lön till renhållningsentreprenören Kronor 250,00
Arvode för skrifning Kronor 100,00
Arvode för desinfektion m.m. Kronor 150,00 1,900,00.

{Polisväsendet:}
Arvode åt tvenne polismän Kr. 300,00.
Hyra för arestlokalen Kr. 175,00 475,00.

{Gatubelysningen:}
Till Eskilstuna stad för gas samt
skötsel och underhåll af 50 gatulyktor

Transport 29,207,00

Transport - 29,207,00.

à Kr. 41,15 pr. lykta - Kronor 2,057,50.
Fotogén och underhåll af fotogénlyktor Kronor 200,00
Arvode åt lykttändaren för 8 månader à 25 Kr - 200,00. 2,457,50.

{Gators och broars underhåll:}
Till gators underhåll - Kronor 1,000,00
Hyra för gångbanan vid Marieberg Kronor 50,00 1,050,00,

{Omkostnader för gården N:o 76} Kronor 250,00.
{Omkostnader för tomten N:o 59} Kronor 50,00.

{Brandväsendet:}
Omkostnader Kr. - 150,00
Telefonafgift Kr. - 50,00 200,00

{Expeditionen:}
För telefon, lyse och ved Kr - 175,00
Hyra för expeditionslokalen Kr - 100,00
Bokförings- och skrifarvode Kr - 1.000,00
Annonser och trycksaker {Kr - 400,00} 1,675,00
Till oförutsedda utgifter Kr 785,60.
10% afkortning å Kr 14,599,00 Kr - 1,459,90.
Summa Utgifter Kronor {37,135,00}

§6.
Som ingen hade något vidare att anföra för-
klarades stämman afslutad.

In Fidem

/Magnus Brunskog/
Municipalstämmans Ordförande.

Justeradt
/Sig, Starck./
/Alrik, Asplund./

Uppläst i Fors kyrka söndagen den 30 Oktober 1904 af
/A; Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 24 oktober 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106678.

Personrelationer