Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 24 september 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 24 september 1904

Anmärkning

Protokoll hållet vid Nyfors Mu-
nicipalsamhälles Extraordinarie
Municipalstämma i Socken-
stugan den 24 September 1904.

§1.
Kungörelsen om stämman hade blifvit upp-
läst i Fors kyrka Söndagen den 18 innevaran-
de månad och derjemte varit införd uti
platsens tidningar, flera gånger, på grund
hvaraf stämman befanns vara lagligen
utlyst.

§2.
Till justeringsmän för detta protokoll ut-
sågos Herr G.A.Hesselbom och Wilh Westergren.

§3.
Föredrogs ånyo Konungens Befallnings-
hafvandes resolution af den 20 sistlidne
April, med begäran om Municipalstämmans
yttrande öfver det af Särskillda Komiterade
upprättade "förslag till lag angående stads-
plan och tomtindelning m.m.", som åt-
följde förenämnnde resolution och som
stämman den 24 Maj innevarande år re-
mierat till byggnadsnämden för inhäm-
tande af dess yttrande.

Uti till Stämman nu inkommet pro-
tokollutdrag af den 16 innevarande Septem-
ber yttrar sig byggnadsnämnden röran-
ifrågavarande ärende sålunda:

"§1. Upptogo till behandling det från Mu-
nicipalstämman remitterade ärendet an-
gående af Länstyrelsen begärdt yttrande
öfver af särskilda komiterade afgifvet
förslag till lag om stadsplan och tomt-
indelning m.m.Efter att hafva tagit del
af omförmälda lagförslag beslöt Byggnadsnämn-
den för sin del göra följande uttalande i ämnet.

Byggnadsnämnden vågar tro att en lagstiftning
i framstäld riktning är fullt motiverad samt
förklarar sig ej hafva någon anmärkning
mot det framlagda förslaget i sin helhet annat
än att byggnadsnämnden anser §4 stadga väl
stränga bestämmelser mot jordägare, der
det gäller skyldighet för honom att iordning-
ställa de allmänna platserna och att, hvad
innehållet i §15 angår, detsamma endast borde
afse obebygd mark.

Hvad lagförslaget till förändrad lydelse af vissa
§ § i byggnadsstadgan beträffar, vill byggnads-
nämnden instämma i ändringsförslaget med
undantag af § 13, hvarur borttagits bestäm-
melserna angående förgårdar inom ny stad
eller stadsdel.Nämnden anser att dylika för-
gårdar i vissa fall böra vara tillåtna,och borde
denna § för sådant ändamål erhålla ett till-
lägg, som innefattar medgifvande, att derest
á sådan gata afståndet mellan byggnads-
linierna vore minst 18 meter och densamma
ej vore afsedd att förmedla betydligare trafik,
kör-och gångbanor finge anordnas till
sammanlagdt 9 meters bredd och resten,eller
återstående 9 meter finge användas såsom
förgårdar.I sammanhang med en sådan bestäm-
melse torde behöfva särskildt stadgas,att,
der behof i dyligt fall af bredare gata
skulle i framtiden göra sig gällande, sam-
hället utan ersättning skulle ega rätt att
af förgårdarne erhålla den för sådan ga-
tas utvidgning erfoderliga marken".

Efter handlingarnas uppläsning beslöt stäm-
man att såsom eget yttrande antaga nyss
anförda af byggnadsnämnden afgifvna
yttrande.
In Fidem
/ Magnus Brunskog /
Justeradt:
/ G.A.Hesselbom /
/ W.Westergren /
Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 25 September 1904 af
/ E.Malmborg /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 24 september 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 11 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106679.

Personrelationer