Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 24 mars 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 24 mars 1902

Anmärkning

Protokoll hållet vid Nyfors Sam-
hälle ordinarie Municipalstäm-
i Sockenstugan den 24 Mars 1902.

§ 1.
Kungörelser om stämman hade blifvit uppläs-
ta i Fors Kyrka den 16, 22 och 23 Mars samt dess-
utom införda uti ortens tidningar, på grund hvar-
af stämman förklarsdes vara lagligen utlyst.

§2.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
Werkmästaren Aug. Belin och Arkitekten I. W.
Kajerdt.

§ 3.
Föredrogs Revisorernas berättelse om granskningen;
af Samhällets räkenskaper, hvaraf framgick,
att ehuru Revisorerna haft i uppdrag att grans-
ka äfven Wattenledningskomiténs räkenskaper
och haft såväl dessa Som öfriga handlingar,
äfvensom verifikationer, till sig öfverlemnade,
denna granskning, såvidt af den lemnade
berättelsen kunde ses, icke egt rum. På grund
häraf beslöt Stämman, att till Revisorna
återremittera den afgifna berättelsen, med
anmodan att snarast möjligt inkomme
med en ny fullständig revisionsberättelse.

En från den ene af Revisorerna, Herr Christag.
Carlsson, skriftligen framstäld anhållan
om entledigande, på grund af bristande
tid, skulle till ingen åtgärd föranleda
enär en Revisorsuppleant i nödfall fun-
nes att tillgå.
[MARG: Exp: dt
till både
Nämnden
och Reviso-
rerna
1/4 02.]

§ 4.
Municipalnämnden hade hemställt om
beviljande af nödigt anslag till inköp af
ett kassaskåp för Samhällets räkning, enär
ett säkert förvaringsrum för dess värdehandling-
ar och dylikt vore oundgängligen af nöden,
och det förut af Stämman beslutade Kassa-
hvalfvet, hvartill 150 Kronor anvisats i staten,
af flera skäl nu ansets mindre lämpligt.
Nämndens Ordförande meddelade vid Stäm -
man, att ett lämpligt kassaskåp kunde
erhållas för 600 Kronor, hvadan alltså ett nytt
anslag af 450 Kronor vore behöfligt, under
förutsättning att det förut beviljade ansla-
get derjemte finge för det nya ändamålet
användas. För att bereda nämnden tillfälle
att ännu en gång taga ärendet under om-
pröfning, samt att närmare utreda frågan
om kostnaden, beslöt Stämman återremiss
till Municipalnämnden.
[MARG: Exp:dt.
1/4 02.]

§ 5.
Ett af Municipalnämnden, efter Hälsovårds-
nämndens hörande, framstäldt förslag, att Stäm-
man måste bevilja medel till inköp af 1000 ex.,
sammanlagdt, af från "Djurskyddets Expedition".
utgifna folkskrifter, angående hälsovård och
djurskydd, till gratisutdelning inom Samhäl-
let, blef utaf Municipalstämman afsla-
get; under uttalande att dylika frågor lämp-
ligare torde böra behandlas af Skolrådet,
samt af Kyrko- eller Kommunalstämma i
Fors socken.
[MARG: Exp:dt
d. 1/4 02.]

§ 6.
Ett från Municipalstyrelsen inkommit, i
detalj utarbetadt förslag till "Ordningsstad-
ga för Velocipedåkning inom Nyfors Muni-
cipalsamhälle" blef af Stämman antaget
och godkändt, med förändring af den uti § 8
angifna tiden till {1 Maj} 1902 i stället för
den 1 April s. å. Stämman uttalade derjemte den önskan
att velocipedstadgan måtte tillämpas på lika sätt i Nyfors som
i Eskilstuna.
[MARG: Exp:dt
till Mun.
Styrelsen
Ordf.
1/4 02]

§ 7.
Tiden för Stämmornas hållande ansågs af flera
utaf de närvarande vara olämplig för arbe-
tarne, oaktadt densamma på grund af
en vid någon föregående stämma fram-
stäld önskan framflyttats från den på plat-
sen vanliga, kl. 12 midd., till kl. 2 e. m. Nu
ville man att Municipalstämmorna skulle
hållas på qvällen, då alla {arbetare} kunde
vara lediga, eller på Lördags e. m. kl. 2.- Ord-
föranden framhöll, att det visserligen enligt
Kommunallagarne tillhör honom ensam
att bestämma tiden för Municipalstämman,
men att han naturligtvis, med frånseende
af sin personliga beqvämlighet, vore vil-
lig att välja en tid som kunde anses
bäst passande för {alla} Samhällets med-
lemmar, ifall någon sådan kunde upp-
gifvas; han ville derföre hädanefter {söka}
att om möjligt utsätta blifvande Munici-
palstämmor till Lördags eftermiddagar
kl. 2. - Stämman förklarades derpå afslu-
tad.-

In Fidem
/Magnus Brunskog/
Mun. Stämmans ordf.

Justeras
/Aug, Belin/
/I, W, Kajerdt./

Uppläst i Fors Kyrka Söndagen den 30 Mars 1902 af /E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 24 mars 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106676.

Personrelationer