Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 24 maj 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 24 maj 1904

Anmärkning

Protokoll hållet vid extraordi-
narie Municipalstämma
med Nyfors Municipalsam-
hälle, uti Sockenstugan, den
24 Maj 1904.

§1.
Kungörelse om stämman hade blifvit
uppläst i Fors Kyrka Söndagen den 15 inne-
varande månad samt derjemte varit
införd tre gånger uti hvardera af platsens
tidningar, på grund hvaraf Stämman
befanns vara lagligen utlyst.

§2.
Till justeringsmän för dagens protokoll
utsågos Herrar Bokhållaren Sig. Starck och Folk-
skolläraren A. Karlsson.

§3.
Upplästes Municipalnämndens protokoll
af den 15 April samt den 10 och 24 Maj innevaran-
de år, angående föreslagna åtgärder till för-
hindrande af öfversvämning utaf en del
gårdar i qvarteren N:o 21 och 22 af Nyfors Sam-
hälle, tillfölje af vattensamlingar efter större
nederbörd uti Gredby kronoskog. Municipal-
nämnden hade låtit uppgöra alternativa
förslag till vattnets afledande, dels genom
en öppen graf på Kronoskogens mark, och
följande Nyfors Samhälles gräns, till en längd
af 191 meter, för en beräknad kostnad af 1540 Kro-
nor, och dels genom en täckt afloppsledning
af 12 tums cementrör, med en längd 150 meter,
för hvilken kostnaden beräknats till 1250 Kro-
nor. Efter en temligen långvarig öfverlägg-
ning beslöt stämman godkänna det sistnämnda,
af nämnden förordade alternativet; skolan-
de erfoderliga medel till arbetets verkställan
de utgå af befintligt anslag till utvidgan-
de af vatten - och afloppsledningar inom Ny-
fors Samhälle.

Municipalnämnden erhöll bemyndigande
att låta utföra arbetet samt att för Kostnaden
i dess helhet, eller för någon del deraf, sö-
ka utfå ersättning af Kronan, eller annan
som dertill kan anses böra bidraga.

[MARG: Exp d:t till Municipalnämnden d. 30/5 04.]

Genom resolution den 20 April 1904 hade
Konungens Befallningshafvande i Söderman-
lands län anmodat Municipalstämman
att, efter Byggnadsnämndens hörande, före
den 1 nästkommande September inkom-
ma med yttrande öfver af särskilda Komi-
terande upprättadt förslag till "Lag angåen-
de stadsplan och tomtindelning m.m."-

Ärendet remitterades till Bygnadsnämn-
den, som anmodades att före den 1 instun-
dande Augusti till Stämman inkomma
med förslag till yttrande, och samtidigt
återställa remisshandlingarne.

[MARG: Exp d:t (vid stämman) till Byggnadsnämnden]

§5.
Ordföranden öfverlemnade till stämman
"Komiterades för beredande af frågan om Fors
och Klosters socknars införlifvande med
Eskilstuna stad" handlingar och förslag,
hvilka föreligga uti samma komités tryck-
ta protokoll af den 3 December 1903 samt
den och 6 April 1904, jemte komité - dele-
gerades likaledes tryckta betänkande af den
4 Mars 1904. Af dessa tryckta handlingar
hade redan förut ett antal exemplar till-
sändts såväl nämnder som enskilda per-
soner inom samhället. Komiterades en-
hälligt afgifna förslag, angående införlif-
ningen och vilkoren derför, upplästes af
ordföranden, hvarefter stämman - efter en
liflig disskusion och sedan ett yrkande om
remiss till Municipalstyrelsen förkastats -
enhälligt beslöt, att för sin del godkän-
na Komiterades förslag, om Fors och Klosters
socknars införlifvande med Eskilstuna
stad samt vilkoren derför. Stämman var
talrikt besökt och ledamöterna uti Styrelser
och nämnder voro nästan mangrant när-
varande och deltogo i beslutet.

[MARG: Exp d:t d. 30/5 till Ordför i Fors socknens Komm stämma]

§6.
Förklarades stämman afslutad.

In fidem
/Magnus Brunskog/
Municipalstämmans Ordf.

justeradt:
/A, Karlsson./
/Sig: Starck/

Uppläst i Fors Kyrka Sördagen den 29 Maj 1904 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 24 maj 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 12 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106675.

Personrelationer