Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 24 mars 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 24 mars 1906

Anmärkning

Protokoll hållet vid årets första
ordinarie Municipalstämma med
Nyfors Municipalsamhälle, uti Socken-
stugan, den 24 Mars 1906.

§1.
Kungörelse om stämman hade blifvit ve-
derbörligen uppläst i Fors Kyrka Söndagen
den 11 dennes och derjemte varit införd flera
gånger uti ortens tidningar, hvarföre stäm-
man befanns vara lagligen utlyst.

§2.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
J.M. Åkerlund, i gården N:o 52, och Axel Rydberg,
i gården N:o 16 Bergsgatan.

§3.
Ordföranden delgaf stämman, att Kongl.
Maj:t, med bifall till Samhällets underdå-
niga ansökan, genom Nådigt bref den
22 December 1905 meddelat tillstånd för
Nyfors Samhälle, att utfärda skuldförbin-
delse för ytterligare Tolftusen Kronor,
af det amorteringslån, å 150,000 kronor,
hvilket Samhället den 18 Juli 1902 er-
höll tillstånd att upplägga.

§4.
Föredrogs följande från Samhällets
revisorer inkomma berättelse:

"Undertecknade, vid Municipal-
stämman den 27 Dec. 1905 utsedda att
granska samma års räkenskaper för
Nyfors Samhälle, få efter fullgjordt upp-
drag afgifva följande

{Revisionsberättelse.}

{Inkomster.}
Kassabehållning från 1904 - kr. 59,18
Hyror för gården N:o 76 {kr. 762,25}
Transport 821,43

Transport - 821,43
Utdebiterande medel 13,437,54
Wattenledningsuppbörd 19,323,24.
Protokollslösen 22,00
Andel af böter 30,00
Försåld fastighet 328,70
Försåld inventarier 160,50
Räntor 197,24
Inbetalade fordringar 1,511,12
Lån mot revers 5,000,00
Lån af Herr Thorild 2,288,01
Uttaget från Södermanlands Ensk. Bank {36,250,00}
Kronor - 79,369,78

{Utgifter.}
Wattenafgifter till Eskilstuna Stad kr. 6,488,72
Räntor 12,923,57
Renhållning 628,00
Brandväsendet 228,90.
Polisväsendet 493,90.
Hälsovården 1,624,24.
Omkostn. för gården N:o 76 326,28
Rörnätets omkostn. 1,831,59
Gatubelysningen 2,533,79
Gators och broars underhåll 852,63
Epedition 2,042,57
Gasledningens omkostn. 17,75
Kronoskogens afloppsledning 127,05
Afbetaldt å lån, till Uppsala Sparbank. 4,161,43
Återbetaldt lån, till Herr Thorild 2,135,53
Insatt å Södermanlands Ensk. Bank 35,176,91
Plank kring Materialgården 240,00
Inköpta materialier 511,00
Inköpta fastigheter (tomtdelar) 373,45
Gasledningens nybyggnad 5,697,16
Rörnätets nybyggnad { 552,70 }
Transport 78,967,17

Transport - 78,967,17
Gators nybyggnad 342,00.
Belysningsanläggning vid Brunnsbacken { 60,61.}
Kronor 79369,78.

{Samhällets ställning den 31 Dec. 1905.}

{Tillgångar}
Fodran af Södermanlands Ensk. Bank. kr 3,126,91
Brandredskap 2,363,62
Salutorget 4,500,00
Gården N:o 76 14,301,91
Materialgården 4,854,62
Tomt - och gatudelar 15,309,26
Inventarier 1,672,63
Kontorsinventarier 530,00
Materialier 3,208,32
Rörnätet 164,227,99
Wattenreservoiren 85,638,61.
Gångbron öfver jernvägen 1,134,00
Gasledningen 25,767,53
Nybyggda gator 1,092,70
Fotogénbelysningen i Brunnsbacken { 60,61 }
Kronor 327,788,71

{Skulder.}
Till Uppsala Sparbank kr. 312,437,76
Lån mot revers 5,000,00
Lån af Herr Thorild 152,48
Kapitalbehållning {10,198,47}
Kronor 327,788,71


I Kassaboken är under den 6 Oktober
å Rörnätets OmkostnadsKonto uppfördt 11,40 i
st.f.kr. 11,10 och bör skilnaden härå, 30 öre
öfverföras på 1906 års räkenskaper.

För öfrigt hafa vi funnit räkenskaperna
rätt förda, utgiftsposterna behörigen verifi-
cerade samt Samhällets värdehandlingar
och öfvriga tillhörigheter i godt skick, hvar-
före vi få tillstyrka full ansvarsfrihet åt
municipalnämnden för 1905 års förvalt-
ning. Nyfors den 12 Februari 1906.

/Sig. Starck/
/C.O. Svensson/

I enlighet med revisorernas hemstäl-
lan beviljade Stämman full ansvars-
frihet åt Municipalnämnden för 1905 års
förvaltning.

§5.
Uti afgifvet yttrande öfver Herr Aug. Nord-
ströms vid föregående stämma afgifva
motion, om en gratifikation af 200 Kro-
nor åt förre brefbäraren Strand, hade
Municipalnämnden, på anförda skäl,
afstyrkt bifall till nämnde motion.

Stämman beslöt i enlighet med nämn-
dens hemställan, hvadan motionen
afslogs.

§6.
Med anledning af en vid Municipalstäm-
man den sistlidne December, af Herr A.L. Lind-
hagen, väckt - och af stämman samma dag
för beredning till Municipalnämnden
remitterad motion, åsyftande att åstad-
komma en lämpligare och mera cen-
tral plats för ett salutorg inom samhället;
hade nu från Municipalnämnden in-
kommit följande utdrag af Nämndens
protokoll den 6 Mars 1906:

"§3.Wid ett föregående sammanträde ut
sedda kommitterade, att utreda och till nämn-
den inkomma med förslag i torgfrågan, aflem-
nade nu följande uttalande och förslag i frå-
gan: "Kommitterade ha icke blott tagit i
betraktande den genom motion vid stämman
föreslagna platsen utan äfvenledes sökt ut-
reda, dels möjligheten af ett ordnande, vid be-
hof, af en del af Samhällets blifvande huf-
vudtorg, dels ock i hvad mån det nuvaran-
de torget kan anses behöfva utvidgas för
att fylla behofvet af ett samhällstorg för
de närmaste åren.

Hvad då frågan om inköp af tomter för
ordnande af ett tillfällighetstorg i Kvarteret
N:o 17 angår, så anse Kommitterade en så-
dan åtgärd ur flera synpunkter olämp-
lig. På grund af att flera af de för ändamål-
let lämpliga tomterna derstädes redan
äro sålda och delvis bebygda skulle kost-
naden, om tillräckligt utrymme skul-
le vinnas, ställa sig alldeles för hög.

Kostnaden skulle ställa sig ungefär sålunda:
Inköp af fyra tomter á 4000 Kr. st. - kr.16,000,00
Utfyllningsarbete på platsen, lägst - kr. 5,000,00
Stensättning af densamma - kr.10,000,00
Summa Kronor - 31,000,00

Kommitterade anses sålunda, att den ifråga-
satta platsen icke bör tagas i betraktande
samt föreslå att Nämnden må hos Stäm-
man yrka {afslag} å den väckta motionen.

I fråga om iordningställandet af någon
del af det {stora torget} yttra Kommitterade,
att {läget} måste anses godt, men kunna
de likvisst icke förorda att några större
kostnader nedläggas å platsen för närva-
rande, emedan det icke finnes någon
gatuprofil, efter hvilken man kan arbeta,
hvarjemte det torde uppstå svårigheter vid
förvöfvandet af den mark som skulle
behöfvas till torgplatsen.

Slutligen hafva kommitterade undersökt
huru det förhåller sig med riktigheten
af det vid Stämman framhållna spörs-
målet, att det {nuvarande torget} skulle
vara otillräckligt. Af den verkställda un-
dersökningen framgår, att torghandeln
å sist, angifne plats är högst obetydlig,
då inga säljare med olika förnödenhe-
ter gerna stanna der. För att likvisst få
denna torgplats fullt ordnad anse kom-
mitterande, att en terassmur bör uppsättas
mot landsvägen, och fördjupningen mel-
lan denna och (landsvägen) torgets nivå ut-
fyllas, så att hela torget får en likformig
plan yta. På terassmuren uppsättes en
barriér af jern. Alltsammans skulle dra-
ga en kostnad af cirka 1500 kronor.

Tvenne af kommiténs ledamöter,
Herrar C.A. Johansson och Karl Andersson
anse, att med denna anordning, som
föreslagits, bör det nuvarande salutorget
ännu några år kunna fylla sitt än-
damål.

Komitéledamoten Herr P.W. Lindqvist ha-
de, ifråga om nuvarande torgplatsens till-
räcklighet, för framtiden haft en afvikande
mening, hvadan han i denna punkt af
torgfrågan yrkade på, att nämnden måtte
föreslå inköp af tomter i Sommarro, in-
vid Sommarrogatan, att vid framtida be-
hof användas till utvidgning af torget.
Herr Lindqvist yrkar på att inköpet
af sagde tomter bör ske nu, då tomterna
äro obebygda samt utbjudas till salu.
Wid nu inom Nämnden företagen behandling
af de olika frågorna beslöts först, utan diskus-
sion, att med anslutning till Kommitte-
rades uttalande, hos Stämman föreslå,
{att} den af Herr Lindhagen väckta {motionen}
om inköp af tomter vid Nyforsgatan för an-
ordnandet af ett tillfälligt torg derstädes,
{måtte} af stämman {afslå}.

Deremot enade sig Nämnden om att
hos Stämman föreslå, att densamma måt-
te besluta om utförandet af de, af Kommit-
terade i torgfrågan föreslagna arbetena;
med utjemnandet af nuvarande torget
för en kostnad af intill 1500 kronor.

I händelse af beslut i påyrkade sist-
namnde hänseende, vill Nämnden fö-
reslå, att kostnaderna må få bestridas
af tillgängliga medel.

{Herr P.W. Lindqvists yrkande}, om Nämn-
den måtte föreslå stämman att inköpa tom-
ter vid Sommarrogatan, att användas vid
utvidgning af det nuvarande torget, {afslogs}.

Förutom här nu framställda uttalanden
och förslag, afgifna af för torg frågans utred-
ning tillsatta Kommitterade, har från en
person, Herr J.F. Carlsson, till Nämnden in-
lemnats en skrifvelse i ärendet, med i huf-
vudsak samma framställning som kommit-
teledamoten Herr P.W. Lindqvist gjort i sitt
särskilda yrkande, om inköp af en del
tomter i Sommarroqvarteret, i angifvet
syfte. Nämnden beslöt afslå jemväl
Herr Carlssons framställning."

Efter en ganska vidlyftig diskussion {beslöt}
{Stämman}, {att} nuvarande Salutorget skulle,
i enlighet med Municipalnämndens
förslag, iordningställas, för en beräknad
kostnad af 1500 kronor, att bestridas af
tillgängliga medel; men att frågan om
en utvidgning af det nuvarande torget,
eller iordningställande af någon del af
Stora torget, eller af ett provisoriskt salu-
torg å annan plats, skulle underkastas
en fullständigare utredning med hänsyn
till kostnaden m.m.; hvarföre ärendet, i
sådant syfte, återremitterades till munici-
cipalnämnden. Byggnadsnämnden skulle
äfven beredas tillfälle att få yttra sig i frågan,
innan ärendet förelades stämman till
slutlig behandling.

§7.
Municipalnämnden hade hemställt,
att Stämman måtte bevilja ett belopp
af 300 kronor till Nyfors Skollofskolonier
för år 1906, att utbetalas på enahanda sätt
som under föregående år, och Stämman
beslöt i enlighet med denna Nämn-
dens hemställan.

§8.
Herr Axel Rydberg föreslog, att kungörelsen om
stämmor med Nyfors samhälle, hvilka
hittills brukat införas uti 2:ne af ortens tid-
ningar, äfven måtte införas uti en
tredje här utkommande tidning.
Ärendet, såsom varande af ekonomisk
natur, remitterades till Municipalnämn-
den för beredning.

§9.
Förklarades stämman afslutad.

Justeradt. den 29 Mars 06.
In fidem
/Magnus Brunskog/
municipalstämmans ordf.

/John. M. Åkerlund./
/Ax. Rydberg/

Uppläst i Fors kyrka söndagen den 1 April 1906 af
/C. Sundström/, v.P.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 24 mars 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106677.

Personrelationer