Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 9 april 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 9 april 1895

Anmärkning

Protokoll vid Municipalstyrelsens sammanträde den
9 April 1895.

Närvarande de ordinarie ledamöterna jemte Ordföranden.

§ 1.
Uppsattes en skrifvelse att i form af protokolls-
utdrag ingå såsom svar på resolution från Konungens-
Befallningshafvande.

Till Konungens Befallningshafvande i Söder-
manlands Län.

Municipalstyrelsen i Nyfors får härmed lemna
det meddelande, att redan före ankomsten af Konungens
Befallningshafvandes resolution med remisshandlingar
samt Stadsfullmäktiges och Helsovårdsnämndens i Eskils-
tuna skrifvelser angående trätrummornas bortta-
gande från afloppsdiket öfver Kyrkoherdeboställets
mark, blef vid Allmänt sammanträde med Nyfors
röstberättigade den 25 sistlidne Februari, som af åtföl-
jande protokolls utdrag synes, en kommitte bestående
af 5 personer tillsatt, att upprätta förslag för ordnan-
det af ifrågavarande afloppsledning. Denna kommitte
som yttrar, att utan fördyrade kostnader, har mar-
kens beskaffenhet hittintills genom snö och is
hindrat erforderliga undersökninar och afvägningar,
är likväl nu anmodad, att så skyndsamt som
möjligt utföra sitt uppdrag.

Municipalstyrelsens åsigt är äfven den, att om de nuvarande
trätrummorna ofördröjligen skulle borttagas och
orenligheten derefter framflyta uti öppna diket
under den tid som åtgår för att utföra det arbete
som den ofvan åberopade kommitteen kommer
att föreslå, skulle i sanitärt hänseende olägenheter
blifva vida värre än hvad nu kan vara fallet.

Då åtgärd på förutnämnde sätt till förändring
af ifrågavarande kloakledning som nu löper
genom de Stadens myndigheter besvärande trätrum-
morna, är till sin lösning vidtagen och skall bedrifvas
i den ordning ett sådant, säkerligen ganska omfattande
och dyrbart arbete kan medhinnas, hemställer Muni-
cipalstyrelsen att Eskilstuna Stads här bilagde skrif-
velser, ej må till någon åtgärd föranleda.

Eskilstuna och Nyfors som ofvan.
/I, W, Kajerdt,/

Justeradt.
/A. Gustaf Larsson/
/C, W, Blomqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 9 april 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106656.

Personrelationer